Handreiking financiering uitgelicht: zorg die thuis plaatsvindt

Het zorginkoopproces is in volle gang. Een aantal onderdelen uit de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 zijn mogelijk interessant voor de contractering voor 2019. Die zetten we in een aantal artikelen voor u op een rij. Hieronder volgt financiering voor zorgactiviteiten die thuis plaatsvinden.

Ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners

Huisartsen kunnen met de zorgverzekeraar afspraken maken over het Meekijkconsult. Met deze prestatie is expertise in te roepen van gespecialiseerde zorgaanbieders om verwijzing te voorkomen of om doelgericht te kunnen verwijzen. De huisarts blijft tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar. De inzet van de ingeroepen expertise kan via onderlinge dienstverlening tegen vrij tarief worden bekostigd.

De zorg door de specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie voor patiënten zonder Wlz-indicatie wordt ook in 2019 bekostigd via de subsidieregeling extramurale behandeling. De zorg door de specialist ouderengeneeskunde voor patiënten met Wlz- indicatie wordt bekostigd uit de Wlz.

De inzet van een verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of casemanager palliatieve zorg valt in de wijkverpleging binnen het integraal tarief. Als contractering plaatsvindt op basis van het integraal tarief, is het van belang dat de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar goed opletten dat het afgesproken tarief voldoende ruimte biedt voor de inzet van gespecialiseerde verpleging.

Zorgverleners hebben naast de beschreven consultatievormen (zoals teams palliatieve zorg in de ziekenhuizen) ook de mogelijkheid om bij vragen en problemen in de palliatieve fase het consultatieteam palliatieve zorg van IKNL te raadplegen. De consulent denkt met de consultvrager mee en brengt advies uit. Hier zijn voor de consultvrager geen kosten aan verbonden. 

Verschillende contracten voor wijkverpleging 
In de wijkverpleging spreken zorgverzekeraars en zorgaanbieders meestal een integraal tarief af op basis van de NZa Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging. Vaak is dit een integraal tarief per uur, maar dit kan ook een tarief per cliënt per maand, week of dag zijn. In 2018 werd het experiment vaker ingezet voor andere afspraken dan het integrale uurtarief dan in 2017. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om contracten af te sluiten op basis van de losse prestaties verpleging en verzorging.

Mogelijkheden voor huisartsen om nieuwe vormen van zorg te contracteren
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg en zorgvernieuwing op lokaal niveau. De prestaties Organisatie en Infrastructuur (O&I) geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om aanvullende vergoedingen af te spreken die (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners stimuleren. Daarnaast kan bij de NZa een verzoek worden gedaan voor integrale bekostiging van (delen van) nieuwe ketens, waarbij landelijk overeenstemming is over de aanpak en onderliggende zorgstandaarden.

Mogelijkheden voor wijkverpleging om nieuwe vormen van zorg te contracteren

In de wijkverpleging kunnen over innovatie, kwaliteit, uitkomsten van zorg of de bediende populatie van de zorgaanbieder afspraken worden gemaakt op basis van de prestatie Beloning op maatIn 2017 maakte een zorgverzekeraar bijvoorbeeld gebruik van deze prestatie om afspraken te maken met zorgaanbieders over de zorggarantie in de regio (basisinfrastructuur). Deze afspraken waren bedoeld om de overdracht van het ziekenhuis naar de thuissituatie bij ontslag net voor het weekend te verbeteren.

Daarnaast kan op basis van de eerder genoemde NZa Beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging buiten het vaak afgesproken integraal uurtarief, ook een tarief per cliënt per maand, week of dag worden afgesproken. Lees meer over Contractering wijkverpleging 2018

Meer informatie
In juli 2018 brengen we een geüpdate versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg, aangepast op de situatie in 2019. Voor vragen over de Handreiking financiering kunt u contact opnemen met Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg, IKNL. 

Praktijkteam palliatieve zorg en veelgestelde vragen

Zorgaanbieders kunnen met knelpunten die ze in de praktijk ervaren terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. Het praktijkteam is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg en diverse partijen uit de palliatieve zorg. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een informatiekaart met algemene informatie over de financiering van palliatieve zorg opgesteld. Het belangrijkste doel van het praktijkteam palliatieve zorg is het structureel oplossen van knelpunten in de palliatieve zorg en deze oplossingen landelijk bekend maken en invoeren.

Meldingen kunnen gedaan worden via e-mail meldpunt@juisteloket.nl en telefoon 030 - 78 97 878.

Gerelateerd

Streefnormen voor goede palliatieve zorg vastgesteld door koppeling van databronnen

Begeleiding bij stervende echtgenoot

Een recente studie bracht in kaart welke ziekenhuiszorg mensen ontvingen die overleden aan een aandoening die relevant is voor palliatieve zorg, en op welke plaats ze uiteindelijk overleden. Daarnaast keek het team van onderzoekers, waaronder NIVEL-onderzoeker Mariska Oosterveld en IKNL’er Manon Boddaert, wat de variatie was tussen verschillende regio’s. Hun resultaten verschenen in het tijdschrift BMC Palliative Care. Het team formuleerde op basis van de resultaten best-practice streefnormen voor goede palliatieve zorg.

lees verder

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder