Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Wat is het doel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg in Nederland? En hoe kunnen zorgverleners dit kader gebruiken in de dagelijkse praktijk? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens het zesde Nationaal Congres Palliatieve Zorg dat in december 2016 in Lunteren is gehouden. Onder leiding van journalist Ilona Hofstra gingen zorgprofessionals met uiteenlopende disciplines met elkaar in gesprek. Nog zo’n knellende vraag: Hoe zorgen we voor passende financiering van de palliatieve zorg? In dit bericht een weerslag van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 1. Wat is het doel van het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland? De initiatiefnemers IKNL en Palliactief willen met het kader de palliatieve zorg in Nederland verbeteren, door zorgorganisaties te helpen bij het vaststellen van beleid. Centraal staat het ontwikkelen van een landelijk gedragen Kwaliteitskader palliatieve zorg. Daarnaast richt het project zich op verdere ontwikkeling van de bestaande financiering.

 2. Hoe kan het Kwaliteitskader palliatieve zorg straks gebruikt worden? Het kwaliteitskader komt beschikbaar op Pallialine. Hier kan straks op eenvoudige wijze door professionals worden gezocht, vergelijkbaar met de richtlijnen die momenteel op Pallialine beschikbaar zijn. Met bijvoorbeeld een specifieke vraag over zorg in de laatste 48 uur, kan snel in het betreffende domein (einde leven) gezocht worden. Ook werkt IKNL aan integratie met de app PalliArts zodat het kwaliteitskader ook via mobiel en tablet is te raadplegen.

 3. Hoe maak ik als zorgprofessional gebruik van het kwaliteitskader bij directe zorg aan patiënten in de palliatieve fase?Het kwaliteitskader is een naslagwerk en biedt zorgprofessionals houvast bij het uitvoeren van palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk. Het biedt zorgverleners ondersteuning bij het inrichten, coördineren en borgen van de gewenste zorg. Bijvoorbeeld thuis sterven of de mogelijkheid om specialistische ondersteuning in te roepen door zorgverleners in de eerstelijn. Ook komt er een begrippenkader beschikbaar met heldere definities ter ondersteuning van de uitvoering van de palliatieve zorg.

 4. Als het kwaliteitskader straks gereed is, wordt het dan normerend? IKNL en Palliactief streven er naar het kwaliteitskader op te laten nemen in het Register van Zorginstituut Nederland, zodat het richtinggevend wordt voor de verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg. Een voorwaarde voor opname in het zorgregister is dat patiënten centraal staan en tot stand is gekomen met betrokkenheid van zorgverzekeraars. Het zorginstituut stemt opname in het register af met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van een implementatieplan inclusief afspraken over handhaving van het kwaliteitskader.

 5. Hoe ziet de planning er de komende tijd uit voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader? De inhoudelijke ontwikkeling van het kwaliteitskader is begin 2017 afgerond. In de periode februari tot maart volgt nog een consultatieronde. Via wetenschappelijke verenigingen of beroepsverenigingen is het mogelijk te reageren op de tot nu toe ontwikkelde domeinen. Na autorisatie - gepland circa juni - kan de eerste versie van het kwaliteitskader in gebruik worden genomen.

 6. Hoe zorgen we voor passende financiering voor de palliatieve zorg? Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van goede palliatieve zorg is dat er voldoende ondersteunende financiering is en dat wet- en regelgeving geen obstakel vormen. De huidige financiering van palliatieve zorg wordt gezamenlijk met het veld in kaart gebracht in afstemming met NZa en het praktijkteam palliatieve zorg van VWS. Op basis van deze inventarisatie wordt gekeken op welke manier de zorg binnen de huidige wet- en regelgeving gefinancierd kan worden.

  Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in december 2016 vond ook een discussie plaats over knelpunten en oplossingsrichtingen voor de financiering van de palliatieve zorg in de vorm van een ‘Lagerhuisdebat’. Hierbij waren aanwezig leden van het praktijkteam VWS, NZa, Palliactief en IKNL.

  Tijdens het laatste Algemeen Overleg in de Tweede Kamer (op 1 februari) heeft staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd dit voorjaar met een update te komen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook is toegezegd dat het werken aan passende (minder versnipperde) financiering aandacht zal krijgen. IKNL roept zorgprofessionals op om knelpunten en goede voorbeelden te blijven melden bij het praktijkteam palliatieve zorg: tel. 030-7897878 of e-mail: meldpunt@juisteloket.nl.

 7. Bij wie kan ik terecht met vragen? Bij Elske van der Pol, adviseur palliatieve zorg, e-mail: e.vanderpol@iknl.nl.
Gerelateerd nieuws

Mogelijkheden van tekstmining voor zorgonderzoek onderzocht met PRADO

een grote hoeveelheid letters in 3D die op, door en over elkaar liggen.

PRADO, de landelijke database waarin consulten over palliatieve zorg wordt vastgelegd , bevat een schat aan informatie over de palliatieve zorg in Nederland. Deze database bevat niet alleen gestructureerde data, maar ook ongestructureerde data, in de vorm van vrije tekstvelden. Eerder was het lastig vrije tekstvelden in grote getalen te analyseren, maar met de komst van natural language processing-technieken, zoals tekstmining, wordt dit steeds makkelijker. Maarten Grootendorst, data scientist, en onderzoeker dr. Linda Brom (beiden IKNL) vertellen hun exploratieve onderzoek met PRADO-data en welke mogelijkheden tekstmining te bieden heeft.

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder