PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

Dit onderzoek is in 2016 afgerond. De aanleiding voor het project was een evaluatie (IKNL, 2013) van de toepassing van de richtlijn Ovariumcarcinoom. Uit die evaluatie bleek dat 35% van de patiënten met laagstadium ovariumcarcinoom niet compleet werd gestadieerd. Incomplete stadiëring kan consequenties hebben voor de besluitvorming over de behandeling.

Opzet

PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is een methode die IKNL inzet voor het systematisch analyseren van trends in suboptimale uitkomsten van zorg. Na het signaleren en selecteren van suboptimale uitkomsten, zoals in dit geval incomplete stadiëring, ontrafelt het behandelteam tijdens casusbesprekingen de uitkomsten totdat de basisoorzaken helder zijn. Dit zorgt in de eerste plaats voor bewustwording van het eigen handelen. Ook leidt deze aanpak tot concrete acties, geformuleerd door het behandelteam, voor verbetering van besluitvorming, samenwerking en zorglogistiek. Het leren staat in de casusbesprekingen centraal.

Aan het project namen de volgende ziekenhuisclusters deel: 

  1. AMC (Amsterdam)
  2. UMCG (Groningen)
  3. MST(Enschede)
  4. Maastricht UMC+, Atrium-Orbis
  5. Catharina Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis en TweeSteden ziekenhuis
  6. LUMC (Leiden)

Resultaten

Zie het nieuwsbericht 'Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse' voor de resultaten en de aanbevelingen.  

Projectleider(s) 

Roy Kruitwagen (MUMC)

Maaike van der Aa (IKNL)

Suzanne Verboort (IKNL)

Saskia Lunter (IKNL)

Samenwerkingspartner

WOG (pijler oncologie NVOG)

Looptijd

2015 - 2016

Nieuws

Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse

De Werkgroep Gynaecologische Oncologie (WOG) heeft in samenwerking met IKNL de oorzaken van incomplete stadiëring bij eierstokkanker opgespoord. Hierbij is gebruik gemaakt van de PRISMA-methode. Het blijkt dat incomplete stadiëring voornamelijk wordt veroorzaakt doordat professionals niet overtuigd zijn van bepaalde aanbevelingen in de richtlijn ovariumcarcinoom. Het gaat hierbij om unilaterale in plaats van bilaterale lymfklierdissectie en het niet of gedeeltelijk afnemen van aanbevolen biopten. In overleg met betrokkenen zijn verbetervoorstellen opgesteld en naar de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) gestuurd.

lees verder

Ziekenhuizen dragen bij aan kwaliteitsverbetering met resultaten PRISMA-analyse

Ziekenhuizen in de regio Leiden/Den Haag hebben aan de hand van de PRISMA-analyse onderzoek gedaan naar de oorzaken van sterfte van sommige patiënten met longkanker na chirurgie. In de regio Rotterdam Rijnmond/Westland waar ook een PRISMA-analyse is uitgevoerd, blijkt dat de zorg voor patiënten met ovariumkanker beter kan. Beide analyses zijn uitgevoerd onder begeleiding van IKNL en bracht van een aantal sterftegevallen en casussen van overleden patiënten belangrijke behandelverschillen aan het licht. Op basis van de resultaten zijn maatregelen genomen ter verbetering van de zorg. De resultaten staan deze week gepubliceerd in Medisch Contact.

lees verder
Medewerkers

Suzanne Verboort

senior adviseur gynaecologische kanker

meer informatie

Valery Lemmens

Valery Lemmens

lid raad van bestuur

meer informatie

Saskia Lunter

Saskia Lunter

projectmedewerker Kanker & Leven

meer informatie

Maaike van der Aa

senior onderzoeker

meer informatie