Incidentie slokdarm- en maagkanker

Steeds meer mensen kregen de afgelopen decennia slokdarmkanker, terwijl maagkanker steeds minder vaak voorkomt.

De incidentie van slokdarmkanker is in Nederland de laatste jaren fors toegenomen van 684 diagnoses in 1989 naar bijna 2.500 in 2018. Een stijging van bijna 400%. Opvallend is hierbij de stijging van adenocarcinomen van de slokdarm, terwijl het aantal plaveiselcelcarcinomen veel stabieler bleef. De totale incidentie van slokdarmkanker is voor mannen veel sterker gestegen (van 500 naar 1.800), vergeleken met vrouwen (van 300 naar 650).

Uitgedrukt in het aantal diagnoses per 100.000 inwoners is de stijging minder uitgesproken. Dat toont dat toename van het aantal diagnoses van slokdarm deels te verklaren is door bevolkingsgroei en de de gestegen leeftijd van de bevolking. 

Het aantal mensen dat maagkanker krijgt neemt al een aantal decennia af. In 2018 werd bij iets meer dan 1.200 mensen in Nederland de diagnose maagkanker gesteld. Het aantal diagnoses per 100.000 inwoners laat, na correctie voor de gestegen gemiddelde leeftijd (ESR, European Standardized Rate), de afgelopen drie decennia een daling zien. De incidentie voor 2018 is gebaseerd op voorlopige aantallen die mogelijk nog naar beneden bijgesteld worden.