Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject

Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met ondermeer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften psychosociale zorg' en de Verwijsgids Kanker.

Eén van de bevindingen uit het rapport is dat er onvoldoende sprake is van systematische, vroegtijdige signalering van psychosociale problemen. Dat is niet zo vreemd, want artsen zij op de eerste plaats bezig met de oncologische behandeling.

Lastmeter aanbevolen in richtlijn
Artsen zijn minder deskundig in de psychische kant van de ziekte (bron NRC 29-10-2015). Hier valt nog veel aan te verbeteren. IKNL pleit er dan ook voor om de Lastmeter in te zetten als volwaardig onderdeel binnen alle behandeltrajecten. Met het op tijd signaleren van psychosociale problemen kan erger worden voorkomen. In de gereviseerde richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ die binnenkort beschikbaar komt,  is daarom onder meer de Lastmeter opgenomen als ‘aanbevolen’ signaleringsinstrument. Het is de bedoeling dat na de autorisatie in de tweede helft 2016 de landelijke implementatie van deze richtlijn van start kan gaan.  

Verwijsgids Kanker
Patiënten weten vaak de weg niet te vinden naar goede psychosociale zorg, aldus luidt de tweede belangrijke conclusie in het rapport. Zelfs voor zorgverleners is het niet altijd duidelijk welke verwijsmogelijkheden er zijn binnen en buiten het ziekenhuis. In het rapport wordt aangegeven dat het ontbreekt aan een landelijk overzicht voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn in somatische aandoeningen. Om het overzicht te verbeteren legt werkt IKNL aan de realisering van de Verwijsgids Kanker.

De gids is bedoeld om mensen met kanker, hun naasten en verwijzers te helpen bij het vinden van deskundige en betrouwbare professionals die ondersteuning kunnen bieden tijdens de behandeling en voor  begeleiding vanaf het moment van diagnose. Het gaat daarbij om zorgmogelijkheden op zowel landelijk als regionaal niveau, zoals fysiotherapie, psychosociale zorg, huidtherapeuten, etc.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze zorgverlening te bewaken, werkt IKNL samen met alle betrokken beroepsverenigingen. Samen bepalen zij de kwaliteitscriteria waar zorgverleners aan moeten voldoen om straks opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Deze verwijsgids zal begin 2016 beschikbaar zijn voor patiënten, naasten en verwijzers en ontsloten worden via verschillende platforms.

Meer informatie
 
Artikel NRC ‘Arts ziet psychisch leed kankerpatiënt vaak niet

IKNL-informatie over psychosociale zorg Lastmeter en richtlijn Detecteren psychosociale behoeften

categorie: Psychosociale zorg
Gerelateerd

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

Van de kankerpatiënten die worden gediagnosticeerd in de werkende leeftijd (40-50%) keert 89% binnen 24 maanden terug naar werk. Een van de voornaamste problemen die patiënten rapporteren op het werk zijn cognitieve klachten. Vanuit individueel, sociaal en economisch perspectief is het belangrijk om werkende kankerpatiënten met deze klachten te ondersteunen om de impact hiervan te verminderen. In de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s of een online cognitief revalidatieprogramma hierbij kan helpen.

lees verder