Partners

Samen met onze vele partners en stakeholders weten wij met data uit de Nederlandse Kankerregistratie een groot verschil te maken in de oncologische en palliatieve zorg. Regionaal, nationaal en internationaal. We werken onder andere samen met onderstaande partijen. 

Taskforce Oncologie

IKNL werkt samen in de Taskforce Oncologie welke wordt gevormd door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Platform Oncologie - SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken' en IKNL.

Nederlands Kanker Collectief (NKC)

Het Nederlands Kanker Collectief is een onafhankelijk en open collectief, geïnitieerd door IKNL, KWF en NFK. Het collectief zet zich in voor een beter leven voor, met en na kanker en werkt aan het uitvoeren van de doelen uit de Nederlandse Kanker Agenda.

Taskforce Cancer Survivorship Care

De Taskforce Cancer Surviorship Care is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken.
Naast brede bewustwording in de samenleving over problemen waarmee deze mensen worstelen (bijvoorbeeld werk en late gevolgen), wil de Taskforce ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Hiermee streeft de Taskforce naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. 
Leidraad hiervoor is het    Nationaal Actieplan Kanker & Leven (2020).

Kanker.nl

Daarnaast werken we intensief samen met KWF en NFK aan het informatieplatform voor mensen met kanker en hun naasten: kanker.nl. Hierop ontsluit IKNL onder meer een overzicht van klinische studies in Nederland, een overzicht van aanbieders van aanvullende zorg en informatie over bijwerkingen. 

Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen in Nederland bieden, afhankelijk van de diagnose, oncologische zorg aan. IKNL werkt samen met alle perifere, topklinische en academische ziekenhuizen en met overkoepelende organisaties die deze ziekenhuizen vertegenwoordigen: de NVZ, Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de NFU.

Patiëntenverenigingen

IKNL werkt samen met patiëntenverenigingen die zich inzetten om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Daarbij is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) als koepel van kankerpatiëntenorganisaties een belangrijke partner voor ons. 

Beroepsverenigingen & wetenschappelijke verenigingen

De Federatie van Medisch specialisten (FMS) is de koepel van de wetenschappelijke verenigingen. IKNL werkt zowel samen met FMS als met de wetenschappelijke verenigingen. Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) geeft jaarlijks een normeringsrapport uit. De werkzaamheden op het gebied van kwaliteit zijn ondergebracht bij het Platform oncologie - SONCOS van FMS. 

Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverengingen die deel uitmaken van SONCOS zijn onder andere: 

Data-partners

Internationale partners

Internationale studienetwerken

  • CONCORD (Global surveillance of cancer survival)
  • EURECCA (European Registration of Cancer Care)
  • EUROCARE (Survival of cancer patients in Europe)
  • RARECARENet (Information Network on Rare Cancers)

Bevolkingsonderzoeken

IKNL verzorgt in opdracht van het RIVM de monitoring en evaluatie van de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Zie ook RIVM-website: www.bevolkingsonderzoek.nl.

Onderzoeksinstituten

IKNL werkt samen met veel onderzoeksinstituten, waaronder: 

Overheid & overheidsdiensten