Besluitvorming

Om de klinische besluitvorming te ondersteunen is beslisondersteuning ontwikkeld in de vorm van beslisbomen in Oncoguide. Deze beslisbomen zijn een vertaling van de richtlijn borstkanker. Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (mdo) verder te optimaliseren, is onder toezicht van de NABON een mdo-formulier borstkanker ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker.

Richtlijnen

De richtlijnwerkgroep van de NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) is verantwoordelijk voor de modulaire revisies van de richtlijn Borstkanker. Dit houdt in dat verschillende onderdelen op verschillende momenten bijgewerkt worden. 
De richtlijnwerkgroep bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die bij de diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom betrokken zijn, aangevuld met twee afgevaardigden van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). De richtlijnwerkgroep schrijft de uiteindelijke aanbevelingen van de richtlijn Borstkanker op basis van vastgestelde procedures. De huidige richtlijn is ondersteund met hulp van IKNL, nieuwe revisies worden door het Kwaliteitsinstituut Medisch Specialisten (KiMS) begeleid.

U kunt de volledige richtlijn Borstkanker vinden op de richtlijnendatabase.nl

Kijkt u voor de laatste wijzigingen in de richtlijn Borstkanker op de NABON-website.

Oncoguide

Oncoguide ondersteunt zorgverleners bij het nemen van behandelbeslissingen door relevante kennis samen te brengen. Hiervoor is onder andere de richtlijn Borstkanker vertaald in heldere beslisbomen.

Deze richtlijnen zijn in Oncoguide weergegeven als digitale beslisbomen die leiden tot aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De beslisbomen tonen op basis van individuele patiënt- en ziektekenmerken de keuzemogelijkheden in het zorgproces. Bij elke stap worden relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn. Deze behandeladviezen zijn ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen.

Het is niet de bedoeling van Oncoguide om een behandeling voor de patiënt voor te schrijven. Artsen en patiënten beslissen samen welke behandeling het beste is voor elke individuele patiënt in een specifieke situatie. Oncoguide geeft op een transparante manier toegang tot inzichten uit verschillende kennisbronnen, toegankelijk voor zorgprofessionals op elk moment in de tijd, ook bij de Point Of Care. Oncoguide kan door artsen worden gebruikt tijdens klinische (gedeelde) besluitvorming.

Meer informatie
Voor meer informatie over Oncoguide kunt u contact opnemen met Thijs van Vegchel, klinisch informaticus. 

Mdo-formulier borstkanker

Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (mdo) verder te optimaliseren, is onder toezicht van de NABON een mdo-formulier borstkanker ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging.

Voorafgaand aan de bespreking in het mdo worden relevante gegevens van de patiënt verzameld, waaronder de voorgeschiedenis en uitslagen van diagnostisch onderzoek. Al deze gegevens worden geregistreerd in het mdo-formulier. Doordat gegevens voorheen vaak nog in ‘vrije tekst’ werden vastgelegd, waren deze niet snel en soepel te hergebruiken verderop in het zorgproces.

Om tot een eenduidig en overzichtelijk (synoptisch) mdo-formulier te komen, is de landelijke richtlijn borstkanker als uitgangspunt genomen. Op basis van de landelijke richtlijn is een informatiestandaard Borstkanker opgesteld door IKNL en NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland). In deze informatiestandaard staan de klinische gegevens die volgens de landelijke richtlijn nodig zijn in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Vervolgens is deze aangevuld met aanvullende klinische gegevens die nodig zijn voor het mdo. Dit resulteerde in het vernieuwde mdo-borstkankerformulier welke de arts en/of verpleegkundig specialist gebruikt bij de voorbereiding en tijdens de mdo-bespreking.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Lubbers, klinisch informaticus.

Informatiestandaard borstkanker

In nauwe samenwerking met de richtlijnwerkgroep Borstkanker van de NABON is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een informatiestandaard voor borstkanker op basis van de richtlijn en aangevuld met items waarvan artsen hebben aangegeven dat deze van belang zijn in het zorgproces.

Door informatie gestructureerd en gestandaardiseerd vast te leggen in het EPD (‘registratie aan de bron’) kan deze informatie worden hergebruikt, onder andere voor automatische uitwisseling (zonder overtypen) tussen zorgverleners en zorginstellingen. Bijvoorbeeld essentiële gegevens van het pathologie- naar het mdo-verslag, zodat handmatig overnemen niet meer nodig is. 

Dankzij de verbeterde vastlegging kan informatie eenvoudiger worden hergebruikt verderop in het zorgproces. Bijvoorbeeld voor uitwisseling tussen zorgverleners in andere instellingen, voor automatische aanlevering aan (kwaliteits)registraties en voor voortdurende verbetering van medische richtlijnen. De gegevens van het mdo-borstkankerformulier kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en voor de kwaliteitsaudits van DICA. Dat heeft veel potentie voor vermindering van de registratielast voor zorgverleners, omdat zij op dit moment nog tijd kwijt zijn aan de registratie voor kwaliteitsaudits.

Lees meer over innovatie.