oude man voor bed verward

Herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase

De herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een multidisciplinaire werkgroep heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt de richtlijn een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of verdriet. Ook kan een patiënt last hebben van hallucinaties. Een delier komt vaak voor in de palliatieve fase, met name in de laatste weken van het leven. Hoe zieker iemand is, hoe groter de kans op een delier, zeker als de stervensfase nadert. Een delier kan een uiterst beangstigende ervaring zijn voor de patiënt en diens naasten. In de palliatieve fase is het van belang om in overleg met de patiënt en naasten af te stemmen of en hoe een delier behandeld wordt. 

Aandacht voor signalering, preventie en behandeling delier

De nieuwe richtlijn is van belang omdat een delier grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en sterven. In de richtlijn zijn de meest actuele epidemiologische gegevens opgenomen van een delier in de palliatieve fase. Ook is er in de herziene richtlijn aandacht voor diagnostiek, preventie en behandeling in de palliatieve fase. Er wordt aanbevolen delier te behandelen met niet-medicamenteuze interventies, zoals bevordering van de oriëntatie van mensen, het optimaliseren van hun waarneming door een bril of hoortoestel (waar van toepassing), begrip tonen en een veilige omgeving creëren, in combinatie met de behandeling van mogelijke oorzaken waaronder de behandeling van pijn, urineretentie en/of obstipatie en infecties.

Overzicht voor dosering en toediening eventuele medicijnen

Als het delier met de behandeling van de oorzaken en de niet-medicamenteuze maatregelen niet onder controle komt, volgen er aanbevelingen voor medicamenteuze behandeling in de richtlijn. In deze nieuwe versie staan overzichtstabellen van doseringen en toedieningsvormen per medicamenteuze behandeling. Deze overzichten bieden praktische handvatten, met aandacht voor de noodzaak van hogere doseringen bij psychiatrische co-morbiditeit en lagere doseringen bij dementiële co-morbiditeit.   

Organisatie van zorg

In de nieuwe richtlijn is organisatie van zorg toegevoegd, met daarin advies voor zorgverleners over hoe om te gaan met delier in de laatste levensfase voor zowel opgenomen patiënten als patiënten die thuis verblijven. Focus ligt op het betrekken van naasten en handvatten geven aan mantelzorgers. Het is vooral in de thuissituatie van belang om de zorg rondom de patiënt veilig te organiseren in een multidisciplinair palliatief team.

Meer informatie

De nieuwe richtlijn staat op Pallialine;  De beslisboom voor zorgprofessionals, die hoort bij deze richtlijn, staat op Palliaguide. In de webshop van IKNL is een samenvattingskaart van de richtlijn te vinden en gratis te downloaden. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is binnenkort een samenvatting van de richtlijn beschikbaar.

Meer informatie over delier en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina over delier op Palliaweb. Patiëntinformatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Overpalliatievezorg.  

Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder