Evaluatie met NKR data

Met gegevens uit de NKR kan worden geëvalueerd in hoeverre aanbevelingen uit richtlijnen worden opgevolgd, hoe regionale verwijsstromen verlopen naar aanleiding van regionale mdo's binnen een regionaal oncologienetwerk. 

In regionale netwerken en tumorwerkgroepen presenteert IKNL data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarmee medisch specialisten verschillen in zorg kunnen bespreken. Cijfers over diagnostiek, toegepaste behandelingen, en doorverwijzingen per ziekenhuis versus regionaal en landelijk worden zichtbaar gemaakt.

Het doel van de regiorapportages is het: 

  • Inzichtelijk maken van variatie in zorg in de regio
  • Onderling vergelijken van de uitkomsten van zorg
  • Discussiëren over variatie / mogelijke verschillen in uitkomst
  • Leren van elkaar om kwaliteit van zorg te optimaliseren 
  • Ondersteunen van toekomstige netwerkvorming

Regiorapportages

In de regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden tumorspecifieke details in kaart gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van data uit de NKR, inclusief specifieke informatie die aanvullend is verzameld. Met behulp van tabellen en figuren worden specifieke aspecten van zorg per ziekenhuis gepresenteerd. Het gaat onder meer om aantallen nieuw gediagnosticeerde en behandelde patiënten, behandelpatronen binnen specifieke ziektestadia, operatiemortaliteit maar ook verwijspatronen binnen en buiten de regio. De inhoud van de regiorapportages wordt bepaald in nauwe samenwerking met de medische specialisten, om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij specifieke vragen. 

Bij introductie van de regiorapportages werden de uitkomsten voor individuele ziekenhuizen anoniem besproken. Men had wel inzage in de resultaten van het eigen ziekenhuis maar de overige ziekenhuizen in de regiorapportage waren geanonimiseerd. Na verloop van tijd bleek dat er geen bezwaren bestonden tegen het bespreken van de uitkomsten op ziekenhuisnaam. Hierdoor zijn de medisch specialisten nu nog beter in staat de verschillen in zorg te vergelijken en opvallende resultaten en variatie te bespreken. 

NKR Online

Ook via de beveiligde omgeving NKR online zijn de resultaten voor het eigen ziekenhuis, de regio en het landelijk gemiddelde te bekijken. Via NKR Online heeft ieder ziekenhuis toegang tot de NKR-gegevens van de eigen patiënten.

NKR Online laat zowel de trend over de jaren heen zien als de vergelijking (benchmark) met de gegevens van andere ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. Ziekenhuizen die hebben aangegeven de cijfers onderling te willen delen zijn opgenomen in een ziekenhuisgroep, zoals bijvoorbeeld ARTZ, CONCORD, Embraze en Uniek. Voor hen zijn de resultaten te bekijken voor de andere ziekenhuizen binnen de groep. Ook zijn de gemiddelden voor verschillende soorten ziekenhuizen terug te vinden als benchmarkgroep: SAZ-ziekenhuizen, STZ-ziekenhuizen en UMC’s en AvL. Met deze informatie krijgen zorgverleners inzicht in de oncologische zorg in het eigen ziekenhuis, binnen het samenwerkingsverband en op landelijk niveau. Zij kunnen daarmee de zorg evalueren en afspraken maken met elkaar over de behandeling en zorg van deze patiënten. Het is mogelijk om met een groep ziekenhuizen een benchmarkgroep aan te vragen. Hier moeten wel alle ziekenhuizen schriftelijk mee instemmen.  

Meer informatie over NKRonline is verkrijgbaar via NKRonline@iknl.nl.