Organisatie zorg

Om palliatieve zorg als netwerkzorg in te vullen, is de samenwerking in Nederland op drie niveaus ingericht: lokaal, regionaal en bovenregionaal.

Lokaal

Op lokaal niveau werken de zorgprofessioanals, de patiënt en diens naasten samen. Een belangrijke ontwikkeling in de eerste lijn is de implementatie van de zogenaamde PaTz-methodiek. Hierbij vindt herhaaldelijk gestructuurd overleg binnen de eerste lijn plaats, waarbij de zorg van de patiënt in de palliatieve fase wordt besproken en afgestemd. Deze patiënten zijn opgenomen in het palliatieve zorgregister van de PaTz-groep. Bij deze bespekingen is een consulent palliatieve zorg betrokken. Afhankelijk van de PaTz-groep is eventueel ook de geestelijk verzorger, de apotheker of de specialist uit het ziekenhuis betrokken. Door samen vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte, neemt de kwaliteit van de palliatieve zorg in de eerste lijn toe. 

Ook de app Palliarts is behulpzaam bij het vinden van beschikbare zorg in de nabije omgeving van de palliatieve patiënt.  

Regionale netwerken Palliatieve zorg

Om de samenwerking op regionaal niveau te bevorderen zijn er in Nederland 65 regionale netwerken Palliatieve zorg. Een netwerk Palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De netwerken zijn opgezet om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio

Bovenregionale Consortia Palliatieve zorg

De consortia zijn samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau. Ze zijn ingericht om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren; de palliatieve zorg merkbaar verbeteren. De zeven consortia vormen een landelijk dekkend netwerk. In een consortium werken in ieder geval de Expertisecentra Palliatieve Zorg, Netwerken Palliatieve Zorg, IKNL en onderwijsinstellingen samen. Ze verbinden onderzoek, onderwijs en zorg (implementatie).

Een consortium pakt knelpunten op die het regionale niveau overstijgen, onder anderen door het uitvoeren van projecten in het kader van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg.’ De 7 consortia stemmen activiteiten met elkaar af in het Landelijk overleg Consortia (LOCo).

Alle partijen die in Nederland betrokken zijn bij palliatieve zorg zijn zichtbaar gemaakt in een mooie infographic ‘Het landschap van palliatieve zorg’ (pdf). Hierdoor worden de onderlinge relaties inzichtelijk. 

In het interactieve document Landschap Palliatieve zorg (pdf, bron: PZNL) vindt u uitgebreide informatie over de rol van de vele bij palliatieve zorg betrokken partijen.

Meer informatie

Voor vragen over de netwerken Palliatieve zorg kunt u contact opnemen met Mirjam Jansen