Senior vrouw in bed wakker

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

Het ervaren van slaapproblemen in de laatste levensfase komt helaas vaak voor en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Dit is een van de redenen waarom is besloten de bestaande richtlijn uit 2008 te herzien. Daarnaast sluit deze herziene richtlijn aan op bestaande richtlijnen van NHG, V&VN, Verenso en andere richtlijnen waarin slaapproblemen aan de orde komen en die zijn toegespitst op specifieke doelgroepen. 

Wat wordt verstaan onder slaapproblemen?

De werkgroep heeft ‘slaapprobleem’ gedefinieerd als dat wat de patiënt aangeeft als slaapprobleem. De richtlijn besteedt daarbij voornamelijk aandacht aan slapeloosheid. Literatuuronderzoek laat zien dat slapeloosheid in de palliatieve fase aanmerkelijk vaker voorkomt dan bij de algemene bevolking. Gemiddeld was de prevalentie hoger bij patiënten met kanker vergeleken met patiënten met andere aandoeningen.

Wijzigingen

De meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn over slaapproblemen zijn:

 • De herziene richtlijn is evidence-based.
 • De richtlijn focust zich specifiek op de levensverwachting korter dan 3 maanden inclusief de stervensfase in plaats van op de hele palliatieve fase.
 • In de richtlijn staan uitgebreide aanbevelingen voor behandeling van oorzaken van slaapproblemen, waarbij aandacht is voor somatische factoren inclusief middelengebruik, psychische factoren, existentiële factoren en externe factoren.
 • Er zijn aanpassingen gedaan in medicatieadviezen en doseringen.
 • Toegevoegd is een advies wanneer je de effectiviteit van de behandeling evalueert.

Belangrijkste aanbevelingen

Voor patiënten en ook de naasten kan het helpend zijn te weten dat slaapproblemen in de palliatieve fase vaak voorkomen en dat het goed is dit met de zorgverlener te bespreken om te kijken of er iets aan te doen is. Het is belangrijk om als zorgprofessional aandacht te hebben voor slaapproblemen in de palliatieve fase en hier actief naar te vragen.

Andere aanbevelingen voor zorgprofessionals zijn:

 • Er wordt eerst geprobeerd de slaapproblemen psychosociaal te behandelen en de oorzaak ervan aan te pakken.
 • In de laatste drie levensmaanden is het advies om elementen uit de cognitieve gedragstherapie aan te bieden, zoals die rond slaap-hygiëne, stimulus controle, ontspanningsoefeningen en slaaprestrictie. Dit in plaats van de hele cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid.
 • Bij existentieel lijden wordt aanbevolen om te overwegen om geestelijke verzorging in te schakelen.
 • Behandeling met medicijnen is tweede keus. Heb aandacht voor medicatie die geschikt is als een patiënt het belangrijk vindt om heldere momenten te hebben. 
 • In de richtlijn wordt expliciete aandacht besteed aan de plek van midazolam en aan alternatieve toedieningsvormen als het toedienen van medicatie via de mond niet mogelijk is.
 • In de richtlijn wordt het belang van aandacht voor de naasten benadrukt.

Meer informatie

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is te vinden op Pallialine. In de app PalliArts, die gratis te downloaden is voor Android en iOS, is een samenvatting van de richtlijn te vinden, net als in de webshop van IKNL. Een beslisboom voor zorgprofessionals staat op PalliaGuide. Meer informatie over slaapproblemen in de palliatieve fase en ondersteunende middelen zijn te vinden op de themapagina over slaapproblemen op Palliaweb. Patiëntinformatie over dit onderwerp is te vinden op de website overpalliatievezorg.nl.
 

Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder