oude man voor bed verward

Herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase

De herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een multidisciplinaire werkgroep heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt de richtlijn een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of verdriet. Ook kan een patiënt last hebben van hallucinaties. Een delier komt vaak voor in de palliatieve fase, met name in de laatste weken van het leven. Hoe zieker iemand is, hoe groter de kans op een delier, zeker als de stervensfase nadert. Een delier kan een uiterst beangstigende ervaring zijn voor de patiënt en diens naasten. In de palliatieve fase is het van belang om in overleg met de patiënt en naasten af te stemmen of en hoe een delier behandeld wordt. 

Aandacht voor signalering, preventie en behandeling delier

De nieuwe richtlijn is van belang omdat een delier grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en sterven. In de richtlijn zijn de meest actuele epidemiologische gegevens opgenomen van een delier in de palliatieve fase. Ook is er in de herziene richtlijn aandacht voor diagnostiek, preventie en behandeling in de palliatieve fase. Er wordt aanbevolen delier te behandelen met niet-medicamenteuze interventies, zoals bevordering van de oriëntatie van mensen, het optimaliseren van hun waarneming door een bril of hoortoestel (waar van toepassing), begrip tonen en een veilige omgeving creëren, in combinatie met de behandeling van mogelijke oorzaken waaronder de behandeling van pijn, urineretentie en/of obstipatie en infecties.

Overzicht voor dosering en toediening eventuele medicijnen

Als het delier met de behandeling van de oorzaken en de niet-medicamenteuze maatregelen niet onder controle komt, volgen er aanbevelingen voor medicamenteuze behandeling in de richtlijn. In deze nieuwe versie staan overzichtstabellen van doseringen en toedieningsvormen per medicamenteuze behandeling. Deze overzichten bieden praktische handvatten, met aandacht voor de noodzaak van hogere doseringen bij psychiatrische co-morbiditeit en lagere doseringen bij dementiële co-morbiditeit.   

Organisatie van zorg

In de nieuwe richtlijn is organisatie van zorg toegevoegd, met daarin advies voor zorgverleners over hoe om te gaan met delier in de laatste levensfase voor zowel opgenomen patiënten als patiënten die thuis verblijven. Focus ligt op het betrekken van naasten en handvatten geven aan mantelzorgers. Het is vooral in de thuissituatie van belang om de zorg rondom de patiënt veilig te organiseren in een multidisciplinair palliatief team.

Meer informatie

De nieuwe richtlijn staat op Pallialine;  De beslisboom voor zorgprofessionals, die hoort bij deze richtlijn, staat op Palliaguide. In de webshop van IKNL is een samenvattingskaart van de richtlijn te vinden en gratis te downloaden. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is binnenkort een samenvatting van de richtlijn beschikbaar.

Meer informatie over delier en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina over delier op Palliaweb. Patiëntinformatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg.  

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

lees verder