Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Alle zorgverleners, óók degenen die het Kwaliteitskader niet (goed) kennen, zijn van harte uitgenodigd de vragenlijst ‘Evaluatie Kwaliteitskader’ in te vullen. Dit kan tot 1 mei 2023.

Doel van het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat patiënten, hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Het gaat in op alle aspecten van die zorg: zorg voor lichamelijke, psychische, sociale en existentiële gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Daarmee is het een leidraad voor de zorgpraktijk. Daarnaast heeft het als doel zorgverleners en zorgorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Het kwaliteitskader steunt op de inhoudelijke multidisciplinaire richtlijnen palliatieve zorg voor de concrete toepassing voor individuele patiënten en naasten.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader?

Na vijf jaar wordt onderzocht of zorgverleners het Kwaliteitskader kennen en áls ze het kennen, wat zij vinden van de toepasbaarheid ervan. In de vragenlijst worden de volgende punten getoetst: 

  • De bekendheid van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 
  • In hoeverre het Kwaliteitskader wordt gebruikt in de praktijk naast de andere kwaliteitskaders, handreikingen en standaarden vanuit bijvoorbeeld V&VN en ActiZ. 
  • Welke knelpunten ervaren worden in het gebruik van het Kwaliteitskader. 
  • Welke knelpunten ervaren worden in het verlenen van palliatieve zorg. 

Op basis van de uitkomsten van de antwoorden op de vragenlijst wordt een advies opgesteld over of en hoe het Kwaliteitskader eventueel doorontwikkeld moet worden. Dit advies wordt eind 2023 verwacht en dan aangeboden aan de Stuurgroep NPPZ II.

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder