Oncode Accelerator (Preclinical Accelerator for Cancer Treatments)

De ontwikkeling van kankerbehandelingen is een risicovol, duur en tijdrovend proces. Ook het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen duurt gemiddeld 15 jaar. Daarnaast zijn nieuwe behandelingen vaak slechts effectief in een subgroep van de beoogde patiëntenpopulatie. De manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen moet daarom dringend versnellen en verbeteren. Dit is waar in het project 'Oncode Accelerator' aan wordt gewerkt.

Door al vanaf de start van medicijnontwikkeling gebruik te maken van de beschikbare klinische data, weefsel en moleculaire data van patiënten, zijn we in staat om nieuwe en aantoonbaar efficiënte medicijnen voor deze patiënten sneller te ontwikkelen. 

Oncode Accelerator* wil dit voor elkaar krijgen door bestaande publieke en private expertise op het gebied van preklinische geneesmiddelenontwikkeling in Nederland te integreren, op te schalen, te innoveren en te valideren. Op die manier willen we de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten verbeteren en kosten van nieuwe kankergeneesmiddelen verlagen.

Het Nationaal Groeifonds investeert 325 miljoen euro in het totale plan van Oncode Accelerator. 

In het programma van Oncode Accelerator houdt IKNL zich in samenwerking met onder andere Performation bezig met de ontwikkeling van een nieuwe, geautomatiseerde datastroom vanuit de elektronische patiëntdossiers (EPD’s) via de Datagateway naar de NKR. Het doel is om deze geautomatiseerde datastroom te implementeren in het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen.

Andere partners binnen dit project zijn Hartwig Medical Foundation, UMC Utrecht, Prinses Maxima Centrum, Nederlands Kanker Instituut en Erasmus MC

Projectstructuur en samenwerking 

Om nieuwe en aantoonbaar effectieve kankermedicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen, werkt IKNL binnen Oncode Accelerator samen in een landelijk consortium van publieke en private partners, waarbij de onafhankelijke stichting Oncode Accelerator penvoerder is naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Stichting Oncode Accelerator wordt aangestuurd door een executive board en rapporteert aan een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

Binnen het Oncode Accelerator programma werken vele onderzoekers, oncologen, kennisinstellingen en bedrijven samen om betere en betaalbare kankermedicijnen sneller te ontwikkelen. In het programma zijn vier werkstromen gedefinieerd die de meest voorkomende typen kankermedicijnen bevatten: 

 • small molecules 
 • biologics  
 • cel- en gentherapieën  
 • therapeutische vaccins  

Door deze werkstromen heen zijn in het programma drie innovatieplatforms opgezet; ‘goed gedefinieerde patiëntcohorten’, 'organoïden’ en ‘artificial intelligence’. Tot slot zijn er twee werkstromen centraal belegd, namelijk ‘regulatoire innovatie’ en ‘demonstratieprojecten’.

IKNL draagt binnen Oncode Accelerator bij aan het innovatieplatform ‘goed gedefinieerde patiëntcohorten’. 

R(H)ONDA: sneller inzicht in de effectiviteit van dure geneesmiddelen 

Binnen het innovatieplatform ‘goed gedefinieerde patiëntcohorten’ werken we nauw samen met een al langer bestaand IKNL-project: R(H)ONDA. Dit project (gestart in 2021) heeft als doel om sneller inzicht te krijgen in de effectiviteit van nieuwe, dure geneesmiddelen en therapieën. Dit gebeurt door vroeger in het zorgtraject van de patiënt én vaker gebruik te maken van reeds beschikbare, realtime klinische data én door realtime NKR-data beter te benutten in innovatieve trial designs.  

Binnen R(H)ONDA werken we aan de technische realisatie van het automatisch ophalen van (near) realtime data uit het EPD via de Datagateway van Performation naar de NKR, met als doel om doel om de geautomatiseerde datastroom op te schalen en vanuit het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen data automatisch te importeren.  

De Datagateway van Performation is reeds geïnstalleerd in 32 ziekenhuizen en geeft op een beveiligde en geüniformeerde wijze realtime toegang tot actuele ziekenhuisgegevens. Door het (near) realtime beschikbaar maken van klinische data als minimale dataset voor het innovatieplatform ‘goed gedefinieerde patiëntcohorten’ levert IKNL een belangrijke bijdrage aan Oncode Accelerator.  

Het innovatieplatform ‘goed gedefinieerde patiëntcohorten’ wordt gecoördineerd door UMC Utrecht en geleid door Miriam Koopman en Geraldine Vink.

Opzet innovatieplatform 'goed gedefinieerde patiëntcohorten'

IKNL is binnen Oncode Accelerator betrokken bij de ontwikkeling van het innovatieplatform patiëntcohorten voor preklinisch en vroeg-klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Binnen dit platform houdt IKNL zich vooral bezig met:  

 • dataharmonisatie en ontwikkeling van informatiestandaarden  
 • het (near) realtime beschikbaar krijgen van klinische gegevens 
 • koppeling van verschillende datasets met terminologiestelsel  
 • ontwikkeling van een veilige ‘patient identifier’-functionaliteit   
 • vergroting van de veilige beschikbaarheid van data voor AI

Het innovatieplatform patiëntcohorten helpt mee aan het veilig ontwikkelen van kandidaat-medicijnen door het verbinden van (near) realtime klinische data aan preklinisch en vroeg-klinisch onderzoek. Om hierin te slagen zijn er goed gedefinieerde patiëntcohorten nodig. In een patiëntcohort worden - uiteraard op basis van geïnformeerde toestemming - gegevens en materiaal van patiënten verzameld vanuit verschillende databronnen. Die realtime klinische data, weefsel en moleculaire data zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen. Al deze data worden samengebracht in een platform ten behoeve van vroeg-klinische studies en voor het proces van zogenaamde target and lead finding validation, wat belangrijk is bij de ontwikkeling van medicijnen.  

Het innovatieplatform maakt het mogelijk om: 

 • medische behoeften op basis van klinische data te bepalen  
 • lichaamsmateriaal van patiënten in combinatie met klinische gegevens beschikbaar te stellen 
 • nauwkeurig de juiste doelpopulatie van een kandidaat-medicijn vast te stellen  
 • vorm te geven aan adaptieve vroeg-klinische studies met gebruik van realtime data  

Werkpakketten innovatieplatform patiëntcohorten

Binnen het innovatieplatform patiëntcohorten zijn er vier werkpakketten (WP’s). IKNL werkt samen met Performation aan WP1 om op (korte) termijn een selectie van (near) realtime, real-world data aan te leveren. 

WP1: Real-world data komen (near) realtime beschikbaar. Real-world data die in de NKR worden vastgelegd zijn nu met enige vertraging beschikbaar voor analyses in het kader van onderzoek. Binnen Oncode Accelerator is het doel deze data sneller beschikbaar te krijgen voor het preklinische en vroeg-klinische ontwikkelproces.  
 
WP2: Goed gedefinieerde patiëntcohorten. Voor preklinisch onderzoek naar de werkzaamheid van kandidaat-medicijnen zijn cohorten van patiënten met verschillende tumortypes van grote meerwaarde. Er wordt met een breed palet aan patiëntcohorten (voor volwassenen en kinderen) met klinische data, weefsel en moleculaire data samengewerkt. 

WP3: Platform voor vroeg-klinisch adaptieve trials. Het realiseren van een landelijk platform voor vroeg-klinisch onderzoek waarbij studies volgens een innovatief adaptief design kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van de patiëntcohorten en (near) realtime data. 

WP4: Coördinatie programma. Het aansturen en begeleiden van het innovatieplatform patiëntcohorten. 

Door op lange termijn (near) realtime klinische data via de NKR aan patiëntcohorten toe te voegen, ze met andere databronnen te combineren en in te zetten in de preklinische ontwikkelfase, kan de ontwikkeling van geneesmiddelen verbeteren en versnellen. Ook kunnen met realtime data de patiënten die voor bepaalde studies in aanmerking komen in een vroeger stadium worden geïdentificeerd en kan de juiste patiënt sneller bij de juiste studie terechtkomen.

Financiering  

Het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, investeert in totaal 325 miljoen euro in het plan van Oncode Accelerator om het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen. De subsidie voor IKNL en Performation wordt toebedeeld via de coördinator van UMC Utrecht. IKNL gebruikt de subsidie om de technische mogelijkheid te realiseren om (near) realtime, real-world data uit het EPD via de NKR uit te leveren aan het Oncode Accelerator innovatieplatform. IKNL zet deze gelden zoveel mogelijk in om de huidige en toekomstige IKNL-projecten te versnellen die zich richten op het gebied van het realtime beschikbaar maken van data om automatisch de NKR te vullen en de data te kunnen leveren. Zo worden op dit moment de ambities van R(H)ONDA versneld gerealiseerd.

Meer informatie  

Voor vragen of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met programmamanager Emmely van Bommel of Evelijn Zeijdner. Voor vragen over R(H)ONDA en de samenwerking tussen IKNL en Performation kunt u een mail sturen naar Lizette Berkx.

*Research reported in this publication was supported by Oncode Accelerator, a Dutch National Growth Fund project under grant number NGFOP2201.

Projectleider(s)

- Programmamanager IKNL: Emmely van Bommel  

- Programmamanager UMC Utrecht: Geraldine Vink 

Samenwerkingspartners

Oncode Accelerator, UMC Utrecht, Performation  

Financier(s)

Nationaal Groeifonds, IKNL, UMC Utrecht, Performation

Looptijd

2023 - 2031

Gerelateerd nieuws

FHIR-oncologiespecificaties beschikbaar voor toegankelijk maken zorgdata

Vrouwelijke zorgprofessional typt achter laptop

Het versturen van nieuwe oncologische (klinische) diagnoses vanuit het ziekenhuis naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is vaak nogal een klus. Gelukkig gaan inspiratie en innovatie hand in hand bij IKNL. Want na de recente aankondiging van Performation over de 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞𝐰𝐚𝐲 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐇𝐈𝐑, zijn we verheugd om onze eerste FHIR-oncologiespecificatie voor NKR-aanleveringen openbaar te maken. In deze specificatie staat beschreven welke gegevens en structuren van de FHIR-standaard (R4) moeten worden gebruikt voor het aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

lees verder

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

lees verder