Disclaimer

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is uitgever van de website www.iknl.nl 
IKNL beheert en onderhoudt de website.

Aansprakelijkheid

IKNL stelt de informatie op zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. IKNL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Voor informatie of producten gepresenteerd op websites van derden draagt IKNL geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de IKNL-website is opgenomen.

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.iknl.nl waarover IKNL de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting IKNL: niets uit de website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, stockfoto's, printwerk, videobestand, audiobestand, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Een uitzondering hierop vormen alle grafieken, figuren, infographics, NKR cijfers en teksten over kankersoorten, behandelingen en onderzoek. Deze mogen met bronvermelding altijd worden overgenomen, vanwege de doelstelling van IKNL om cijfers en inzichten over kanker te delen. 

Gebruik door derden

Derden die informatie van www.iknl.nl op hun eigen site willen plaatsen, behoren vanaf hun eigen website rechtstreeks te verwijzen naar de plaats waar de informatie op de IKNL-website staat. Dit om er zeker van te zijn altijd naar de meest actuele versie van de informatie te verwijzen.

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal, op voorwaarde dat IKNL als bron wordt vermeld én er vooraf schriftelijk toestemming van IKNL is gegeven. Bij de bronvermelding dient vermeld te worden dat de eigen tekst gebaseerd is op of is overgenomen uit het gebruikte nader te omschrijven informatiemateriaal van IKNL.

Voor elke uitzondering op bovenstaand dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van IKNL.