hand op schouder mantelzorger

Tijdige ondersteuning emotioneel welzijn van nabestaanden van belang

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven. Een gebeurtenis die invloed heeft op de mentale gezondheid van nabestaanden. De impact ervan verschilt echter per persoon. Onderzoeker Laurien Ham en haar collega’s onderzochten het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met uitgezaaide kanker. Ook gingen ze na wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

Ham e.a. maakten voor hun onderzoek gebruik van de eQuiPe-studie. Dit is een langlopende studie naar de ervaren kwaliteit van zorg en leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Zij onderzochten bij 150 nabestaanden het verband tussen het emotioneel functioneren na overlijden en factoren zoals geslacht, de aard van de relatie met de patiënt, het opleidingsniveau, de algemene kwaliteit van leven voor overlijden, sociale steun voor en na overlijden, ondersteuning van zorgprofessionals na overlijden van de patiënt, de leeftijd van patiënt en nabestaande en het aantal jaren tussen de eerste diagnose en het overlijden van de patiënt.

Helft nabestaanden laag emotioneel functioneren

De gemiddelde leeftijd van de nabestaanden in de studie was 62 jaar en 57% van hen was vrouw. Bijna de helft van de nabestaanden van patiënten met uitgezaaide kanker ervaarde een laag emotioneel functioneren drie tot zes maanden na overlijden. Dat houdt in dat ze een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel hebben. Een beter emotioneel functioneren vóór het overlijden van de patiënt en meer sociale steun na het overlijden hadden een beschermend effect op het emotioneel welbevinden van de nabestaanden. Ook uit eerder onderzoek is bekend dat een lagere kwaliteit van leven voor- en minder sociale steun voor en tijdens het rouwproces samenhangen met een lagere kwaliteit van leven na het overlijden.

Het is dus belangrijk, dat zorgprofessionals zorginterventies voor naasten inzetten gedurende het hele ziektetraject van de patiënt en niet alleen na diens overlijden, aldus Ham.

Zowel jonge als oudere nabestaanden ondersteuning nodig, vrouwen wellicht meer dan mannen

Advies van de onderzoekers is om toekomstig onderzoek te richten op de (ervaren) kwaliteit van ondersteuning bij het levenseinde en bij rouwverwerking. Het lijkt erop dat vrouwen een lagere kwaliteit van leven ervaren dan mannen, wat erop kan duiden dat vrouwen extra aandacht behoeven tijdens het ziektetraject van de patiënt en na het overlijden. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers ook dat zowel jongere als oudere naasten ondersteuning nodig hebben. Verder moet er meer onderzoek worden gedaan om inzicht te krijgen in de oorzaken van een laag emotioneel functioneren tijdens rouwverwerking, wat kan helpen bij het ontwikkelen van passende rouwzorg.

 

Gerelateerd nieuws

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder