Beleid en samenwerking

Samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties levert IKNL een bijdrage aan het verbeteren van de oncologische zorg. Bijvoorbeeld door met artsen en andere zorgverleners onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Doorgaans wordt bij dit wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

IKNL biedt ondersteuning aan regionale en landelijke werkgroepen waarbinnen zorgprofessionals uitkomsten van onderzoek, rapportages en klinische trials met elkaar bespreken. Deze werkgroepen voor gynaecologische oncologie zijn ondergebracht bij de pijler Oncologie van de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (NVOG). Adviseurs en onderzoekers van IKNL zijn bij meerdere van deze werkgroepen betrokken:

  • De pijler oncologie (voorheen werkgroep Oncologische Gynaecologie, afgekort WOG) is een landelijke multidisciplinaire werkgroep gericht op alle ontwikkelingen met betrekking tot gynaecologische oncologie. De pijler is het centraal orgaan en aanspreekpunt in Nederland voor zorgprofessionals binnen de gynaecologische oncologie. De werkgroep signaleert actief knelpunten in de inhoud en organisatie van de zorg, bespreekt deze en zet verbeteracties in gang. Op deze manier werkt de pijler oncologie structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van de gynaecologische zorg.
  • De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, radiotherapeut-oncologen en tevens ondersteunende specialismen, zoals pathologen, radiologen, statistici, epidemiologen en trialcoördinatoren. De DGOG heeft als doel het stimuleren van (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie op nationaal en internationaal niveau.
  • Dutch Gynaecological Oncology Audit, de wetenschappelijke commissie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de dataset, het opstellen van indicatoren en het publiceren van jaarrapportages.
  • De commissie richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) houdt zich bezig met het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen.
  • Werkgroep Cervix Uteri: stemt beleid af met betrekking tot baarmoederhalskanker, waaronder de richtlijn Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN).
  • Werkgroep Trofoblasttumoren. Deze werkgroep stemt beleid af met betrekking tot de organisatie van zorg. Ook worden er casuïstiekbesprekingen gehouden.
  • Adviesgroep Kanker in de zwangerschap adviseert over zwangerschap bij alle kankersoorten.

Daarnaast zijn er regionale gynaecologisch oncologische tumorwerkgroepen. Deze zijn multidisciplinair en landelijk dekkend en zijn ingedeeld rondom een gynaecologisch oncologisch centrum. 

Regionale werkgroepen vindt u op de NVOG-website. Onderstaand kaartje toont deze regionale netwerken voor gynaecologische oncologie. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek van gynaecologische tumoren, en over regiorapportages en (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neem voor vragen en initiatieven voor samenwerking contact op met: