Beleid en samenwerking

Samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties levert IKNL een bijdrage aan het verbeteren van de oncologische zorg. Bijvoorbeeld door met artsen en andere zorgverleners onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Doorgaans wordt bij dit wetenschappelijk onderzoek gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarin worden sinds 1989 data van alle patiënten met kanker in Nederland vastgelegd. Resultaten van wetenschappelijke studies op basis van de NKR-data verschijnen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook geregeld in landelijke en regionale bladen.

IKNL werkt samen met een groot aantal zorgprofessionals en organisaties bij het optimaliseren van de urogenitale oncologische zorg in Nederland. Ook wordt ondersteuning van regionale en landelijke werkgroepen geboden, waarbinnen zorgprofessionals uitkomsten van onderzoek, rapportages en klinische trials met elkaar bespreken.

In Nederland is de gynaecologische oncologie ondergebracht bij de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (NVOG). De NVOG is opgericht in 1887 en uitgegroeid tot een krachtige, professionele organisatie, met 902 werkende leden, ongeveer vijftig werkgroepen en commissies, verdeeld over acht koepels of pijlers. Een van de pijlers is Oncologie waar diverse werkgroepen onder vallen. Adviseurs en onderzoekers van IKNL zijn bij meerdere van deze werkgroepen betrokken, namelijk

  • De pijler oncologie (voorheen werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG)) is een landelijke multidisciplinaire werkgroep gericht op alle ontwikkelingen met betrekking tot gynaecologische oncologie. De pijler is het centraal orgaan en aanspreekpunt in Nederland voor zorgprofessionals binnen de gynaecologische oncologie. De werkgroep signaleert actief knelpunten in de inhoud en organisatie van de zorg, bespreekt deze en zet verbeteracties in gang. Op deze manier werkt de pijler oncologie structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van de gynaecologische zorg.
  • De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, radiotherapeut-oncologen en tevens ondersteunende specialismen, zoals pathologen, radiologen, statistici, epidemiologen en trialcoördinatoren. De DGOG heeft als doel het stimuleren van (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie op nationaal en internationaal niveau.
  • Dutch Gynaecological Oncology AuditDeze kent een wetenschappelijke commissie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de dataset, het opstellen van indicatoren en het publiceren van jaarrapportages.
  • De commissie richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) houdt zich bezig met het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen.
  • Werkgroep Cervix Uteri: stemt beleid af met betrekking tot baarmoederhalskanker, waaronder de richtlijn Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie (CIN).
  • Werkgroep Trofoblasttumoren. Deze werkgroep stemt beleid af met betrekking tot de organisatie van zorg. Ook worden er casuïstiekbesprekingen gehouden.
  • Adviesgroep Kanker en zwangerschap adviseert over zwangerschap bij alle kankersoorten.

Daarnaast zijn er regionale gynaecologisch oncologische tumorwerkgroepen. Deze zijn multidisciplinair en landelijk dekkend en zijn ingedeeld rondom een gynaecologisch oncologisch centrum. 

Regionale werkgroepen vindt u op de NVOG-website.