close up handen typend op laptop

Oproep pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaan pilots plaatsvinden ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

De projectpartners IKNL, Stichting CareCodex en PZNL beogen samen met de deelnemende zorgorganisaties de geregistreerde uitkomsten van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase breder digitaal beschikbaar te maken. Dat helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. Om de pilots zo veel mogelijk bewijskracht te geven wordt er gezocht naar een brede vertegenwoordiging van zorgdisciplines en -organisaties. Met alle personen en organisaties die zich inschrijven, komen we graag in gesprek om in ieder geval de ervaren knelpunten te inventariseren. 

Planning

Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen zich tot 31 maart 2023 inschrijven voor de eerste pilot. In april volgt er een interviewronde om rond eind april een keuze te kunnen maken. Voor de eerste pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startdatum 1 juli 2023. Eind 2023 vindt er een tweede en vervolgens nog een derde pilot plaats. Inschrijving en selectie voor deze tweede en derde pilot volgen later.

Voorwaarden voor deelname aan pilot

Het is belangrijk dat de zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee gaan doen aan de pilot aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarvoor is een beoordelingscommissie aangesteld. Deze kijkt naar de mate van samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad, c.q. in de pilotregio en naar de verandercapaciteit  op het gebied van het zorgproces en ICT. Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis). Ook is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties bestaan (binnen het samenwerkingsverband). De zorgverleners in het samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Aanmelden en meer info

Meer informatie over het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase is te vinden op deze pagina. Direct aanmelden kan via de volgende knop:

Tijdens de aanmelding is een toelichting op de volgende punten van belang:

  • Welke knelpunten ervaart u op het vlak van registreren en uitwisselen van gegevens ten aanzien van proactieve zorgplanning?
  • Kunt u een beschrijving geven van het transmurale zorgpad in uw regio, ofwel de route die een patiënt doorloopt vanaf de signalering van de palliatieve fase tot en met de nazorg?
  • Kunt u een inschatting geven voor hoeveel patiënten dit zorgpad van toepassing is per half jaar?
  • Wilt u aangeven welke organisaties in het zorgpad het zorgnetwerk voor de patiënt vormen en waartussen dus gegevens gedeeld dienen te worden?
  • Met welke leveranciers van informatiesystemen wordt er in uw organisatie en samenwerkingsverband gewerkt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld Chipsoft, Epic, Topicus, Nedap et cetera.

Voor meer informatie, vragen of twijfels; aarzel niet contact op te nemen via emailadres: proactiefgegevensdelen@iknl.nl

Samenwerking en financiering

De pilot vindt plaats binnen het project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase, in nauwe samenwerking tussen IKNL, Stichting CareCodex en PZNL en wordt financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Deze organisaties hebben een projectteam dat de pilot begeleidt en ondersteunt. Het project sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II en geeft mede vorm aan de implementatie van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Er is afstemming met verschillende organisaties waaronder Nictiz en de Nederlandse Patiëntenfederatie. Vanuit de projectsubsidie is er budget beschikbaar voor ondersteuning voor bijvoorbeeld een lokale projectleider of kartrekker. 
 

Gerelateerde projecten

Proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten over toekomstige medische behandeling en zorg met patiënten en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Een patiënt komt immers vaak met meer zorgprofessionals in aanraking, zoals bijvoorbeeld de huisarts, zorgprofessionals het ziekenhuis en in de thuiszorg. De mogelijkheid om de geregistreerde uitkomsten van die gesprekken breder digitaal beschikbaar te maken helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s. IKNL is daarom het multidisciplinaire project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gestart, om deze brede digitale inzage van de meest actuele geregistreerde gegevens ten behoeve van proactieve zorgplanning mogelijk te maken. Dit doen we in samenwerking met PZNL en Stichting CareCodex.

lees verder
Medewerkers

Carola Heimensen

adviseur palliatieve zorg

lees verder

Manon Boddaert

medisch adviseur

lees verder
Gerelateerd nieuws

Knelpuntenenquête Mondklachten in de palliatieve fase van start

gesprek arts oudere patiënt

De richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase wordt herzien. Daarom worden zorgprofessionals gevraagd hun knelpunten uit de praktijk aan te geven via een enquête. IKNL is de procesbegeleider voor de richtlijnen palliatieve zorg. 

lees verder

Start project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase

vrouwelijke handen typen op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke doelen en voorkeuren van patiënten over toekomstige medische behandeling en zorg met patiënten en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de waarden, wensen en behoeften van patiënten. De uitkomsten van de gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Een patiënt komt immers vaak met meerdere zorgprofessionals in aanraking, zoals onder andere de huisarts, medisch specialisten in het ziekenhuis en het team van de thuiszorg. De mogelijkheid om de vastgelegde uitkomsten van die gesprekken in meerdere zorgomgevingen digitaal in te kunnen zien, helpt zorgprofessionals in de communicatie met patiënten, hun naasten en collega’s. IKNL start daarom in samenwerking met PZNL en Stichting CareCodex, het multidisciplinaire project Proactief gegevens delen in de palliatieve fase.  

lees verder