ProZIB: evaluatie van de kwaliteit van prostaatkankerzorg

Onder de naam ProZIB (Prostaatkanker Zorg In Beeld) is in 2014 een door KWF Kankerbestrijding gefinancierd onderzoeksproject gestart met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren.

Dit project is afgesloten in 2019.

Opzet

Binnen het project ProZIB is een uitgebreide kwaliteitsregistratie opgezet in samenwerking met vertegenwoordigers van de diverse betrokken beroepsverenigingen en patiëntvereniging. Binnen de kwaliteitsregistratie is uitgebreide informatie verzameld over patiënt-, tumor- en ziektekarakteristieken, en gegevens over diagnostiek, behandeling en uitkomsten via dossieronderzoek in alle ziekenhuizen in Nederland. Deze dataverzameling is uitgevoerd door datamanagers van IKNL.

Daarnaast zijn Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) met behulp van vragenlijsten (EORTC QLQ-C30 en PR25, EQ5D, EPIC26) uitgevraagd. Aan dit deel van ProZIB namen 55 Nederlandse ziekenhuizen deel. De prostaatkankerpatiënten gediagnosticeerd in deze ziekenhuizen zijn gevraagd om op drie momenten in de tijd een vragenlijst in te vullen (rondom diagnose, en 1 en 2 jaar na diagnose). Op deze manier wordt inzicht verkregen in de ervaren kwaliteit van leven en of deze verandert over de tijd, bijvoorbeeld als gevolg van behandeling.

Op basis van de verzamelde data is wetenschappelijk onderzoek verricht met als doel het inzichtelijk maken van variatie in prostaatkankerzorg in Nederland, het identificeren van factoren die aan die variatie ten grondslag liggen en op basis hiervan inzicht te krijgen in aspecten van zorg waar verbetering mogelijk is. Op basis hiervan zijn relevante en valide indicatoren voor de monitoring van kwaliteit van de prostaatkankerzorg voorgesteld en teruggekoppeld naar de wetenschappelijke verenigingen. Ook wordt data gebruikt om spiegelinformatie te genereren die teruggekoppeld wordt naar de individuele ziekenhuizen en voor informatie aan stakeholders gebruikt kan worden.

Op basis van ProZIB is een beperkte itemlijst vastgesteld waarmee relevante en valide kwaliteitsindicatoren bepaald kunnen worden. Deze itemlijst kan toegevoegd worden aan de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) zodat een continue gevalideerde kwaliteitsmonitor van de prostaatkankerzorg in Nederland tot stand komt.

Resultaten

In ProZIB zijn alle patiënten gediagnosticeerd met prostaatkanker in de periode oktober 2015 tot en met maart 2016 geïncludeerd. Dit betreft bijna 6.000 patiënten. De gemiddelde leeftijd bij diagnose van deze patiënten was ongeveer 69 jaar en het merendeel van de patiënten (ruim 60%) had een gelokaliseerde vorm van prostaatkanker. Van alle patiënten is uitgebreide klinische informatie verzameld. PROMS informatie is beschikbaar van bijna 1800 patiënten (respons 69%).

Inmiddels is een rapportage verschenen met de belangrijkste uitkomsten van ProZIB, inclusief aanbevelingen. Deze rapportage is aangeboden aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Ook wordt op basis van de verzamelde data wetenschappelijk onderzoek gedaan. De resultaten hiervan zullen openbaar worden gemaakt via wetenschappelijke publicaties. Daarnaast wordt de data gebruikt om spiegelinformatie te genereren die teruggekoppeld wordt naar de individuele ziekenhuizen en voor informatie aan stakeholders gebruikt kan worden.

Publiekssamenvatting resultaten ProZIB (pdf)

Publicaties

Samenwerking

ProZIB is een project geïnitieerd door IKNL waarbij de Nederlandse Verenigingen voor Urologie (NVU), Pathologie (NVvP), Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Radiologie (NVvR) en Medische Oncologie (NVMO – op persoonlijke titel) zijn aangesloten. Naast de wetenschappelijke verenigingen is ook de patiëntvereniging (PKS) betrokken. Het project is gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie

Meer informatie over ProZIB kunt u opvragen bij Katja Aben.

Projectleider

Katja van Aben

Subsidieverlener

KWF Kankerbestrijding

Samenwerkingspartners

Nederlandse Vereniging voor Urologie

Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Prostaatkankerstichting

Looptijd

2015 - 2019

Maak kennis

Denise Plönissen

Denise Plönissen expert registratie IKNL

expert registratie urologische tumoren

meer informatie

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

meer informatie

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

meer informatie