Burkittlymfoom

Burkittlymfoom (BL) is een zeer zeldzame hematologische maligniteit. De diagnose gemiddeld minder dan 50 keer per jaar gesteld. BL is een zogenaamd agressief non-hodgkinlymfoom: een lymfoom dat bestaat uit snelgroeiende cellen die zich snel verspreiden en snel klachten veroorzaken. De overleving bij BL is sinds de introductie van rituximab gestegen.

Incidentie

BL komt vaker voor bij mannen (80%) dan bij vrouwen (20%). Bijna 61% van de patiënten met BL is jonger dan 65 jaar bij diagnose. De mediane leeftijd bij diagnose is 59 jaar. BL wordt het vaakst gediagnosticeerd bij patiënten tussen 65 en 69 jaar.

Diagnostiek - stadiumverdeling

De diagnose BL werd bij de meeste patiënten gesteld in het hoogste stadium, namelijk stadium III-IV (149 patiënten; 87%). Het aandeel patiënten met stadium I-II was 21 (12%). Bij 1% van de patiënten was het stadium onbekend.

Primaire behandeling

53% van de patiënten in de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar werd behandeld met R-CODOX-M/R-IVAC ten opzichte van 23% van de patiënten van 70 en ouder. 18% van de patiënten in de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar werd behandeld met DA-EPOCH-R ten opzichte van 15% van de patiënten van 70 en ouder.  19% van de patiënten in de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar werd behandeld met R-CHOP ten opzichte van 5% van de patiënten van 70 en ouder. Bij de behandeling met R-CHOP gaat het om afzonderlijke behandelingen van R-CHOP14, R-CHOP21 en MiniChop in combinatie met rituximab.

Het aandeel patiënten zonder behandeling was het grootst in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder (23% versus 4%). Een autologe stamceltransplantatie werd nauwelijks toegepast (1%).

De trends zijn niet per jaar weergegeven vanwege de kleine aantallen per diagnosejaar.

Overleving

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten met BL is bij patiënten tot 65 jaar toegenomen. De introductie van rituximab medio 2003 lijkt een positief effect te hebben op de overleving, aangezien de overleving vanaf 2003 is toegenomen. In de meest recente kalenderperiode is bij BL patiënten in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder nog steeds veel oversterfte. Late oversterfte kan een gevolg zijn van late effecten of recidieven. De relatieve overleving neemt af bij een hogere leeftijd bij diagnose.

Deze informatie is een aanvulling op de informatie per hematologische maligniteit in het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland'. In het rapport vindt u een samenvatting van de informatie per hematologische maligniteit, uitgebreide informatie over kwaliteit van leven bij patiënten die een hematologische maligniteit hebben (gehad) en aanbevelingen om de hemato-oncologische zorg nog verder te verbeteren. Of bekijk kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL.

Informatie voor patiënten over Burkittlymfoom vindt u op kanker.nl en de website van patiëntenorganisatie Hematon