Incidentie schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar meer dan 800 mensen een vorm van schildklierkanker. Papillaire en folliculaire schildklierkanker zijn de meest voorkomende vormen (85-90% van alle schildklierkankers) gevolgd door anaplastisch en medullair schildkliercarcinoom.

De totale incidentie van schildklierkanker is de afgelopen decennia fors toegenomen. 340 nieuwe patiënten in 1990 tot iets minder dan 900 in 2022. Deze groei is omvangrijker dan op basis van de bevolkingsgroei en vergrijzing te verwachten valt. De oorzaak van de toename is niet bekend. Mogelijk speelt de introductie van verbeterde diagnostische technieken een rol.

Subtypes schildklierkanker

Papillaire schildklierkanker komt het meest voor. Bij deze kankersoort is een stijgend aantal nieuwe diagnoses. Ook gestandaardiseerd naar de Europese standaard populatie (ESR) zien we dezelfde trend in incidentie als de ongecorrigeerde incidentie. In de afgelopen twintig jaar is het aantal patiënten met papillair schildklierkanker zelfs meer dan verdubbeld. Deze sterke stijging is wereldwijd te zien en heeft met name te maken met de verbeterde diagnostiek. Het betreft vooral schildklierkanker waarbij een klein knobbeltje (nodus) is gevonden. Vanaf 2013 zien we het aantal nieuw gediagnosticeerde papillaire schildklierkankers stabiliseren. De incidentie voor de andere vormen (folliculaire schildklierkanker, Hürthle cel carcinoom, medullaire schildklierkanker en anaplastische schildklierkanker) is de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven.

Er worden twee keer zoveel vrouwen als mannen gediagnosticeerd met schildklierkanker. Schildklierkanker is een ziekte die relatief jonge mensen treft; 16% van alle patiënten met schildklierkanker is tussen de 18 en 35 jaar. Dit geldt met name voor de papillaire en folliculaire schildklierkanker. Voor patiënten in de leeftijd van 18 tot 35 is leeftijdsspecifieke zorg beschikbaar bij het landelijke AYA Zorgnetwerk, waarbij aandacht is voor onder andere studie, werk, relaties en vruchtbaarheid.

Prognose incidentie schildklierkanker tot en met 2032

In het rapport 'Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032' zijn prognoses over de incidentie van schildklierkanker opgenomen. De incidentie van schildklierkanker in Nederland is de afgelopen decennia meer dan verdubbeld. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is verbeterde diagnostiek, waardoor kleinere papillaire schildkliertumoren eerder ontdekt worden. Daarnaast verklaren veranderingen in classificatie mogelijk een klein deel van de stijging. Zo worden afwijkingen die voorheen als goedaardig werden beschouwd nu als kwaadaardig beschouwd, of omgekeerd. Vanwege deze factoren is het niet aannemelijk dat de trends tot op heden doorzetten in de toekomst. Daarom is voor de voorspellingen voor incidentie geen APC-model gebruikt, maar zijn de gemiddelde leeftijdsspecifieke incidentiecijfers van de periode 2015-2019 geprojecteerd op de voorspelde toekomstige bevolking.

Het is niet helemaal duidelijk welke factoren de trend in de incidentie van schildklierkanker verklaren. Ioniserende straling, lage jodiuminname en overgewicht zijn mogelijke risicofactoren voor schildklierkanker. Aangenomen dat het risico op schildklierkanker gelijk blijft aan dat in de periode 2015-2019, stijgt het aantal schildklierkankerdiagnoses de komende tien jaar door de vergrijzing. Het aantal vrouwen dat schildklierkanker krijgt neemt toe van 565 in 2019 naar 585 in 2032 en het aantal mannen van 251 in 2019 naar 265 in 2032.

Meer informatie

Lees meer over de prevalentie, overleving sterfte van schildklierkanker. Na de behandeling van schildklierkanker kunnen gezondheidsproblemen optreden, zoals heesheid en vermoeidheid.