Stand van zaken revisie gynaecologisch oncologische richtlijnen

Gynaecologische oncologie telt momenteel 15 gynaecologische oncologische richtlijnen. De richtlijnen zijn van de NVOG (Nederlandse vereniging Obstetrie en Gynaecologie). In 2018 en 2019 heeft de NVOG SKMS-financiering ontvangen om negen gynaecologische oncologische richtlijnen te reviseren. De revisie van richtlijnen was een langlopend en kostbaar proces. De wens van de pijler oncologie van de NVOG was om dit proces te herstructureren met als doel: snelle en zorgvuldige actualisatie van richtlijnen en actuele, state-of-the-art richtlijnen conform richtlijn criteria 2.0. Deze werkwijze is vastgelegd en per april 2018 geaccordeerd door de commissie kwaliteitsdocumenten van de NVOG.

Stand van zaken

 • Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO)

  De CRGO heeft drie maal vergaderd over het nieuwe proces en de nieuwe structuur van het reviseren van richtlijnen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over afvaardiging expertgroepen (loopt via wetenschappelijke verenigingen). Er is een nieuwe voorzitter benoemd, namelijk Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog LUMC. De voorzitter heeft met alle voorzitters van de (lopende) expertgroepen gesproken over procedure en de tijdslijn. De voorzitter neemt zitting in de commissie kwaliteitsdocumenten van de NVOG.

 • Gynaecologische oncologische centra

  Elk centrum heeft een voorzitter/verantwoordelijke aangewezen voor elke richtlijn. De voorzitter stemt met CRGO de expertgroep af en is verantwoordelijk voor de bijeenkomsten. Elke expertgroep heeft een budget om te besteden aan bijeenkomsten, vacatiegelden etc.

 • Multidisciplinaire expertgroepen
  De gemandateerde leden van de CRGO zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van leden voor de expertgroep vanuit hun discipline. Er wordt daarbij gekeken naar regionale spreiding en de verdeling tussen academische en perifere ziekenhuizen. Voor leden die niet vertegenwoordigd zijn in de CRGO (bijv. radiologen) wordt door de NVOG mandaat aangevraagd bij de betreffende wetenschappelijke vereniging.
 • Er hebben voor vijf richtlijnen diverse bijeenkomsten plaatsgevonden door de expertgroepen, zowel live als telefonisch. Voor de richtlijn ovariumcarcinoom is 1 uitgangsvraag geaccordeerd en zijn 4 uitgangsvragen in autorisatie. In december zullen voor vijf richtlijnen 23 uitgangsvragen beschreven zijn die klaar zijn voor de commentaarfase. Deze uitgangsvragen zullen een aanvulling of vervanging zijn voor 23 modules.  Daarnaast zijn er meerdere PICO’s geformuleerd die noodzakelijk zijn om state of the art richtlijnen te kunnen publiceren. De leden van de expertgroep verzorgen zelf de literatuursearch en de onderbouwing van de richtlijnen en worden daarbij geadviseerd door een adviseur methodologie van het IKNL.  

 • Wetenschappelijk Verenigingen

  De wetenschappelijke verenigingen bepalen samen met het gemandateerd lid in de CRGO wie er zitting neemt in de multidisciplinaire expertgroepen. De commentaarronde (max. 6 weken) en de autorisatiefase (max. 6 weken) lopen via de leden van de wetenschappelijke verenigingen.

 • Patiëntenparticipatie.

  Patiëntenverenigingen (Stichting Olijf, Lichen Sclerose) nemen deel aan expertgroepen en hebben inbreng vanuit patiëntenperspectief. Daarnaast zorgen zij mede voor up to date patiënteninformatie (thuisarts.nl, kanker.nl, degynaecoloog.nl)

 • IKNL 
  IKNL coördineert en faciliteert de CRGO en de expertgroepen. Daarnaast ondersteunt een adviseur methodologie van IKNL de expertgroepen bij literatuursearch, onderbouwing, GRADE-methodiek en beschrijving van de conclusies en aanbevelingen. IKNL zet de gereviseerde richtlijnen om naar beslisbomen. Deze worden momenteel gebruikt als implementatietool voor de richtlijnen.

In onderstaande tabel ziet u de stand van zaken voor de verschillende richtlijnen per september 2019. Lees ook de eerdere berichten

Richtlijn

Voorzitter

Stand van zaken

Ovarium (GOZON)

(2018/2019)

Dorry Boll

 

SKMS-aanvraag 6 modules: diagnostiek, behandeling laag stadium, behandeling hoog stadium IIb-IV (IP chemo, HIPEC), recidief (chirurgie, PARP remmers)

 • HIPEC geautoriseerd
 • Hoog stadium IP chemo in autorisatiefase
 • Diagnostiek naar commentaarfase
 • Laag stadium en recidief in ontwikkeling
 • December teksten klaar voor commentaarfase

Endometrium

(LUMC)

(2018/2019)

Cor de Kroon

SKMS aanvraag 6 modules: diagnostiek, initiële behandeling (lymfadenectomie vs. stadiering vs. debulking, aanvullende behandeling, spreiding en concentratie van zorg), PA verslag, nacontrole en Nazorg

 • December teksten klaar voor commentaarfase

Cervix

(Erasmus)

(2018/2019)

Ramon Smolders

SKMS-aanvraag 5 modules: pathologie, diagnostiek, behandeling, adjuvante behandeling, lokaal/locoregionaal recidief

 • December teksten klaar voor commentaarfase

Vulva

(UMCG)

(2018/2019)

Maaike Oonk

SKMS-aanvraag 3 modules: behandeling, adjuvante behandeling, lokaal/regionaal recidief

 • December teksten klaar voor commentaarfase

Vagina

(UMCU)

(2018/2019)

Eleonora van Dorst

Aanvraag voor 4 modules: diagnostiek, initiële behandeling, lokaal/locoregionaal recidief, metastasen

 • Nog starten , veel linken naar Vulva/cervix

VIN

(Erasmus)

(2018/2019)

Eva Maria Roes

Aanvraag voor 3 modules: diagnostiek, initiële behandeling, follow up

 • December teksten klaar voor commentaarfase

Erf. en familiair ovariumcarcinoom

(UMCG)

(2019-2021)

Marian Mourits

Aanvraag voor 3 modules: DNA-onderzoek op tumormateriaal, aanpassing verwijscriteria, uitbreiding van het diagnostisch panel

 • December teksten klaar voor commentaarfase

CIN

(GOZON)

(2019-2021)

Ruud Bekkers

Aanvraag voor 3 modules: follow up, immuun-gecompromiteerden, medicamenteuze behandeling

 • Opstart expertgroep via CRGO – start september

Fertiliteitsbehoud

(CGOA)

(2019-2021)

Christianne Lok/

Ina Beerendonk

Aanvraag voor 2 modules: autotransplantatie van ovariumweefsel na cryopreservatie, procedure terugplaatsen van ovariumweefsel

 • Opstart expertgroep via CRGO – start september

  


Gerelateerd nieuws

Start HERACLES-project: innovatief data delen om impact van kanker te verminderen

Data

Kanker heeft een grote impact op het leven van mensen en de maatschappij. Inzichten uit data helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter te behandelen. Daarvoor is het samenbrengen van databronnen essentieel. Daarom gaat IKNL met andere gerenommeerde partijen in Nederland samenwerken in het HERACLES-project. Doel is om de impact van kanker te verminderen door een innovatieve, privacy-vriendelijke infrastructuur en afsprakenstelsel voor breed data delen op te zetten. De ambitie is hiermee leidend te zijn in Europa. De eerste resultaten worden medio 2023 verwacht.

lees verder

Bevolkingsonderzoeken 2021: meer uitnodigingen na COVID-19 pandemie

Vergeleken met het eerste coronajaar 2020 kregen in 2021 ruim 1,3 miljoen meer mensen een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitors van het RIVM, die IKNL in opdracht heeft vervaardigd.

lees verder