verpleegkundige met patient

Start implementatieproject Vast Aanspreekpunt Oncologie in de eerstelijnszorg

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk, zo blijkt uit de uitvraag Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten organisaties (NFK). Om zorg binnen en buiten het ziekenhuis nog beter op elkaar af te stemmen is per 1 mei 2023 het project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie in de eerstelijnszorg gestart.

Urgentie betere organisatie van zorg

Ondanks het feit dat gespecialiseerde zorg zoveel mogelijk door een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis wordt gegeven en de huisarts als vast aanspreekpunt dichtbij huis bereikbaar is, geven patiënten aan informatie over leefstijl, mogelijke bijwerkingen van de behandeling en aandacht voor emotionele problemen te missen (Nivel-rapport ‘Naar een toekomstbestendige nazorg bij kanker’). Met het groeiend aantal mensen dat leeft met de diagnose kanker, wordt de urgentie voor betere organisatie van zorg rondom de patiënt steeds groter. Dit vormde de aanleiding tot het driejarige implementatieproject Vast Aanspreekpunt Oncologie in de eerstelijnszorg. Dit project van de Taskforce Cancer Survivorship Care, als onderdeel van het Nationaal Actie Plan Kanker & Leven (NAP), is per 1 mei 2023 met financiering door de stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ) gestart.

Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt

Met dit project wil de Taskforce Cancer Survivorship Care een Vast Aanspreekpunt Oncologie (VAP Oncologie) realiseren in de eerstelijnszorg voor iedere patiënt die leeft met of na kanker. Een VAP Oncologie is een in oncologie gespecialiseerde zorgverlener en staat in nauw contact met zorgverleners in het ziekenhuis, de huisarts, het oncologiezorgnetwerk in de buurt en kent de verschillende digitale, formele en informele zorgondersteuningsmogelijkheden. Deze zorgprofessional ondersteunt patiënten en hun naasten bij het omgaan met het veranderde leven om te komen tot optimale eigen regie en kwaliteit van leven. Dit alles met als doel om de best passende oncologische zorg voor de patiënt die leeft met en na kanker te realiseren.

Doelstellingen project

De doelstellingen van dit project zijn het definiëren, organiseren, opschalen en borgen van een VAP Oncologie in de eerstelijnszorg, voor iedere patiënt die leeft met en na kanker en die hier behoefte aan heeft. Daarbij wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:

  1. Ontwikkelen van een breed gedragen definitie en taakomschrijving van een VAP Oncologie in de eerste lijn, in aansluiting op bestaande competentieprofielen.
  2. Overzicht creëren van ‘best practices’, inclusief online en eHealth-opties, die kunnen bijdragen aan succesvolle implementatie van een VAP Oncologie in de eerste lijn.
  3. Inzichten en ervaringen uit zes goede voorbeelden van een VAP Oncologie in de eerstelijns zorgpraktijk genereren.
  4. Borgen van activiteiten/producten van VAP Oncologie in de eerste lijn in aansluiting op landelijke ontwikkelingen.

Over het project

Dit project komt tot stand door samenwerking met verschillende stakeholders in de eerstelijnszorg. IKNL is in dit project penvoerder namens de werkgroep organisatie van zorg van de Taskforce Cancer Survivorship Care. Er is een projectgroep en een adviesgroep samengesteld, met daarin vertegenwoordigers vanuit de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie, Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO), Landelijke vereniging praktijkondersteuners huisartsen - geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), IKNL en de Nederlands Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) namens de oncologiezorgnetwerken en het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ). Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt nauwgezet geïnformeerd over de voortgang van dit project.

Meer informatie

Doneer je Ervaring ‘Kankerzorg is meer dan de medische behandeling’ (NFK)

Voor vragen kunt u terecht bij dr. Miranda Velthuis, senior adviseur IKNL

 

Medewerkers

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

senior adviseur team Kanker & Leven 

lees verder
Gerelateerd nieuws

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder

Seksuele gezondheid bij kanker nog vaak onderbelicht

seks en kanker

In de Verwijsgids Kanker vindt u als zorgverlener alle vormen van aanvullende zorg, behandeling en begeleiding die patiënten mogelijk nodig hebben als gevolg van de kanker(behandeling). Zo ook de beroepsgroep seksuologen. In een interview vertelt Ilaniek Zantingh, gezondheidszorgpsycholoog en als seksuoloog NVVS werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek, wat zij voor patiënten en hun partners kan betekenen.

lees verder