NKR en klinische studies

Klinisch onderzoek is dé sleutel voor meer kennis over kanker en effectievere, persoonsgerichte behandeling van patiënten. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kan behulpzaam zijn bij de opzet, uitvoering en evaluatie van de resultaten van klinische studies (trials).

Inclusie inschatten

Onderzoekers kunnen met cijfers uit de NKR de aantallen patiënten die deel kunnen nemen aan een klinische studie inschatten. Deze inschatting van hoeveel patiënten aan de inclusiecriteria voldoen is vaak een knelpunt bij de doorloop van studies. In de online cijferapplicatie NKR cijfers is voor voorgaande jaren te zien hoeveel patiënten werden gediagnosticeerd met de betreffende kankersoort, landelijjk en per provincie, per geslacht en per leeftijdsgroep (leeftijd bij diagnose). Andere mogelijke inclusiecriteria, zoals bepaalde tumorkenmerken, zijn vaak via een gegevensaanvraag te achterhalen. 

NKR-items in de dataverzameling

Data uit de NKR kan worden betrokken in de dataverzameling van een klinische studie of cohortstudie. De SONIA-studie, een studie naar het beste moment voor inzet van CDK4/6-remmers bij gevorderde borstkanker, is de eerste studie waarbij een deel van de data afkomstig is uit de NKR. De dataverzameling voor deze klinische studie is zo efficiënt mogelijk opgezet door deels data uit de NKR te betrekken. IKNL zou deze aanpak graag vaker toepassen en nodigt onderzoekers uit om hierover contact op te nemen.

Representativiteit

Tenslotte kan met de NKR een vergelijking worden gemaakt tussen de deelnemers aan een klinische studie en gehele populatie kankerpatiënten. Belangrijk, want patiënten in een studie doen het vaak beter dan patiënten die niet meedoen aan een studie, ook de patiënten in de controlegroep. Hoe veelzeggend zijn onderzoeksresultaten voor de hele populatie patiënten? Gegevens uit de NKR kunnen onderzoekers en richtlijncommissies helpen om hier een inschatting van te maken. Bekijk ook de handleiding gebruik NKR-data voor trials van DORP, het Dutch Oncology Research Platform

  • Bekijk meer tools van DORP voor het opzetten van klinisch onderzoek in de DORP- kennisbank
  • Lees ook over de ondersteuning van IKNL aan trials via het IKNL-trialbureau