Netwerkevaluatie

IKNL heeft in de afgelopen jaren veel ziekenhuizen ondersteund met een visitatie om de kwaliteit van de ziekenhuisorganisatie van multidisciplinaire oncologische zorg te bevorderen. In de huidige vorming van samenwerking van ziekenhuizen in Regionale Oncologienetwerken en Comprehensive Cancer Networks (CCN), verandert de focus naar de kwaliteit van netwerkzorg. IKNL werkt met andere partijen aan de evaluatie van oncologische netwerken. Dit speelt in Nederland als ook in Europa (OECI).

Evaluatie oncologische zorgnetwerken

Netwerkevaluatie tot doel de kwaliteit van de multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken inzichtelijk te maken. Het gaat om optimale samenwerking en samenhang in de zorgketen waardoor elke patiënt kan rekenen op de beste zorg. Een netwerkevaluatie biedt inzichten waarmee de netwerkzorg opgebouwd en vervolgens verbeterd kan worden. Het betreft de regionale samenwerking in patiëntenzorg, onderzoek, kennisdeling, kwaliteit en beleid-bestuur. 

Zie ook de Zorgstandaard kanker voor een visie op integrale zorg in transmurale netwerken. 

Regiorapportage

De netwerkevaluatie kan een regiorapportage met spiegelinformatie zijn. Deze spiegelinformatie toont onder andere aantallen diagnoses, verwijsstromen, behandelingen en overleving in de deelnemende ziekenhuizen, vergeleken met landelijke gemiddelden. In de bespreking hiervan zal aandacht zijn voor variatie in behandeling en uitkomsten en verwijspatronen.

De netwerkevaluatie kan ook een NKR-regiorapportage of analyse uit NKR Online zijn, waarmee het Regionaal Netwerk en de tumorwerkgroepen hun kwaliteitscyclus en verbeter- en actiepunten inrichten. Ook benchmarking, waarbij ziekenhuizen hun eigen zorg kunnen vergelijken met (wel/niet geanonimiseerde) andere ziekenhuizen, is mogelijk en maakt onderdeel uit van NKR Online .   

Accreditatieprogramma OECI

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een netwerk van Europese kankerinstellingen en heeft als doel de oncologische zorg in Europa naar een gelijkwaardig en hoger niveau door te ontwikkelen, dusdanig dat de kankerpatiënt waar dan ook gediagnosticeerd, dezelfde kwaliteit van zorg krijgt. Als onderdeel daarvan heeft de OECI een accreditatieprogramma opgezet, dat vanaf 2008 loopt. Dit programma, gebaseerd op een set van standaarden die elke vijf jaar wordt geactualiseerd, bestaat uit een zelfevaluatie en een peer review bezoek. Aan de hand van het peer review rapport wordt het centrum gevraagd om een verbeterplan op te stellen, waarvan de voortgang na een jaar door OECI wordt beoordeeld.

IKNL is sinds de ontwikkelfase van dit programma, dat onder meer is gebaseerd op de oncologische visitatie van IKNL, hierbij betrokken. IKNL levert coördinatoren, die de centra begeleiden bij de zelfevaluatie en de voorbereiding op de peer review en het audit team ondersteunt bij de voorbereiding, tijdens het peer review bezoek en met het opleveren van een rapport met daarin sterke punten van de instelling, maar ook verbeterpunten. Deze coördinatoren zijn ook actief betrokken bij beleidsmatige ondersteuning van het programma, bijvoorbeeld bij de revisie van de standaarden en het ontwikkelen van standaarden om netwerken te accrediteren.