Rapportages hematologische kanker

IKNL publiceert periodiek diverse rapportages, factsheets en andere publicaties op basis van gegevens uit de NKR. Deze hebben een algemeen karakter of zijn specifiek afgestemd op de wensen van zorgprofessionals en ziekenhuizen.

Landelijke rapportages

IKNL heeft in juli 2019 landelijke rapportages gepubliceerd over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL). De rapportages beschrijven de incidentie, diagnostiek en eerstelijnsbehandeling en geven daarmee inzicht in de geleverde zorg aan patiënten met een van deze hematologische kankersoorten. De benodigde data zijn verzameld op basis van hemato-oncologieregister. De inzichten kunnen medisch professionals, bestuurders en patiëntenorganisaties helpen de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van deze kankersoorten in Nederland te verbeteren.

Download de rapportages:

Folder met cijfers

Bekijk een samenvatting van de belangrijkste cijfers over het voorkomen, de behandeling en overleving van hematologische kankersoorten in de folder met NKR-cijfers. Deze folder bevat de cijfers over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), het multipel myeloom (MM) en het folliculair lymfoom (FL).

Regionale rapportages

De regionale samenwerking wordt ondersteund door de data uit het hemato-oncologieregister in regionaal verband te bespreken met hematologen en waar mogelijk ook met deelname van patiëntvertegenwoordiging via Hematon. Tijdens deze regionale bespreking van de data wordt de praktijkvoering op het gebied van diagnostiek en eerstelijnsbehandeling onder de loep genomen. De data van de regio wordt afgezet tegen de rest van het land en de data van de ziekenhuizen van de betreffende regio worden onderling vergeleken. Eventuele afwijkingen van de richtlijn of eventuele verschillen tussen de ziekenhuizen bieden gespreksstof. Waar nodig en waar mogelijk worden regionale afspraken voor uniformering van beleid gemaakt of wordt input gegeven vanuit de regio naar de landelijke richtlijncommissie. Deze manier van data bespreken draagt bij aan de kwaliteit van de (organisatie van) zorg en versterkt de regionale netwerkvorming.
Lees meer over deze regiorapportages: