Doel Kankeratlas

Het doel van de Nederlandse Kankeratlas is om van een groot aantal kankersoorten de geografische variatie te laten zien aan een breed publiek en dit waar mogelijk te voorzien van de juiste interpretatie en duiding. De atlas geeft zorgorganisaties, onderzoekers en beleidsmakers (zoals bij overheden, universiteiten en GGD-en) een beter inzicht in eventuele geografische verschillen in aantallen kankerdiagnoses en in mogelijke oorzaken, zodat verder onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken voor deze verschillen en (preventie)maatregelen genomen kunnen worden om de verschillen te verkleinen en daarmee de impact van kanker te reduceren.  

Hoe wil IKNL deze doelen bereiken? 

De ambities van IKNL rond de Nederlandse Kankeratlas zijn gebaseerd op de lange termijn en vragen om een lange adem. Het gaat allereerst om het vergroten van de kennis bij een breed publiek en met name bij zorgprofessionals en (regionale) beleidsmakers (zoals bij overheden en GGD-en). Op basis van de kennis uit de Kankeratlas en verder onderzoek kunnen zij veranderingen stimuleren en in gang zetten op het gebied van bijvoorbeeld leefstijl, toegang tot de gezondheidszorg(informatie) en (omgevings)specifieke preventiemaatregelen, waar nodig toegespitst op bepaalde gebieden en/of bevolkingsgroepen. 

Wat is te zien in de Kankeratlas? 

Met de Nederlandse Kankeratlas kan iedereen zelf de impact van kanker in de Nederlandse regio’s opzoeken. Deze interactieve digitale atlas toont geografische patronen in aantallen kankerdiagnoses voor 24 verschillende kankersoorten en voor alle kankersoorten gecombineerd. Daarnaast kan worden gefilterd op de aantallen voor mannen en de aantallen voor vrouwen. Voor sommige kankersoorten is veel variatie naar regio te zien en voor andere weinig of geen. Variatie kán het gevolg zijn van verschillen in leefstijl en andere karakteristieken (bijvoorbeeld blootstelling aan risicofactoren in het verleden, zoals zonnestraling) van de mensen die in de verschillende gebieden wonen, alsook van verschillen in omgevingsfactoren, registratie, diagnostiek en mate van toegang tot gezondheidszorg (bijvoorbeeld door verschillen in sociaal-economische status) in het gebied. Voor veel kankersoorten is de oorzaak van de variatie grotendeels nog onbekend of kan deze aan toeval toegeschreven worden. 

Samenwerking 

De Nederlandse Kankeratlas is een initiatief van IKNL en is gebaseerd op de Australische Kankeratlas. De Nederlandse Kankeratlas is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de makers van de Australische Kankeratlas; Cancer Council Queensland en ViseR (QUT). De GGD-en zijn betrokken geweest bij interpretatie van de resultaten en het testen van het prototype.