Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject

Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met ondermeer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften psychosociale zorg' en de Verwijsgids Kanker.

Eén van de bevindingen uit het rapport is dat er onvoldoende sprake is van systematische, vroegtijdige signalering van psychosociale problemen. Dat is niet zo vreemd, want artsen zij op de eerste plaats bezig met de oncologische behandeling.

Lastmeter aanbevolen in richtlijn
Artsen zijn minder deskundig in de psychische kant van de ziekte (bron NRC 29-10-2015). Hier valt nog veel aan te verbeteren. IKNL pleit er dan ook voor om de Lastmeter in te zetten als volwaardig onderdeel binnen alle behandeltrajecten. Met het op tijd signaleren van psychosociale problemen kan erger worden voorkomen. In de gereviseerde richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ die binnenkort beschikbaar komt,  is daarom onder meer de Lastmeter opgenomen als ‘aanbevolen’ signaleringsinstrument. Het is de bedoeling dat na de autorisatie in de tweede helft 2016 de landelijke implementatie van deze richtlijn van start kan gaan.  

Verwijsgids Kanker
Patiënten weten vaak de weg niet te vinden naar goede psychosociale zorg, aldus luidt de tweede belangrijke conclusie in het rapport. Zelfs voor zorgverleners is het niet altijd duidelijk welke verwijsmogelijkheden er zijn binnen en buiten het ziekenhuis. In het rapport wordt aangegeven dat het ontbreekt aan een landelijk overzicht voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn in somatische aandoeningen. Om het overzicht te verbeteren legt werkt IKNL aan de realisering van de Verwijsgids Kanker.

De gids is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare professionals die ondersteuning kunnen bieden tijdens de behandeling en voor  begeleiding vanaf het moment van diagnose. Het gaat daarbij om zorgmogelijkheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zoals fysiotherapie, psychosociale zorg, huidtherapeuten, etc.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze zorgverlening te bewaken, werkt IKNL samen met alle betrokken beroepsverenigingen. Samen bepalen zij de kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen om straks opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Deze verwijsgids zal begin 2016 beschikbaar zijn voor patiënten, naasten en verwijzers en ontsloten worden via verschillende platforms.

Meer informatie
 
Artikel NRC ‘Arts ziet psychisch leed kankerpatiënt vaak niet

IKNL-informatie over psychosociale zorg Lastmeter en richtlijn Detecteren psychosociale behoeften

Gerelateerd nieuws

Intensieve samenwerking zorgt voor versnelling eerstelijns oncologiezorgnetwerken

Steeds meer mensen overleven kanker, maar houden wel last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Het belang van een goed -en goed op elkaar afgestemd- aanbod van zorg en ondersteuning in de eerste lijn wordt daarmee steeds groter. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken voorzien in die behoefte. In een recent artikel van De Eerstelijns wordt geschetst hoe intensieve samenwerking ervoor gezorgd heeft dat oncologiezorgnetwerken zich verder kunnen professionaliseren.

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder