Wetenschappelijke toetsing

Voor een aantal kankersoorten zijn de data uit de NKR onderdeel van een landelijk register. Deze registers worden door IKNL in samenspraak met landelijke multidisciplinaire werkgroepen gevoerd. Indien uw aanvraag gegevens van één van onderstaande kankersoorten betreft, met het doel om hier wetenschappelijk onderzoek mee uit te voeren, dient de wetenschappelijke commissie van het betreffende register de aanvraag te beoordelen. Deze procedure geldt niet voor behandelaars die een bestand opvragen met gegevens van eigen patiënten.

Informatie over het formulier dat ingevuld moet worden en het e-mailadres waar het naartoe gestuurd moet worden vindt u per onderstaand register. Staat de kankersoort die u zoekt hier niet bij? Dan is er geen sprake van een landelijk register. Lees dan de informatie bij gegevensaanvraag. Staat er bij onderstaand register geen mailadres? Dan is de aanvraagroute het formulier voor gegevensaanvraag.

Landelijke registers:

Voor huidkanker en longkanker zijn de data uit de NKR géén onderdeel van een landelijk register, maar is wel een aparte Commissie wetenschappelijke toetsing gegevensaanvragen NKR in het leven geroepen. Voor hoofd-hals is er de interdisciplinaire wetenschappelijke adviescommissie PRISMA, waarin meerdere gegevensbronnen vertegenwoordigd zijn, waaronder de NKR.

Slokdarm- en maagkanker

Het slokdarm-maagkankerregister wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). Om aanvragen voor NKR-gegevens wetenschappelijk te laten toetsen, dient u de volgende stappen te volgen:

U vult het contactformulier gegevensaanvraag in én stuurt uw onderzoeksvoorstel naar gegevensaanvraag@iknl.nl (gebruik hiervoor het template van de DUCG).

Een adviseur van NKR-analyse van IKNL neemt vervolgens contact met u op om de aanvraag door te spreken. In overleg wordt een aanvraagformulier ‘gegevensverstrekking NKR’ opgesteld. Het door u ondertekende formulier stuurt u samen met het definitieve onderzoeksvoorstel naar zowel gegevensaanvraag@iknl.nl als projectaanvraag@ducg.nl. 

Darmkanker

De gegevensaanvragen op het gebied van darmkanker worden voorgelegd aan de wetenschappelijke raad van het “Prospectief Landelijk CRC-cohort” (PLCRC). Deze raad komt regelmatig bijeen en toetst de aanvragen op onder andere juistheid van de methodologie, originaliteit en haalbaarheid. U kunt voor een aanvraag over deze tumorsoort via de normale procedure een gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Het verzoek voor wetenschappelijke toetsing wordt door NKR-analyse uitgezet naar de wetenschappelijke raad van het PLCRC.

Alvleesklierkanker en periampullaire tumoren

Het Alvleesklierkankerregister Nederland wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). Dit register omvat zowel pancreascarcinoom als periampullair carcinoom. Om aanvragen om NKR-gegevens te laten toetsen dient u volgende stappen te volgen:

Dien een onderzoeksvoorstel in bij de wetenschappelijke commissie van de DPCG (wetcie@dpcg.nl) conform de werkwijze en template voor ‘retrospectief onderzoek met bestaande DPCG data’ (zie ook website DPCG). Op deze website zijn ook de vergaderdata van de wetenschappelijke commissie te vinden. Tevens vult u alvast kort het contactformulier gegevensaanvraag in.

Vervolgens wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn op een wetenschappelijke vergadering van de DPCG om eventuele vragen van de wetenschappelijke commissie te beantwoorden. Het onderzoek kan doorgang vinden indien 80% van de uitgebrachte stemmen op de wetenschappelijk vergadering het voorstel ondersteunt.

Indien de aanvraag door de DPCG is goedgekeurd, stuurt u uw onderzoeksvoorstel naar gegevensaanvraag@iknl.nl (gebruik hiervoor ook het template van de DPCG).

Een adviseur van NKR-analyse van IKNL neemt contact met u op om de aanvraag door te spreken. In overleg wordt een aanvraagformulier ‘gegevensverstrekking NKR’ opgesteld. Het door u ondertekende formulier stuurt u samen met het definitieve onderzoeksvoorstel naar zowel gegevensaanvraag@iknl.nl als wetcie@dpcg.nl.

Lever- galwegkankerregister

Het Lever-galwegkankerregister wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Hepato & Cholangio Carcinoma Group (DHCG). Dit register omvat carcinomen van de lever, galblaas en galwegen. Om aanvragen voor NKR-gegevens wetenschappelijk te laten toetsen, dient u de volgende stappen te volgen:

 1. Vul het contactformulier gegevensaanvraag in en stuur uw onderzoeksvoorstel naar gegevensaanvraag@iknl.nl.
 2. Dien uw onderzoeksvoorstel (volgens het Template onderzoeksvoorstel DHCG) in bij de Wetenschappelijke Raad DHCG, uiterlijk 4 weken voor de DHCG-vergadering. Op de website van de DHCG zijn de vergaderdata te vinden.
 3. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een korte pitch tijdens de DHCG-vergadering om eventuele vragen te beantwoorden.
 4. Na een positieve beoordeling dient u het definitieve onderzoeksvoorstel in bij gegevensaanvraag@iknl.nl én Wetenschappelijke Raad DHCG. Een adviseur van NKR-analyse neemt daarna contact met u op.

Hersentumoren

Het hersentumorregister wordt gevoerd door IKNL en de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR). De gegevensaanvragen op het gebied van hersentumoren worden voorgelegd aan de wetenschapscommissie van de DBTR. Deze commissie toetst de aanvragen op onder andere juistheid van de methodologie, medisch-inhoudelijke aspecten en haalbaarheid. U kunt voor een aanvraag over deze tumorsoort via de normale procedure een gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Het verzoek voor wetenschappelijke toetsing wordt door de afdeling NKR-analyse uitgezet naar de wetenschapscommissie van de DBTR.

Hematologie

De uitvoering en het technisch beheer van het hemato-oncologieregister van de NKR ligt bij IKNL. De inhoudelijke zeggenschap over gegevens van het hemato-oncologieregister en de uitgifte van deze gegevens is multidisciplinair belegd binnen het bestuur van het hemato-oncologieregister. Het bestuur van het hemato-oncologieregister heeft de regie over de aanvraag van gegevens en bewaakt de kwaliteit van aanvragen en uitgifte van gegevens. Het bestuur laat zich hiertoe adviseren door de wetenschapscommissie, die beschikt over specifieke expertise per hematologische kankersoort. Het bestuur van het hemato-oncologieregister beoordeelt een aanvraag op (wetenschappelijke) relevantie. Bij de beoordeling van een aanvraag is het mogelijk dat de vraagstelling aangescherpt wordt.

Bot- en wekedelentumoren

De gegevensaanvragen op het gebied van bot- en wekedelentumoren (inclusief GIST) worden voorgelegd aan het bestuur van de Dutch Sarcoma Study Group (DSSG). Deze toetst de aanvragen op onder andere juistheid van de methodologie, medisch-inhoudelijke aspecten en haalbaarheid. U kunt voor een aanvraag over deze tumorsoort via de normale procedure een gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Het verzoek voor wetenschappelijke toetsing wordt door NKR-analyse uitgezet naar het DSSG-bestuur.

Borstkanker

Per 1 september 2019 worden alle gegevensaanvragen (uitgezonderd eigen ziekenhuisgegevens) getoetst door de NABON-BOOG werkgroep. De toetsingscriteria die daarbij gehanteerd worden zijn:

 1. is de onderzoeksvraag klinisch relevant 
 2. zijn alle benodigde expertises betrokken bij de aanvraag
 3. is er overlap met andere onderzoeksprojecten?

Indien uw aanvraag in aanmerking komt voor wetenschappelijke toetsing zal de afdeling NKR-analyse u vragen om een extra formulier in te vullen dat vervolgens wordt doorgestuurd naar de NABON-BOOG werkgroep ter toetsing. Deze beoordeling gebeurt schriftelijk.

Huidkanker

Per 1 november 2019 worden alle gegevensaanvragen uit de NKR (uit binnen- én buitenland) die tot doel hebben wetenschappelijk onderzoek naar huidkanker uit te voeren getoetst door een wetenschappelijke commissie. Deze commissie hanteert daarbij de volgende criteria:

 • Is de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan de aanvraag medisch en maatschappelijk relevant?
 • Is de onderzoeksvraag te beantwoorden met de aangevraagde data?
 • Zijn alle aangevraagde data noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
 • Is de betrokkenheid van specifieke expertise noodzakelijk en geborgd binnen de aanvraag?
 • Is er overlap met andere onderzoeksprojecten?

Indien uw aanvraag in aanmerking komt voor deze toetsing wordt de procedure hiertoe intern in gang gezet en binnen vier tot maximaal zes weken (schriftelijk) afgehandeld. 

Longkanker

Per april 2020 worden alle gegevensaanvragen uit de NKR die tot doel hebben wetenschappelijk onderzoek naar longkanker uit te voeren getoetst door de NKR beoordelingscommissie longkanker. Deze commissie hanteert daarbij de volgende criteria:

 • Is de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan de aanvraag medisch en maatschappelijk relevant?
 • Is de onderzoeksvraag te beantwoorden met de aangevraagde data?
 • Zijn alle aangevraagde data noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
 • Is de betrokkenheid van specifieke expertise noodzakelijk en geborgd binnen de aanvraag?
 • Is er overlap met andere onderzoeksprojecten?

Indien uw aanvraag in aanmerking komt voor wetenschappelijke toetsing zal de afdeling NKR-analyse u vragen om een extra formulier in te vullen dat vervolgens wordt doorgestuurd naar de NKR beoordelingscommissie longkanker ter toetsing. De commissie vergadert maandelijks. In de commissie zitten leden namens NVALT, NVRO (LPRL), NVT en NVvH (thorax- en longchirurgen).

Hoofd-hals

U kunt uw gegevensaanvragen voor hoofd-hals voor wetenschappelijke toetsing indienen bij PRISMA, de wetenschappelijke adviescommissie hoofd-hals. De adviescommissie brengt inhoudelijk advies uit over onderzoeksvoorstellen gericht op hoofd-halskanker die geheel of gedeeltelijk gebruik willen maken van bestaande data uit een bepaalde gegevensbron zoals de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), Dutch Head and Neck Audit (DHNA) al dan niet in combinatie met pathologische data (PALGA). Hierbij kijkt de commissie onder andere naar de meest geschikte bron voor benodigde data, de relevantie van de onderzoeksvraag, of de opgevraagde items relevant zijn voor de onderzoeksvraag, de methodologische uitvoerbaarheid van de studie, of de benodigde expertise geborgd is en in hoeverre de onderzoeksvraag overlapt met andere projecten. De commissie kan ook suggesties voor verbetering van het onderzoek(svoorstel) meegeven aan de aanvrager.

Voor een advies over een gegevensaanvraag door de adviescommissie vult u dit formulier volledig in en stuurt dat naar aanvragen@hhprisma.nl. De commissie bespreekt maandelijks de binnengekomen aanvragen.

Bekijk meer informatie over PRISMA.