Netwerkevaluatie

IKNL heeft in de afgelopen jaren veel ziekenhuizen ondersteund met een visitatie om de kwaliteit van de ziekenhuisorganisatie van multidisciplinaire oncologische zorg te bevorderen. In de huidige vorming van samenwerking van ziekenhuizen in Regionale Oncologienetwerken en Comprehensive Cancer Networks (CCN), verandert de focus naar de kwaliteit van netwerkzorg. IKNL werkt met andere partijen aan de evaluatie van oncologische netwerken. Dit speelt in Nederland als ook in Europa (OECI).

Evaluatie oncologische zorgnetwerken

Netwerkevaluatie heeft tot doel de kwaliteit van de multidisciplinaire oncologische zorgnetwerken inzichtelijk te maken. Het gaat om optimale samenwerking en samenhang in de zorgketen waardoor elke patiënt kan rekenen op de beste zorg. Een netwerkevaluatie biedt inzichten waarmee de netwerkzorg opgebouwd en vervolgens verbeterd kan worden. Het betreft de regionale samenwerking in patiëntenzorg, onderzoek, kennisdeling, kwaliteit en beleid-bestuur. 

  • De visie op oncologische netwerkzorg is vastgelegd in het Koersboek Oncologische Netwerkvorming 2015-2020. In dit Koersboek verbindt de Taskforce Oncologie (bestaand uit de NFK, NHG, NVZ, NFU, IKNL en Soncos) haar visie op oncologische netwerken en ideeën over het einddoel met initiatieven in het land. Hiermee wordt een ‘horizon’ geboden om te inspireren en eventuele ‘koudwatervrees’ te helpen overwinnen. Het Koersboek is een handreiking aan alle betrokkenen bij de oncologische zorg.
  • Zie ook de Zorgstandaard kanker voor een visie op integrale zorg in transmurale netwerken. 

Regiorapportage

De netwerkevaluatie kan een regiorapportage met spiegelinformatie zijn. Deze spiegelinformatie toont onder andere aantallen diagnoses, verwijsstromen, behandelingen en overleving in de deelnemende ziekenhuizen, vergeleken met landelijke gemiddelden. In de bespreking hiervan zal aandacht zijn voor variatie in behandeling en uitkomsten en verwijspatronen.

De netwerkevaluatie kan ook een NKR-regiorapportage of analyse uit NKR Online zijn, waarmee het Regionaal Netwerk en de tumorwerkgroepen hun kwaliteitscyclus en verbeter- en actiepunten inrichten. Ook benchmarking, waarbij ziekenhuizen hun eigen zorg kunnen vergelijken met (wel/niet geanonimiseerde) andere ziekenhuizen, is mogelijk en maakt onderdeel uit van NKR Online .   

Internationale evaluatie

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een netwerk van Europese kankerinstellingen en heeft als doel de oncologische zorg in Europa naar een gelijkwaardig en hoger niveau door te ontwikkelen. Door samenwerken en verbinden, dusdanig dat de kankerpatiënt waar dan ook gediagnosticeerd dezelfde kwaliteit van zorg krijgt. Dit geldt in het bijzonder voor zeldzame vormen van kanker waar netwerkvorming en het ontwikkelen van expertise onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het lage volume maakt het creëren van expertise en het doen van onderzoek complex en vraagt (inter)nationale samenwerking. Uiteindelijk stellen de Europese referentienetwerken zich tot doel dat elke Europese burger toegang heeft tot de best mogelijke beschikbare zorg in Europa. In dit kader heeft IKNL, samen met de OECI en het Centro di Riferimento Oncologico di Aviano binnen de Joint Action on Rare Cancers (JARC) in opdracht van de EU, standaarden ontwikkeld voor netwerkvorming voor zeldzame kanker.

Accreditatieprogramma OECI

De OECI heeft een accreditatieprogramma om Europese kankerinstituten te begeleiden bij het implementeren van een goed kwaliteitssysteem voor de oncologische zorg. Dit programma, gebaseerd op een set van standaarden die elke vijf jaar wordt geactualiseerd, bestaat uit een zelfevaluatie en een peer review bezoek. Aan de hand van het peer review rapport, met sterke en verbeterpunten, wordt het centrum gevraagd om een verbeterplan op te stellen. Na een jaar beoordeelt OECI de voortgang. Een netwerk van excellente kankerinstituten alleen is echter niet voldoende. Het gaat erom dat de patiënt, ongeacht waar het zorgtraject start kan rekenen op goede zorg. Goede samenwerking met de instellingen rondom het kankerinstituut, het creëren van een goed lopend zorgnetwerk, is hierbij cruciaal. Voor deze belangrijke ontwikkeling stelt de OECI momenteel een accreditatieprogramma op voor netwerkzorg.

IKNL is vanaf de ontwikkelfase betrokken bij het accreditatieprogramma van de OECI. Het programma is onder meer gebaseerd op de oncologische visitatie van IKNL. Het coördinatorenteam van IKNL begeleidt de centra bij de zelfevaluatie, de voorbereiding op de peer review en ondersteunt het auditteam tijdens het peer review bezoek en met het opleveren van het rapport. De coördinatoren zijn ook actief betrokken bij beleidsmatige ondersteuning van het accreditatieprogramma, bijvoorbeeld bij de revisie van de standaarden en de ontwikkeling van standaarden om netwerken te accrediteren.