R(H)ONDA: bouwen aan een snel-lerend zorgsysteem voor onder andere de hemato-oncologie

Sneller inzicht krijgen in de inzet en effectiviteit van behandelingen is van belang voor patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Er is dan ook steeds meer vraag naar een manier waarmee specifieke data 'real-time' - vlak na diagnose en na start behandeling - beschikbaar zijn. Een manier om real-time data te gebruiken om besluitvorming te ondersteunen en de zorg voor patiënten te verbeteren, is het ontwikkelen van een snel-lerend zorgsysteem. R(H)ONDA (Real-time Hemato-ONcology DAshboard) heeft als doel om een snel-lerend zorgsysteem te ontwikkelen.

Met een snel-lerend zorgsysteem kunnen we samen leren van hoe patiënten reageren op behandelingen. Aan de hand van die inzichten kunnen behandelingen voor patiënten in de toekomst worden verbeterd. Daarvoor moet de tijdigheid van data verbeteren. Het gaat hierbij om al beschikbare data (bijvoorbeeld in het medisch dossier / EPD) die eerder in het zorgtraject van de patiënt worden opgehaald en benut. Het RHONDA-projectteam werkte in eerste instantie aan een methode voor hematologische maligniteiten (kwaadaardige kankersoorten) om de effecten van (nieuwe) geneesmiddelen al vroeg na de start van de behandeling te kunnen volgen. Na de eerste pilots binnen de hematologie is RHONDA opgeschaald naar RONDA en zijn de tumortypen longkanker, darmkanker en urologische kanker (blaas en nier) toegevoegd.

Door sneller duidelijk te krijgen voor welke groepen patiënten een behandeling werkt en met welke patiëntkenmerken dit te maken heeft, wordt behandeling-op-maat mogelijk gemaakt of verder verbeterd. Real-time monitoring is daarbij een krachtig en noodzakelijk instrument omdat dat vroeg in het behandeltraject inzicht geeft in de effectiviteit en toxiciteit van een behandeling. Groepsgewijze analyse geeft vervolgens de mogelijkheid om beslissingen te nemen over het nut van nieuwe, veelal dure geneesmiddelen.

Opzet

R(H)ONDA heeft de ambitie om een geautomatiseerde datastroom vanuit de EPD’s  via de datagateway naar de NKR te realiseren en deze datastroom op te schalen.  De datagateway levert betrouwbare, uniforme en data aan RANK, het registratiesysteem van de NKR, of direct aan het datawarehouse van IKNL. De komende jaren wordt de geautomatiseerde datastroom opgeschaald naar een meerderheid van de ziekenhuizen. Zo is eind 2022 het UMC Utrecht toegevoegd en zijn we op dit moment druk bezig om ook het Amsterdam UMC aan te sluiten.
De eerste pilots voor de geautomatiseerde datastroom zijn uitgevoerd in de hemato-oncologie in samenwerking met Erasmus MC en Reinier de Graaf Gasthuis. Deze pilots zijn gedaan in overleg met de beroepsgroep van hematologen (HOVON en NVvH), patiëntenvereniging Hematon, het Zorginstituut Nederland en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Parallel hieraan voert het projectteam ook pilots uit voor andere kankersoorten zoals longkanker, borstkanker, darmkanker, CAR-T celtherapie en blaas/nierkanker. RONDA kent drie werkpakketten:

  • WP1: Dashboard dure geneesmiddelen

Een dashboard met stuurinformatie gericht op de inzet, toepassing, veiligheid en kostenvan (nieuwe) dure geneesmiddelen. Via de remote query tool van Performation wordt volgens Personal Health Train principe  actuele, geaggregeerde data opgehaald uit 22 verschillende ziekenhuizen. Volgens ditzelfde principe visualiseren we in Sankey plots de opeenvolgende therapielijnen die zijn toegepast bij één kankerdiagnose, alsmede de Time To Next Treatment (surrogaatmaat voor effectiviteit van een therapie).

De Proof of Concept-fase van dit werkpakket is succesvol doorlopen. WP1 werkt inmiddels toe naar een prototype en eindproduct. 

  • WP2: Vroegsignalering NKR

Vroege signalering richting de NKR: het sneller, alsmede het automatisch vullen van de NKR. Specifiek met als doel vroeger in het behandeltraject van de patiënt inzicht te krijgen in het effect van nieuwe, dure geneesmiddelen. Deze real-world data kunnen zodoende eerder worden teruggegeven aan de medische beroepsgroep (“het veld”) met als doel te leren van data en de zorg voor patiënten te verbeteren. Op dit moment gebeurt dit in 5 pilot ziekenhuizen: Erasmus MC, Reinier de Graaf Gasthuis, Catharina Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en UMC Utrecht. De datagateway haalt real-time data én signalering op over het vroege effect van kankertherapieën op patiënt record niveau.

  • WP 3: Innovatief trial design

Haalbaarheidsstudie naar het benutten van van real-time, real-world data uit de NKR als virtuele controle-arm in Randomised Controlled Trials. Op dit moment gebeurt dit in 5 pilot ziekenhuizen. De datagateway haalt real-time data én signalering op over het vroege effect van kankertherapieën op patiënt record niveau.

 

Projectteam

Het projectteam R(H)ONDA bestaat uit: prof. dr. Peter Huijgens, initiatiefnemer, bestuursadviseur IKNL; dr. Avinash Dinmohamed, wetenschappelijk-inhoudelijk projectleider, IKNL; dr. Lizette Berkx, bestuursadviseur, projectleider en contactpersoon binnen IKNL; Corine Korf, senior adviseur IKNL; dr. Ward Posthuma, hematoloog Reinier de Graaf Gasthuis, medisch adviseur IKNL; prof. dr. Jan Cornelissen, hematoloog, Erasmus MC, Maarten van der Wilt, technisch directeur Performation; Niek de Wit, manager Datagateway & IT Performation; Keetje Schade, Sylvia Langhout, Sophie Kurk en Esther Berends, consultants Performation; Otto Visser, manager Registratie IKNL; Dorette Mekkes, datamanager IKNL; Rowena van den Boogert, bestuursadviseur, juridische zaken IKNL; Lonneke Vermeulen, klinisch informaticus IKNL; en Ferry Lagarde, informatie-architect.

Samenwerking Performation

IKNL en Performation hebben elkaar gevonden in de gedeelde ambitie om met wetenschappelijk onderzoek sneller het effect van (nieuwe) kankertherapieën inzichtelijk te maken en de zorg voor patiënten hiermee te verbeteren. Performation heeft een Datagateway ontwikkeld die geïnstalleerd is in ruim 30 ziekenhuizen in Nederland. Deze Datagateway leest de brongegevens van het ziekenhuis dagelijks, dus real-time, en op gestandaardiseerde wijze uit. Dit betreft bijvoorbeeld de klinische data uit het elektronisch patiëntendossier (Epic, ChipSoft/HiX) en DBC-data. 

Voor ieder werkpakket testen we in pilots het volgende mechanisme: via de Datagateway wordt signaleringsdata (bijvoorbeeld de inzet van het dure geneesmiddel daratumumab bij patiënten met multipel myeloom en de datum waarop M-proteïne onderzoek heeft plaatsgevonden) uit het EPD ontsloten en binnen de beveiligde ziekenhuisomgeving aangeboden aan de datamanagers van IKNL. De datamanagers gaan met deze signaleringslijst gericht op zoek naar de uitslag van het onderzoek in het EPD en verrijken hiermee de NKR. De Datagateway maakt het voor IKNL mogelijk om real-time de NKR te vullen met een minimale kerndataset.

Samenwerking Oncode-Accelerator

R(H)ONDA focust voornamelijk op het eerder inzicht krijgen in de effectiviteit van nieuwe, dure geneesmiddelen/ therapieën. R(H)ONDA maakt dit mogelijk door vroeger in het zorgtraject van de patiënt én vaker gebruik te maken van reeds beschikbare, real-time klinische data en real-time NKR-data beter te benutten in innovatieve trial designs. Oncode-Accelerator wilt kandidaat-medicijnen sneller ontwikkelen en sneller bij patiënten brengen door de patiënt centraal te stellen in het preklinische ontwikkelproces. Oncode-PACT doet dit door vanaf de start van medicijnontwikkeling gebruik te maken van real-time klinische data, weefsel en moleculaire data. Tevens creëert Oncode-Accelerator een minimale dataset voor verschillende cohorten om hiermee beter en versneld onderzoek te kunnen doen. R(H)ONDA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan Oncode-Accelerator door de technische realisatie van het automatisch ophalen van  real-time data uit EPDs.

Meer informatie

Bekijk het nieuwsbericht over de start van RHONDA of neem contact op met Lizette Berkx, projectmanager

Projectleiders

Avinash Dinmohamed (IKNL)

Lizette Berkx (IKNL)

Samenwerkingspartijen

Performation

Erasmus MC

Reinier de Graaf Gasthuis

Gerelateerd nieuws

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

lees verder
Maak kennis

Avinash Dinmohamed

Portretfoto van Avinash, een bruine man met kaal hoofd en korte zwarte baard. Hij draagt een blauw pak met witte stropdas en kijkt glimlachend de camera in.

senior onderzoeker

meer informatie

Corine Korf

portretfoto van Corine Korf, een witte vrouw met half-kort krullend bruin haar. Ze draagt een zwart shirt met een col en kijkt glimlachend de camera in

senior adviseur

meer informatie

Lizette Berkx

bestuursadviseur

meer informatie