COVID-19 en kanker, een overzicht van informatiebronnen

Door de coronacrisis kunnen behandelingen van kanker worden aangepast of uitgesteld. Mensen die onder behandeling zijn en mensen met uitgezaaide kanker zijn extra kwetsbaar voor COVID-19, voor hen kan de ziekte levensbedreigend zijn. Om de best passende zorg te bieden is er landelijk overleg tussen zorgprofessionals. Graag verwijzen wij u naar de informatiebronnen hierover. Deze worden continu bijgewerkt, zowel voor zorgprofessionals als voor patiënten en naasten. 

Voor Zorgverleners

Op de pagina www.demedischspecialist.nl/covid-19 vindt u actuele en praktische informatie voor medisch specialisten over het bestrijden van de COVID-19 epidemie. Ook RIVM geeft de laatste informatie over COVID-19 voor zorgprofessionals

Niet-spoedeisende kankerbehandelingen worden nu vaak uitgesteld. Om risico op besmetting te voorkomen, om het immuunsysteem niet te verzwakken en vanwege de grote druk op de zorg. Per kankertype hebben specialisten protocollen opgesteld die duidelijk maken hoe er op een verantwoorde manier met dit uitstel van behandeling kan worden omgegaan. Ook klinische studies zijn soms stopgezet. 

Door het coronavirus kan ook aanvullende behandeling en ondersteunende zorg worden uitgesteld of aangepast. Dat kan voor allerlei problemen zorgen. Soms is hulp online of op afstand mogelijk. Bekijk op de Verwijsgids Kanker het online hulpaanbod in coronatijd.

Palliaweb

Op Palliaweb.nl, het platform voor de palliatieve zorg, staat informatie over palliatieve zorg en corona voor zorgprofessionals. Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs drie lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Zo zijn er over palliatieve zorg bij corona in het ziekenhuis documenten over symptoombestrijding en contact met naasten. Daarnaast wordt er informatie verzameld over logistieke en organisatorische vraagstukken in deze crisissituatie. Nieuwe richtlijnen en protocollen worden afgestemd in een landelijk expertoverleg en zo snel mogelijk op Palliaweb gedeeld. U vindt op Palliaweb ook een overzicht van vrije hospicebedden

Voor patiënten

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verstrekt aan patiënten informatie over of en waarom behandelingen kunnen worden uitgesteld. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus mogelijk levensbedreigend is. Medisch specialisten willen bij patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. De risico’s van de behandeling op verminderde afweer worden dan ook afgewogen tegen de winst die de behandeling oplevert. De laatste informatie vindt u in het nieuwsbericht: Wat betekent het coronavirus voor je kankerbehandeling?

De NFK verstrekt deze informatie in nauw contact met de medische verenigingen voor oncologen (NVMO), longartsen (NVALT), hematologen (NVvH) en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De verenigingen van medisch specialisten zijn aangesloten bij de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). 

De NVMO heeft een webinar opgenome voor patiënten over Corona en kanker. Deze is terug te kijken op www.coronaenkanker.com. In de webinar leggen specialisten uit welke maatregelen er worden genomen om patiënten te beschermen tegen het coronavirus. Ook bespreken zij hoe de kwaliteit van kankerzorg behouden blijft in tijden van crisis en behandelingen zoveel als mogelijk doorgang vinden. 

Doneer Je Ervaring

Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker deze situatie ervaren is NFK samen met de medisch specialisten een online peiling gedaan waarmee zij ervaringen ophalen over de gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten. Deze informatie helpt de NFK, de artsen en de overheid om afspraken te maken over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk kan doorgaan tijdens de coronacrisis. De resultaten zijn beschikbaar op nfk.nl/corona-en-kanker.

Per kankersoort

Elk van de kankerpatiëntenorganisaties biedt ook informatie per kankersoort. Borstkankervereniging Nederland (BVN) en het Nationaal Overleg Borstkanker Nederland (NABON) hebben een overzicht met veelgestelde vragen over borstkanker en corona opgesteld. Zo geeft voor hemato-oncologische aandoeningen de patiëntenvereniging Hematon informatie over gevolgen voor behandelingen. Stichting melanoom informeert over gevolgen voor behandeling voor melanoom en oogmelanoom. En ook op de websites van andere patiëntenorganisaties vindt u informatie over COVID-19 en de gevolgen voor kankerbehandelingen.

Informatie en online lotgenotencontact op Kanker.nl

Een overzicht van alle informatie voor patiënten en online contact met lotgenoten wordt geboden door Kanker.nl op de webpagina Kanker.nl/corona. Op kanker.nl lees je een interview over wat corona betekent voor mensen met uitgezaaide kanker. Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vertelt wat er speelt onder mensen in de palliatieve fase.

Op de online community op Kanker.nl kun je als patiënt en naaste steun, aanspraak en gezelligheid vinden.

Psychologische en paramedische zorg

Psychologische en paramedische zorg voor mensen die leven met of na kanker wordt op dit moment deels op afstand, online  verzorgd. Zo is psychologische zorg is beschikbaar, waarbij opties als beeldbellen voor zowel intake en behandelingen ingezet kunnen worden. Sinds 30 april kunnen fysiotherapeuten weer patiënten in de praktijk ontvangen en behandelen.

Kijk voor een overzicht van beschikbare ondersteunende zorg op VerwijsgidsKanker.nl.

Inloophuizen

De IPSO-inloophuizen zijn tot in elk geval 1 juni gesloten. De meeste inloophuizen zijn wel gewoon bereikbaar per email of telefoon en steeds vaker ook voor online activiteiten. De laatste stand van zaken vind u op www.ipso.nl 

Palliatieve zorg

Voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten is veel informatie beschikbaar op Palliaweb.nl over het levenseinde en afscheid nemen. 

categorie: COVID-19
Gerelateerd

Impact van de covid-19-uitbraak op de blaaskankerzorg

De covid-19-uitbraak in 2020 heeft in Nederland geleid tot een afname in aantal blaaskanker diagnoses met als ‘dieptepunt’ bijna 30% minder diagnoses in mei 2020. Deze afname in diagnoses is het sterkst onder ouderen en betreft vaker niet-invasieve tumoren. De behandeling van patiënten met blaaskanker lijkt tijdens de eerste golf grotendeels ongewijzigd te zijn. Alleen chemotherapie, zowel in de neo-adjuvante setting als bij patiënten met gemetastaseerde ziekte, werd wat minder vaak toegepast in vergelijking met eerdere jaren.

lees verder

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Begin 2020 werd het aantal behandelingen voor kankerpatiënten sterk beïnvloed door de eerste golf van de corona-epidemie. Over het gehele jaar genomen was het aantal systemische behandelingen (hormonale therapie, chemotherapie, immunotherapie) vergelijkbaar met 2019. Het aantal operaties was zeven procent lager dan in 2019, deze daling is in lijn met de daling in 2020 van het aantal diagnoses van tumoren die voor een operatie in aanmerking komen. Het aantal patiënten behandeld met radiotherapie was in 2020 enkele procenten lager dan in 2019. De cijfers geven geen aanleiding om te veronderstellen dat kankerpatiënten in 2020 ‘te weinig’ behandelingen hebben gehad.

lees verder