Handen zorgprofessional op laptop

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

De projectpartners IKNL, Stichting CareCodex en PZNL beogen samen met de deelnemende zorgorganisaties de geregistreerde uitkomsten van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase breder digitaal beschikbaar te maken. Dat helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. Hiervoor vinden verschillende pilots plaats. Om de pilots zo veel mogelijk bewijskracht te geven wordt er gezocht naar een brede vertegenwoordiging van zorgdisciplines en -organisaties. Met alle personen en organisaties die zich inschrijven, komen we graag in gesprek om in ieder geval de ervaren knelpunten te inventariseren. 

Aanmelden voor tweede pilot

Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen zich tot 8 oktober 2023 inschrijven voor de tweede pilot. Tussen 16 en 27 oktober volgt er een interviewronde met de mogelijkheid tot een tweede gesprek in de eerste twee weken van november om  eind november een keuze te kunnen maken. Voor deze tweede pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startpunt eind januari 2024. Na de eerste en deze tweede pilot, vindt nog een derde (laatste) pilot plaats. Inschrijving en selectie voor deze derde pilot volgt later.

Voorwaarden voor deelname aan pilot

Het is belangrijk dat de zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee gaan doen aan de pilot aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarvoor is een beoordelingscommissie aangesteld. Deze kijkt naar de mate van samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad, c.q. in de pilotregio en naar de verandercapaciteit  op het gebied van het zorgproces en ICT. Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis) die beiden pzp-gegevens kunnen en mogen registreren en aanpassen. Ook is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties bestaan (binnen het samenwerkingsverband). De zorgverleners in het samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Aanmelden en meer info

Meer informatie over het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase is te vinden op deze pagina. Direct aanmelden kan via de volgende knop:

Tijdens de aanmelding is een toelichting op de volgende punten van belang:

  • Welke knelpunten ervaart u op het vlak van registreren en uitwisselen van gegevens ten aanzien van proactieve zorgplanning?
  • Kunt u een beschrijving geven van het transmurale zorgpad in uw regio, ofwel de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg?
  • Kunt u een inschatting geven voor hoeveel patiënten dit zorgpad van toepassing is per half jaar?
  • Wilt u aangeven welke organisaties in het zorgpad het zorgnetwerk voor de patiënt vormen en waartussen dus gegevens gedeeld dienen te worden?
  • Met welke leveranciers van informatiesystemen wordt er in uw organisatie en samenwerkingsverband gewerkt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld Chipsoft, Epic, Topicus, Nedap et cetera.


Voor meer informatie, vragen of twijfels; aarzel niet contact op te nemen via emailadres: proactiefgegevensdelen@iknl.nl

Samenwerking en financiering

De pilot vindt plaats binnen het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase, in nauwe samenwerking tussen IKNL, Stichting CareCodex en PZNL en wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze organisaties hebben een projectteam dat de pilot begeleidt en ondersteunt. Het project sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en geeft mede vorm aan de implementatie van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Er is afstemming met verschillende organisaties waaronder Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Vanuit de projectsubsidie is er budget beschikbaar voor ondersteuning voor bijvoorbeeld een lokale projectleider of kartrekker. 
 
 

Gerelateerde projecten

Proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten over toekomstige medische behandeling en zorg met patiënten en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Een patiënt komt immers vaak met meer zorgprofessionals in aanraking, zoals bijvoorbeeld de huisarts, zorgprofessionals het ziekenhuis en in de thuiszorg. De mogelijkheid om de geregistreerde uitkomsten van die gesprekken breder digitaal beschikbaar te maken helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. IKNL is daarom het multidisciplinaire project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gestart, om deze brede digitale inzage van de meest actuele geregistreerde gegevens ten behoeve van proactieve zorgplanning mogelijk te maken. Dit doen we in samenwerking met PZNL en Stichting CareCodex.

lees verder
Medewerkers

Carola Heimensen

adviseur palliatieve zorg

lees verder

Manon Boddaert

medisch adviseur

lees verder
Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder