Revisie richtlijnen gynaecologische oncologie neemt een vlucht

Verschillende expertgroepen zijn gestart met de richtlijnrevisie volgens de nieuwe structuur en procedure zoals vastgesteld door de Pijler Oncologie van de NVOG. De richtlijn ovariumcarcinoom is in revisie en sinds kort is ook de revisie van de richtlijn endometriumcarcinoom gestart. In totaal lopen in 2019 de revisies van zeven richtlijnen. 

Commissie richtlijnen

Per 1 januari 2019 is de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) definitief geformeerd met een nieuwe voorzitter. De CRGO heeft tijdens de eerste vergadering in 2019 de nieuwe procedure besproken en aangescherpt waar dat nodig was. Daarnaast zal er in 2019 een nieuw reglement opgesteld worden, waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven zullen worden. 

De CRGO bestaat uit zeven leden namelijk
• Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog (voorzitter) gemandateerd door NVOG
• Dorry Boll, gynaecoloog oncoloog gemandateerd door NVOG
• Jeroen Becker, gynaecoloog gemandateerd door NVOG
• Nellleke Ottevanger, medisch oncoloog, gemandateerd door NIV
• Folkert van de Kemenade, patholoog, gemandateerd door NvvP
• Monique Bloemers, radiotherapeut, gemandateerd door NVRO
• Monique Kamps, verpleegkundig specialist, gemandateerd door V&VN
• Arlette van der Kolk, Stichting Olijf 

Revisie richtlijn endometriumcarcinoom

Onlangs is gestart met de revisie van de richtlijn endometriumcarcinoom. De verantwoordelijkheid om de revisie vorm te geven ligt bij het LUMC, de voorzitter van de expertgroep is Cor de Kroon, gynaecoloog oncoloog in het LUMC. Na het formeren van een multidisciplinaire expertgroep zijn we gestart met het formuleren van de eerste uitgangsvragen en het verdelen van de taken. 

Tijdens een tweedaagse ‘pressure coocker’ zijn de expertleden hard aan het werk gegaan om alle literatuur die uitgezocht was, aan de hand van 12 gedefinieerde PICO’s, te bespreken, in te delen en te graderen. 

Er werd hard gewerkt en we kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. In mei zal de expertgroep wederom bij elkaar komen om de conclusies en aanbevelingen die geformuleerd zijn door de werkgroepen te bespreken en te bediscussiëren. De uitgangsvragen bevatten diagnostiek (rol van CA125, MRI, CTscan, moleculaire diagnostiek), chirurgie (sentinel node, klierdissectie, hysterectomie), adjuvante behandeling en fertiliteitspreservatie

Daarna zal er gekeken worden of er nog meer uitgangsvragen zijn die uitgezocht dienen te worden, zodat er een actuele, ‘state-of-the-art’ richtlijn ontstaat. Hierna zal er een beslisboom gemaakt worden van de gereviseerde richtlijn, die gebruikt kan worden voor de implementatie en gebruik in de praktijk. 

Zeven richtlijnen in totaal

Naast de richtlijn endometriumcarcinoom en de richtlijn ovariumcarcinoom (GOZON) zijn er nog vijf andere richtlijnen die in 2019 worden gereviseerd: cervixcarcinoom (Erasmus MC), vaginacarcinoom (UMCU), Vulvacarcinoom (UMCG), VIN (Erasmus MC), erfelijk en familiair ovariumcarcinoom (UMCG). 

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder

Overzicht van gynaecologische oncologische trials

Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG-symposium. Voor patiënten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts. 

lees verder