Aanvragen subsidie

Het fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ) biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. Stichting VIOZ is een zelfstandige stichting, die afstemt met IKNL.

De stichting heeft voor de beleidsperiode 2022 - 2025 opnieuw gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’ en voor projecten gericht op het verbeteren van integrale zorg. Deadlines voor het indienen van projecten zijn ieder jaar vóór 1 april en vóór 1 oktober. 

Bij ‘Cancer Survivorship’ gaat het om projecten die een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen met en na kanker. Te denken valt aan acties gericht op de vier thema’s van de in 2017 gestarte Taskforce Cancer Survivorship: late (medische) effecten, psychosociale en/of fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van survivorship-zorg. Daarnaast wil het VIOZ-fonds ook projecten financieren gericht op het verbeteren van de integrale, oncologische zorg die worden opgezet.

Enkele voorbeelden zijn: 

 • tumorspecifieke (na)zorg zoals het ontwikkelen/implementeren van interventies voor tumorspecifieke (late) gevolgen die patiënten ervaren. 
 • leeftijdsspecifieke (na)zorg, zoals zorg die specifiek gericht is op jongeren of ouderen, bijvoorbeeld signaleren van en/of interveniëren op kwetsbaarheid van oudere patiënten.
 • implementatie/procesinnovatie van digitale innovatie/hybride zorg gericht op herstelzorg en zelfmanagement.

Versterking positie 

VIOZ heeft een apart fonds ingesteld om activiteiten te ondersteunen die effectief bijdragen aan het bevorderen van de deelname en versterking van de positie van verpleegkundigen, paramedici en patiëntvertegenwoordigers aan oncologische projecten en multidisciplinaire gremia. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan deskundigheidsbevordering.

Ook jonge onderzoekers kunnen een bijdrage aanvragen voor stages/onderzoek in het buitenland.

Criteria

Projecten die binnen het thema ‘Cancer Survivorship’ vallen, kunnen als subsidieaanvraag worden ingediend. VIOZ behoudt zich daarnaast de ruimte voor om goede projectvoorstellen (die passen binnen de criteria, maar niet binnen dit thema vallen) voor subsidie in aanmerking te laten komen. Het project/activiteit dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • gericht op integrale oncologische zorg.
 • geïnitieerd door zorgprofessionals.
 • door betrokkenheid van IKNL wordt landelijke implementatie en duurzame inbedding nagestreefd.
 • komt niet of slechts ten dele in aanmerking voor financiering vanuit reguliere subsidies of fondsen.
 • betreft geen grootschalig wetenschappelijke onderzoek; pilotstudies echter die voorafgaan aan grotere (onderzoeks)projecten komen wel voor financiering in aanmerking.
 • is gericht op duurzaamheid; dat wil zeggen dat het project (landelijk) opschaalbaar is en zo mogelijk aansluit bij bestaande infrastructuur, zoals gerenommeerde aanbieders van scholingen en e-healthapplicaties.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager na afronding van het project, naast de algemene criteria, ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de resultaten van het project worden op relevante landelijke en/of regionale congressen en symposia gepresenteerd en/of gedeeld.
 • de in het project ontwikkelde producten/diensten komen vrij, online beschikbaar.

Aanvraagprocedure

Voor het indienen van subsidieverzoeken voor projecten zijn er per jaar twee aanvraagmomenten: in het voorjaar (deadline 1 april) en in het najaar (deadline 1 oktober). Aan het aanvragen van subsidie voor deskundigheidsbevordering is geen deadline verbonden. Lees ook aanvullende informatie over de procedure. Aanvragen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij Ingrid Derksen, de ambtelijk secretaris van stichting VIOZ. Zij is ook bereikbaar voor eventuele vragen. 

Alle ingediende aanvragen worden door de ambtelijk secretaris gecheckt op de bovengenoemde criteria, waarna deze aan een adviescommissie van IKNL en vervolgens aan het bestuur worden voorgelegd ter beoordeling. Binnen acht weken na de indieningsdeadline krijgt u terugkoppeling. 

Stichting VIOZ

Stichting VIOZ heeft de ANBI-status. De bestuurssamenstelling, het beleidsplan en het meest recente jaarverslag vindt u op de Kennisbank Filantropie. Stichting VIOZ is in 1984 tot stand gekomen als fonds gelieerd aan de toenmalige Integrale Kankercentra (IKC's) en hoopt door blijvende betrokkenheid bij de oncologie integrale zorg te stimuleren. Het geld van Stichting VIOZ vindt zijn herkomst uit de diverse steunstichtingen die de IKC's hadden. Na de landelijke fusie van deze IKC's in 2011 zijn de gelden van deze steunstichtingen na de oprichting van Stichting VIOZ overgegaan naar Stichting VIOZ.