Zorgpaden

IKNL kan u helpen inzicht te krijgen in de zorg en behandeling voor één of meer tumortypen in uw ziekenhuis en van de ziekenhuizen in uw regio gezamenlijk met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van transmurale en regionale zorgpaden (met meerdere ziekenhuizen) en het stimuleren van het maken van adequate (regionale) afspraken ten gunste van de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten. 

Wilt u afspraken maken met huisartsen over de verwijzing van patiënten naar de ziekenhuizen in de regio? Of de variatie in zorg en behandeling tussen ziekenhuizen in uw regio inzichtelijk en bespreekbaar maken? Samenwerkingsafspraken over de behandeling kunnen worden vastgelegd en geïmplementeerd via een transmuraal, regionaal zorgpad.  

Integraal oncologisch zorgpad 

Oncologische zorgprocessen zijn complex. Dit komt omdat diverse disciplines, afdelingen en organisaties in de eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn. De vele overdrachtsmomenten maken de zorg kwetsbaar. Goede organisatie van de zorg is daarom nodig. Een integraal oncologisch zorgpad en adequate samenwerkingsafspraken dragen bij aan een continu zorgproces van de hele keten waarbij overdrachtsmomenten naadloos op elkaar aansluiten. 

Formats en handleiding

Voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad in uw eigen instelling en samenwerkende instellingen, zijn formats ontwikkeld voor colorectaal-, prostaat-, long- en verdenking perihilair cholangiocarcinoom en een niet-tumorspecifiek format (versies 2017) en voor mamma- en ovariumcarincoom (versies 2016) (zie www.iknl.nl/shop). Deze formats kunnen helpen bij het ontwikkelen van een transmuraal en regionaal zorgpad voor de oncologische zorg, waarbij een zorgpad een goed middel kan zijn om samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarnaast is de handleiding 'Integrale oncologische zorgpaden' beschikbaar hoe je stapsgewijs met meerdere instellingen een transmuraal en regionaal zorgpad kunt ontwikkelen, implementeren en evalueren. 

Overzichten vanuit de NKR

Heeft u specifieke vragen voor uw regio waarvoor informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) inzicht kan geven? Neem dan contact op met de secretaris van het betreffende tumorteam, zie contact onder de kankersoort. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: 

  • Nulmeting voor het verkrijgen van inzicht in prestaties van huidige (regionale) zorgpad, met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
  • Uitvoeren van een evaluatie van het zorgpad met behulp van data uit de NKR.