Beleid en samenwerking

IKNL stelt gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie beschikbaar aan alle partijen betrokken bij de preventie van en zorg voor borstkanker. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking in regionale oncologische netwerken. Hiervoor werken we samen met veel partijen.

NABON

Het NABON is een landelijk multidisciplinair overlegorgaan van zorgprofessionals betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het NABON wordt ondersteund door IKNL. Het NABON stelt zich ten doel de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland te bevorderen, door:

 • bevordering van optimale screening op borstkanker en bevordering van optimale diagnostiek, behandeling, follow-up en nazorg van patiënten met borstkanker
 • bevordering van de kwaliteit van de borstkankerzorg door ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en het uitvoeren van audits
 • implementatie van kennis en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van borstkanker;
 • bevordering van optimale voorlichting over borstkanker
 • bevordering van het landelijk uniform vastleggen van gegevens over borstkankerpatiënten
 • bevordering van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek
 • bevordering van internationale samenwerking

Wetenschappelijke commissie NBCA

De wetenschappelijke commissie van de NBCA bestaat uit twintig leden die gemandateerd zijn vanuit alle relevante wetenschappelijke verenigingen, aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), Zorgverzekeraars Nederland, DICA/MRDM en IKNL. De commissie valt onder de NABON en wordt ondersteund door IKNL. De belangrijkste taken zijn onderhoud en up-to-date houden van de NBCA-indicatorenset. Het streven van de commissie is de registratielast zo laag mogelijk te houden (beperken van het aantal indicatoren) en een zichtbare verbetering in de kwaliteit van zorg te bewerkstelligen. Daarnaast faciliteert de commissie het gebruik van NBCA-data voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg en schrijft de commissie mee aan de DICA-jaarrapportage. De wetenschappelijke commissie komt 4 á 5 keer per jaar bijeen.

Netwerkondersteuning

In regionale netwerken en tumorwerkgroepen presenteert IKNL data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarmee medisch specialisten verschillen in zorg kunnen bespreken. Cijfers over diagnostiek, toegepaste behandelingen, en doorverwijzingen per ziekenhuis versus regionaal en landelijk worden zichtbaar gemaakt.

Het doel van de regiorapportages is het: 

 • inzichtelijk maken van variatie in zorg in de regio
 • onderling vergelijken van de uitkomsten van zorg
 • discussiëren over variatie / mogelijke verschillen in uitkomst
 • leren van elkaar om kwaliteit van zorg te optimaliseren 
 • ondersteunen van toekomstige netwerkvorming

Werkwijze

In de regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden tumorspecifieke details in kaart gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van data uit de NKR, inclusief specifieke informatie die aanvullend is verzameld. Met behulp van tabellen en figuren worden specifieke aspecten van zorg per ziekenhuis gepresenteerd. Het gaat onder meer om aantallen nieuw gediagnosticeerde en behandelde patiënten, behandelpatronen binnen specifieke ziektestadia, operatiemortaliteit maar ook verwijspatronen binnen en buiten de regio. De inhoud van de regiorapportages wordt bepaald in nauwe samenwerking met de medische specialisten, om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij specifieke vragen. 

Regionale werkgroepen

IKNL ondersteunt en coördineert werkgroepen van deskundigen. Er zijn zes regionale werkgroepen mammacarcinoom actief en zeven regionale mammacare-werkgroepen. Deze vergaderen twee tot vier keer per jaar en worden ondersteund door een secretaris van IKNL. De regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij het kritisch bespreken en implementeren van richtlijnen in zorginstellingen. Andere onderwerpen die besproken worden zijn: zorgpaden en regionale NKR/NBCA-cijfers met als doel de variatie in de zorg zichtbaar te maken en te bespreken. In de mammacare-werkgroepen worden onderwerpen besproken als case-management, shared-decision making, inrichten van nazorg of zorgspecifieke onderwerpen.

NKR Online

Elk ziekenhuis in Nederland heeft de mogelijkheid om via de digitale besloten webomgeving NKR Online toegang te krijgen tot geaggregeerde data over incidentie en behandelingen. In NKR Online zijn gegevens van het eigen ziekenhuis, van de regio of ziekenhuisgroep, en van Nederland inzichtelijk. Voor regionale oncologiecommissies worden ook regiorapportages opgesteld. Wekelijks worden de gegevens aangevuld met registraties van nieuwe diagnoses en aanvullende informatie, zoals behandelingen, bij reeds geregistreerde diagnoses.

NKR Online laat zowel de trend over de jaren heen zien als de vergelijking (benchmark) met de gegevens van andere ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. Ziekenhuizen die hebben aangegeven de cijfers onderling te willen delen zijn opgenomen in een ziekenhuisgroep, zoals bijvoorbeeld ARTZ, CONCORD, Embraze. Santeon en Uniek. Voor hen zijn de resultaten transparant te bekijken voor de andere ziekenhuizen binnen de groep. Ook zijn de gemiddelden voor verschillende soorten ziekenhuizen terug te vinden als benchmarkgroep: SAZ-ziekenhuizen, STZ-ziekenhuizen en UMC’s en AvL. Met deze informatie krijgen zorgverleners inzicht in de oncologische zorg in het eigen ziekenhuis, binnen het samenwerkingsverband en op landelijk niveau. Zij kunnen daarmee de zorg evalueren en afspraken maken met elkaar over de behandeling en zorg van deze patiënten. 

Meer informatie over NKRonline is verkrijgbaar verkrijgbaar door een e-mail te sturen.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie van borstkanker, NBCA, (regionale) werkgroepen, richtlijnen of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten met borstkanker, neemt u dan contact op met:

Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.