Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Alle zorgverleners, óók degenen die het Kwaliteitskader niet (goed) kennen, zijn van harte uitgenodigd de vragenlijst ‘Evaluatie Kwaliteitskader’ in te vullen. Dit kan tot 1 mei 2023.

Doel van het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat patiënten, hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Het gaat in op alle aspecten van die zorg: zorg voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Daarmee is het een leidraad voor de zorgpraktijk. Daarnaast heeft het als doel zorgverleners en zorgorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Het kwaliteitskader steunt op de inhoudelijke multidisciplinaire richtlijnen palliatieve zorg voor de concrete toepassing voor individuele patiënten en naasten.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader?

Na vijf jaar wordt onderzocht of zorgverleners het Kwaliteitskader kennen en áls ze het kennen, wat zij vinden van de toepasbaarheid ervan. In de vragenlijst worden de volgende punten getoetst: 

  • De bekendheid van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 
  • In hoeverre het Kwaliteitskader wordt gebruikt in de praktijk naast de andere kwaliteitskaders, handreikingen en standaarden vanuit bijvoorbeeld V&VN en ActiZ. 
  • Welke knelpunten ervaren worden in het gebruik van het Kwaliteitskader. 
  • Welke knelpunten ervaren worden in het verlenen van palliatieve zorg. 

Op basis van de uitkomsten van de antwoorden op de vragenlijst wordt een advies opgesteld over of en hoe het Kwaliteitskader eventueel doorontwikkeld moet worden. Dit advies wordt eind 2023 verwacht en dan aangeboden aan de Stuurgroep NPPZ II.

Gerelateerd nieuws

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder