nieuws


nieuws over palliatieve zorg

 • In januari en februari zijn de eerste drie symposia gehouden in de reeks verpleegkundige symposia ‘Longkanker en palliatieve zorg’ in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Leiden / Rotterdam. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten namen de deelnemers deel aan discussies over palliatieve radiotherapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC), Advance Care Planning, de richtlijn Dyspneu en het zorgpad Palliatieve zorg. In deze reeks vinden ook nog symposia plaats in de regio Nijmegen (16 maart in Elst) en in de regio Zwolle (24 maart). Inschrijven kan via deze website.
  Lees meer
 • Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael houden 17 maart 2016 voor de achtste maal de scholing 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'. Ook dit jaar staat de scholingsdag in het teken van laatste ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Er zijn plenaire voordrachten over uiteenlopende thema’s, zoals het naderend levenseinde en pro-actief werken; omgaan met spiritualiteit en de dokter en de dood.
  Lees meer
 • Onderzoekers van IKNL, Radboudumc (IQ healthcare) en Vumc (EMGO+ Institute for Health and Care Research)  werken samen aan een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland.
  Lees meer
 • De richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’ is herzien en in januari 2016 definitief gepubliceerd. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen, wel zijn de procedure en het format grondig gewijzigd. Aan de hand van een knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen over onder meer (niet-)medicamenteuze symptomatische behandeling evidence-based uitgewerkt. De leden van de werkgroep waren gemandateerd namens diverse wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen.
  Lees meer
 • Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft - in combinatie met het eindigen van het programma Herstel & Balans - geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering van deze materie om patiënten en professionals zo snel mogelijk adequaat te kunnen informeren.
  Lees meer
 • Net als in de palliatieve zorg wordt binnen de oncologische zorg samengewerkt aan regionale oncologische netwerken. Deze comprehensive cancer networks (CCN's) werken aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg. Een CCN is een samenwerkingsverband tussen eerste-, tweede- en derdelijns aanbieders van zorg aan kankerpatiënten. In deze netwerken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoudelijke organisatie van de zorg, de monitoring en continue kwaliteitsverbetering.

  Lees meer
 • In 2015 zijn Palliactief en IKNL gestart met het project Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Met dit project willen de initiatiefnemers bereiken dat alle zorgprofessionals zich in 2017 gesteund weten in de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. Hiertoe richt het project zich enerzijds op het ontwikkelen van een gedragen kwaliteitskader (voorheen kwaliteitskader genoemd) en anderzijds op het toewerken naar passende financiering in de palliatieve zorg.
  Lees meer
 • Hoe bereiken we dat mensen in hun laatste levensfase passende zorg krijgen die aansluit bij hun wensen? Artsenfederatie KNMG legde deze vraag voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten. Vrijdag 19 februari 2016 worden de activiteiten belicht die zijn ontplooid om passende zorg dichterbij te brengen tijdens een congres in Domus Medica te Utrecht. Bestuurder Peter Huijgens en Marjolein van Meggelen (adviseur palliatieve zorg) leverden een bijdrage namens IKNL.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: