Behandeling

Als er geen op genezing gerichte behandeling meer mogelijk is, kunnen zorgprofessionals nog veel voor de patiënt betekenen. De behandeling in de palliatieve fase is gericht op levensverlenging en behoud of verhoging van de kwaliteit van leven. De accenten in de behandeling worden in overleg met de patiënt en diens naasten bepaald. De waarden, wensen en behoeften van hen staan daarbij centraal. 

Ziektegericht

Ziektegerichte palliatieve zorg richt zich op behoud of verbetering van de kwaliteit van leven door de onderliggende ziekte te behandelen. Daarnaast kan het levensverlenging tot doel hebben. In dat geval hoort de kwaliteit van leven voor de patiënt acceptabel te zijn en moet hij of zij de levensverlenging gewenst vinden. In praktijk is er geen strikte scheiding tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatie. Ze zijn met elkaar verweven en worden vaak tegelijk toegepast. Zo kunnen ze elkaar in de verbetering van de kwaliteit van leven versterken. De wijze van ziektegericht behandelen verschilt per kankersoort. Daarom is de ziektegerichte palliatie binnen deze website bij iedere kankersoort onder het menu-item 'palliatieve fase' te raadplegen. 

Symptoomgericht

Symptoomgerichte palliatieve zorg richt zich primair op behoud of verbetering van de kwaliteit van leven door de klachten van de patiënt en de symptomen van de onderliggende ziekte te verlichten en indien mogelijk te voorkomen. Dit kan in combinatie met ziektegerichte palliatie plaatsvinden. Als behoud van de kwaliteit van leven niet langer mogelijk is, richt symptoomgerichte palliatie zich op waardig sterven. 

Symptoomgerichte palliatieve zorg betreft de behandeling van klachten als pijn, dyspneu, delier en decubitus. Het zijn klachten die zich bij iedere patiënt in de palliatieve fase kunnen voordoen. Symptomen in de palliatieve fase doen zich vaak tegelijk en in diverse combinaties voor. Dat maakt de diagnose en de behandeling van klachten in de palliatieve fase soms complex (Van den Beuken-van Everdingen et al. JPSM 2009Teunissen et al. JPSM 2007). 

Elk ziekenhuis waar patienten met kanker behandeld worden beschikt over een gespecialiseerd palliatief consultatieteam. Dit team kan bij complexe situaties ingeschakeld worden.   

Om de behandeling van palliatieve patiënten steeds doeltreffender te maken, zijn richtlijnen Palliatieve zorg opgesteld. Deze zijn multidisciplinair en worden zoveel mogelijk evidence based geformuleerd. Ze worden door experts uit alle settingen en geledingen in de palliatieve zorg opgesteld. Dit gebeurt op basis van de laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. De richtlijnen zijn te raadplegen via Pallialine en de app PalliArts.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Er speelt voor patiënten met kanker veel meer. Kanker is immers een zeer ingrijpende ziekte. Naast de lichamelijke klachten hebben patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten ook te maken met psychische, sociale en spirituele aspecten van de ziekte en de behandeling.

Om het aanbieden van goede palliatieve zorg te ondersteunen is in 2017 het breed gedragen kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland tot stand gekomen. Daarin hebben gemandateerde vertegenwoordigers van pattiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars beschreven wat zij vinden dat goede palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen hierbij het uitgangspunt voor de geboden zorg. 

Meer informatie

Voor meer informatie over  palliatieve zorg kunt u contact opnemen met Marjolein Verkammen.