Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker

AMC en IKNL zijn in 2017 gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker'. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker. Resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020.


Het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker’ heeft als doel inzicht te geven in het huidige palliatieve, therapeutische beleid voor deze groep patiënten in Nederland. Voor de palliatieve behandeling van slokdarm- en maagkanker zijn verschillende lokale en systemische opties beschikbaar. Op dit moment ontbreekt echter consensus over de optimale combinatie van deze therapieën, waardoor er in de klinische praktijk veel verschillen zijn in behandelingen, maar tegelijkertijd weinig bekend is over deze behandelvariatie.

De optimale behandeling van patiënten met ongeneeslijke slokdarm- en maagkanker is niet eenduidig gedefinieerd en blijft daarom een uitdaging voor clinici. Door het grote aantal patiënten dat op het moment van diagnose niet meer curatief te behandelen is, is meer duidelijkheid nodig over wat de beste palliatieve benadering is. 

Het project is een samenwerking tussen IKNL en Amsterdam UMC, locatie AMC. Prof. dr. Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC) leidt het projectteam, wat bestaat uit Willemieke Dijksterhuis (IKNL/Amsterdam UMC), dr. Rob Verhoeven (IKNL), en dr. Martijn van Oijen (Amsterdam UMC). Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door Roche en Lilly, waarbij de financiers geen invloed hebben op de presentatie van de resultaten. Over dit project zijn meerdere publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Meer zullen volgen.

Opzet

Met een retrospectieve cohortstudie, waarin patiënten worden geïncludeerd die van 2010 tot en met 2015 zijn gediagnosticeerd met een gemetastaseerd adeno- of plaveiselcelcarcinoom van slokdarm of maag, zal het type palliatieve behandeling en de invloed hiervan op de overleving en therapiegerelateerde toxiciteit worden geanalyseerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de behandelvariatie per regio en per ziekenhuis en het aandeel patiënten bij wie de HER2-status is bepaald. 

Aan de hand van deze uitkomsten verwachten de onderzoekers meer inzicht te kunnen geven in de palliatieve behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker, inclusief de verschillen over de tijd en per regio. Het uiteindelijke doel is meer eenduidigheid te scheppen over de optimale therapeutische benadering van deze patiënten, de klinische besluitvorming te vereenvoudigen en kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Oncoguide

Een van de hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten is Oncoguide, een model op basis van beslisbomen en informatiestandaarden waarmee richtlijnen en predictiemodellen digitaal beschikbaar komen, zodat zorgprofessionals samen met de patiënt de juiste beslissing kunnen nemen. Naast het project ‘Quality of care slokdarm- en maagkanker’ worden er binnen het project Oncoguide beslisbomen voor slokdarm-, maag- alsmede ook voor alvleesklierkanker opgesteld en wordt onderzocht op welke wijze dit model kan worden geïmplementeerd in de klinische praktijk.

Resultaten

De eerste resultaten van dit project zijn gerapporteerd in eerdere nieuwsberichten.

Meer resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020

Meer informatie

Als u meer wilt weten over dit project, kunt u contact opnemen met Rob Verhoeven, senior onderzoeker 

Projectleider

Hanneke van Laarhoven

Samenwerkingspartner

Amsterdam UMC, locatie AMC

Finacierders

IKNL

Amsterdam UMC

Roche

Lilly

Looptijd

2017-2020

Maak kennis

Rob Verhoeven

Rob Verhoeven

hoofdonderzoeker upper GI

meer informatie

Valery Lemmens

Valery Lemmens

medisch adviseur

meer informatie