Regionale samenwerking in de hematologie: elke patiënt de beste zorg

Dankzij de HOVON bestaat in de hematologie een lange traditie van samenwerking tussen behandelaars. IKNL stimuleert die, bijvoorbeeld door behandelaars inzicht te geven in hun handelen bij de diagnostiek en de eerstelijnsbehandeling opdat zij onderling kunnen vergelijken en landelijk kunnen benchmarken. De data waarop deze regiorapportages gebaseerd zijn, komen uit het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Die leveren ook wetenschappelijke publicaties op, waarmee nieuwe overwegingen rond behandeling kunnen worden gemaakt.

Regionale Oncologie Netwerken
Het is niet alleen de relatieve zeldzaamheid van hematologische maligniteiten die het belangrijk maakt dat in netwerken wordt gewerkt, stelt Corine Korf, senioradviseur oncologische zorg en coördinator van het tumorteam hemato-oncologie bij IKNL. ‘Regionale samenwerking is ook noodzakelijk vanwege de afspraken over de inzet van dure geneesmiddelen en de toepassing van specifieke behandelingen zoals stamceltransplantaties’, zegt ze. ‘Voortbordurend op de samenwerkingstraditie in trials in hematologie, waarvoor de basis is gelegd door HOVON, wordt nu gebouwd aan hematologische netwerken, ook voor patiënten die niet in trialverband behandeld worden.’ 

De patiënt moet ongeacht in welk ziekenhuis hij binnenkomt de beste zorg krijgen en kunnen deelnemen aan prospectieve interventiestudies. Dr. Ward Posthuma, internist-hematoloog in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, voorzitter van het hematologisch netwerk regio Leiden en medisch adviseur bij IKNL licht toe: ‘In de Leidse regio is bijvoorbeeld in een regiodocument vastgelegd wie welke patiënt behandelt in welke fase. Elke patiënt wordt besproken in multidisciplinair overleg, de backbone van regionetwerken. Ook die MDO’s worden op meerdere niveaus opgezet: complexe cases moeten worden besproken in een gremium met gerichte expertise. Minder complexe casuïstiek wordt besproken in het MDO binnen het eigen ziekenhuis.’ Inmiddels hebben HOVON en de NVvH de landelijke werkgroep Regionalisatie opgezet, die een landelijk format schrijft waarin regionale samenwerkingsafspraken vastgelegd kunnen worden. De rol van IKNL is helpen bij de implementatie.

Regiorapportages
De NKR-data worden onder andere gebruikt voor het maken van regiorapportages. Hierin worden data over het diagnostisch traject en de eerstelijnsbehandeling van een bepaalde maligniteit op regionaal niveau gepresenteerd en met elkaar besproken. Korf: ‘Met de regiorapportages bieden we behandelaars dus inzicht in praktijkvoering en praktijkvariatie in diagnostiek en eerstelijnsbehandeling. In de loop van dit jaar komen we met de regiorapportages tot landelijke dekking. Ook goed om te vermelden: in ieder ziekenhuis waarin patiënten met kanker worden behandeld, is een datamanager van IKNL actief, zodat het ziekenhuis geen extra registratielast heeft.’ 

Wetenschappelijk onderzoek
De discussie die tijdens de bespreking van regiorapportage wordt gevoerd, kan aanleiding geven tot  wetenschappelijk onderzoek. ‘Maar ook los van de bespreking van de NKR-data in regionaal verband genereren de NKR-data onderzoek’, zegt Korf. ‘Dit jaar verwachten we ongeveer dertig publicaties op basis van het hemato-oncologieregister van de NKR.’ De data kunnen echt het verschil maken, ook als het gaat om therapiekeuzes en de invloed daarvan op de kwaliteit van leven, stelt Posthuma. 
 

  • Lees het volledige artikel ‘IKNL stimuleert samenwerking behandelaars, NKR levert bijdrage aan kwaliteitsverbetering in de oncologie.’ In de Hemato-oncologie, mei 2018.

Gerelateerd nieuws

Studies met NKR-data op Dutch Hematology Congress

Op het 14e Dutch Hematology Congress werden een aantal studies gepresenteerd op basis van NKR-data. Uit studies naar CML, PCNSL en cHL blijkt dat behandelplannen die betere perspectieven bieden voor jongere patiëntgroepen niet altijd betere resultaten opleveren voor oudere patiëntgroepen. Onderzoek naar FL wijst erop dat patiënten die eerder kanker gehad hebben, meer kans hebben op tweede primaire maligniteiten. Een laatste onderzoek biedt inzichten over prognosticatie en eerstelijnsbehandeling bij CLL. In dit artikel vindt u details over deze vijf onderzoeken.

lees verder

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder