Public health

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is bij uitstek geschikt als bron voor het maken en evalueren van beleid binnen de oncologische zorg. Onderzoekers van IKNL identificeren risicofactoren, monitoren bevolkingsonderzoeken en maken deze data inzichtelijk voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers, met als doel de impact van kanker zo veel mogelijk te verkleinen.

Screening

In Nederland vinden bevolkingsonderzoeken plaats naar borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Met behulp van gegevens uit de NKR kan de impact van deze bevolkingsonderzoeken worden geëvalueerd. De veranderingen in incidentie, stadiumverdeling, overleving en sterfte beschrijven de effecten van deze screenings. Daarnaast is het mogelijk de opkomst voor deze bevolkingsonderzoeken te monitoren en vergelijkingen te maken tussen patiënten bij wie tumoren zijn gevonden tijdens de screening en op andere momenten.

  • Zie nieuwsberichten over onderzoek naar: screening

Epidemiologie

Elke beslissing die genomen wordt op het gebied van kankerzorg en -beleid is gebaseerd op cijfers. De gegevens uit de NKR beschrijven de incidentie, prevalentie, overleving en sterfte in heden en verleden, trends in de tijd of binnen de regio’s. Cijfers over het aantal nieuwe gevallen van kanker (incidentie) en aantal mensen dat ooit kanker heeft gekregen en nog in leven is (prevalentie), geven een indruk van de omvang van kanker in Nederland. Cijfers over overleving en sterfte geven inzicht in de mate van succes in behandeling en vroege diagnose van kanker.

Preventie

Variatie in blootstelling aan risicofactoren komen ook tot uiting in de NKR. Het kan hierbij gaan om gegevens op individueel niveau (bijvoorbeeld voeding, roken, zonlicht) of van specifieke groepen (woongebied, sociaaleconomische status, enz.). Het kan ook gaan om veranderingen in de tijd, binnen specifieke regio’s of blootstelling aan schadelijke stoffen. Daarmee worden mogelijke verbeterpunten blootgelegd voor preventie- en bewustwordingscampagnes, waarvan de effecten vervolgens ook weer in kaart worden gebracht.

  • Zie nieuwsberichten over onderzoek naar: preventie