Vast Aanspreekpunt Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk, zo blijkt uit de uitvraag Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten organisaties (NFK). Om continuïteit van zorg en ondersteuning ook buiten de muren van het ziekenhuis te organiseren is per 1 mei 2023 het 3-jarige project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis gestart. Een project van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, als onderdeel van het Nationaal Actie Plan Kanker & Leven. 

beeldlogo_VAP-(1).jpg


Urgentie betere organisatie van zorg 

Ondanks het feit dat gespecialiseerde zorg zoveel mogelijk door het vast aanspreekpunt in het ziekenhuis wordt gegeven en de huisarts als vast aanspreekpunt dichtbij huis bereikbaar is, geven patiënten aan informatie over leefstijl, mogelijke bijwerkingen van de behandeling en aandacht voor emotionele problemen te missen (Nivel-rapport ‘Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker’). Daarnaast is onlangs via de uitvraag Doneer Je Ervaring “Verder leven met of na kanker, hoe is dat voor jou? ’ (NFK, februari 2024) geconstateerd dat 85% van de mensen die langer dan 10 jaar na de diagnose kanker zijn, nu nog lichamelijke en/of psychische klachten en problemen ervaren. Met het groeiend aantal mensen dat leeft met de diagnose kanker, wordt de urgentie voor betere organisatie van zorg rondom de patiënt steeds groter. Dit vormde de aanleiding tot dit project.  

Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt 

Met dit project wil de Taskforce Cancer Survivorship Care invulling geven aan een Vast Aanspreekpunt Oncologie (VAP Oncologie) buiten de muren van het ziekenhuis voor iedere patiënt die leeft met en na kanker en die hier behoefte aan heeft. De rol van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis kan door verschillende professionele zorgverleners worden ingevuld bij voorkeur in nauwe samenwerking met getrainde informele zorgverleners en/of getrainde ervaringsdeskundigen en/of ondersteund door eHealth of online toepassingen. 

De doelstelling is dat patiënt en naasten geconfronteerd met de diagnose kanker, ook na de behandeling een Vast Aanspreekpunt weten te vinden voor oncologiespecifieke vragen in zowel de curatieve als palliatieve fase. Denk hierbij aan verbetering van fysiek en/of psychosociaal welzijn, herstel, zingeving en eigen regie door middel van het aanbieden van of het wijzen op passende informatie, advies, zorg of ondersteuning. Een VAP Oncologie ondersteunt patiënten en hun naasten bij het omgaan met het veranderde leven om te komen tot optimale eigen regie en kwaliteit van leven. 

Doelstellingen 

De doelstellingen van dit project zijn het definiëren, organiseren, opschalen en borgen van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis, voor iedere patiënt die leeft met en na kanker en die hier behoefte aan heeft. Gewerkt wordt aan de volgende onderdelen:  

  1. Ontwikkelen van een definitie en taakomschrijving van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. Gedragen door de relevante wetenschappelijke en beroepsverenigingen en anderen relevante partijen. 

  2. Overzicht creëren van ‘goede voorbeelden’, inclusief online en eHealth-opties, die kunnen bijdragen aan succesvolle implementatie van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. 

  3. Inzichten en ervaringen uit zes goede voorbeelden van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis genereren. 

  4. Borgen van activiteiten/producten van VAP Oncologie, onder andere voortkomend uit de zes lokale/regionale implementatieprojecten van goede voorbeelden buiten de muren van het ziekenhuis. Dit in aansluiting op landelijke ontwikkelingen. 

 

Meld uw project VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis aan voor financiering van implementatie en evaluatie 

Als onderdeel van het project VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis nodigen wij organisaties of samenwerkingsverbanden uit om in de praktijk invulling te geven aan een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. Deze organisaties krijgen de kans geboden om een VAP Oncologie (lokaal/regionaal) (verder) te implementeren en te evalueren. De Stichting VIOZ en KWF zijn voornemens om hiertoe voor circa zes projecten gelden beschikbaar te stellen. Heeft u een projectvoorstel waarbij u in de praktijk invulling geeft aan een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis en voldoet uw project aan de uitgangspunten voor deelname? Dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk 19 april 2024 uw aanvraag in te dienen. 

Het (verder) implementeren en evalueren van de projecten is een aanvulling op de inventarisatie van ‘Goede Voorbeelden’ van een VAP oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. Verschillende Goede Voorbeelden hebben inmiddels informatie ingestuurd en worden nog verwerkt in een overzichtsrapport. Ook deze initiatieven nodigen wij van harte uit om zich aan te melden voor de aanvraagronde implementatieprojecten om zo in aanmerking te komen voor financiering. 

Lees meer over de uitgangspunten voor deelname en de aanvraagprocedure. 

Over het project 

Dit project komt tot stand door samenwerking met verschillende stakeholders in de eerstelijnszorg en met financiering door de stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ). IKNL is in dit project penvoerder namens de werkgroep organisatie van zorg van de Taskforce Cancer Survivorship Care. In de projectgroep en adviesgroep nemen vertegenwoordigers deel vanuit de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie, Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO), Landelijke vereniging praktijkondersteuners huisartsen - geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), Stichting Palliatieve Zorg Nederland (Stichting PZNL), de ROS-Netwerk Coalitie Oncologische zorg, IKNL en de Nederlands Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) namens de oncologiezorgnetwerken en het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ). Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wordt nauwgezet geïnformeerd over de voortgang van dit project. 

Meer informatie 

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Miranda Velthuis (senior adviseur en projectleider) en Sietske van der Veldt-Wiersma (projectcoördinator) en Wendy Jacobs (projectmedewerker).

Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten organisaties (NFK) (2018)

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen dit project? Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief 1- VAP Oncologie 12 december 2023
Nieuwsbrief 2- VAP Oncologie 19 januari 2024

 Start implementatieproject Vast Aanspreekpunt Oncologie in de eerstelijnszorg

verpleegkundige met patient

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk, zo blijkt uit de uitvraag Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten organisaties (NFK). Om zorg binnen en buiten het ziekenhuis nog beter op elkaar af te stemmen is per 1 mei 2023 het project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie in de eerstelijnszorg gestart.

lees verder

Overlevingsverschillen tussen jong-volwassenen en kinderen bij non-hodgkinlymfoom

Non-hodgkinlymfoon

Jongvolwassenen (AYA’s) met non-hodgkinlymfoom hebben slechtere overlevingskansen dan kinderen met dezelfde ziekte, blijkt uit Amerikaanse studies. Is in Nederland ook sprake van zo'n overlevingsverschil? Dat onderzochten Maya Schulpen (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie) en collega’s van o.a. HOVON en IKNL op basis van cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zij gaven specifieke aandacht aan de meest voorkomende subtypen: diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), Burkittlymfoom (BL), T-lymfoblastair lymfoom (T-LBL) en anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL). Uit de studie blijkt dat in Nederland AYA’s met T-LBL en BL slechtere overlevingskansen hebben dan kinderen, maar dat er geen verschil is voor DLBCL.

lees verder