Richtlijnen

Tot begin 2021 was Oncoline.nl de vindplaats voor alle oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. 

Meer informatie over de overgang van Oncoline in afstemming met FMS, SONCOS, VenVN en de NVD.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar a.steutel@iknl.nl.

*For the English version of the nutrition guidelines please contact m.tilma@iknl.nl

Richtlijnendatabase

Medisch specialistische oncologische richtlijnen vindt u op www.richtlijnendatabase.nl. Dat zijn multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor en richtlijnen voor de behandeling van de symptomen van de ziekte of de gevolgen van de oncologische behandeling. 

Samenvattingskaartjes richtlijnen

Van verschillende richtlijnen zijn samenvattingskaartjes beschikbaar: 

Ontwikkeling

Richtlijnen hebben als doel om optimale klinische besluitvorming te ondersteunen voor de best passende behandeling voor elke patiënt. Met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie is evaluatie mogelijk van de mate waarin aanbevelingen van de richtlijn worden gevolgd. Ook verzorgt IKNL richtlijnen voor de palliatieve zorg

Alle richtlijnen zijn ontwikkeld door landelijke multidisciplinaire werkgroepen van experts, de expertgroepen. Deze experts vertegenwoordigen wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en beroepsverenigingen van paramedici, zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, gecombineerd met kennis en ervaring van patiënten en professionals.

Revisie voor up-to-date behandeladviezen

De expertgroepen monitoren de actualiteit van de richtlijnen. Om nieuwe behandelmogelijkheden snel op te nemen, worden richtlijnen meestal per onderdeel herzien (modulaire revisie). De expertgroepen streven naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, van knelpunteninventarisatie tot autorisatie (goedkeuring) door de wetenschappelijke verenigingen.

IKNL kan expertgroepen ondersteunen bij (modulaire) revisies. Samenwerking met Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KiMS) is hierbij mogelijk. Bij de richtlijnen waaraan het IKNL meewerkt worden alle stappen in het besluitvormingsproces weergegeven in beslisbomen. Lees bijv. meer over het project Alertness voor baarmoederkanker.

Weergave van richtlijnen in beslisbomen

Door de toename van behandelmogelijkheden voor specifieke patiëntengroepen worden richtlijnen complexer. Steeds meer factoren spelen mee in het behandeladvies. Beslisbomen ordenen de literatuur en onderbouwen elke stap naar een behandeladvies.

Per richtlijn definieert de expertgroep het aantal patiëntengroepen voor wie specifieke afwegingen en/of behandelingen relevant zijn. In duidelijke taal worden per patiëntengroep de afslagen in de besluitvorming beschreven, met de argumenten die de specialist afweegt. Per afslag kan de specialist onderbouwd afwijken van de richtlijn. Op deze manier kan de richtlijn de specialist optimaal ondersteunen, in het multidisciplinair overleg en in de gedeelde besluitvorming met de patiënt. De beslisbomen zijn te raadplegen op Oncoguide.nl.

Evaluatie van zorg

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) genereert data om de zorg te evalueren. De expertgroepen reflecteren op de gegevens uit de NKR, waarop zij kunnen besluiten tot kwaliteitsinitiatieven, het scherper stellen van normen of de herziening van een richtlijn.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Anne Steutel, adviseur IKNL.