Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

Casus

Wim Jansen (55) is geopereerd aan dikkedarmkanker. Vier maanden na de operatie is Wim nog niet de oude. Hij kampt met aanhoudende diarree, ernstige vermoeidheid en seksuele problemen. Wim besluit deze klachten te bespreken met zijn huisarts. Zij verwijst hem naar een oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker in de buurt. Na een gesprek met de contactpersoon van dit oncologienetwerk, wordt hij in eerste instantie doorverwezen naar de diëtist, werkzaam binnen het oncologienetwerk. De diëtist geeft Wim goede voedingsadviezen en raadpleegt – na instemming van Wim- een seksuoloog binnen het netwerk. De seksuoloog nodigt Wim en zijn vrouw uit voor gesprekken. Een ergotherapeut wordt ingeschakeld om de dagelijkse activiteiten zodanig aan te pakken dat deze minder energie kosten. Wim vindt het prettig dat hij zijn verhaal maar een keer hoeft te doen en dat er afstemming tussen de zorgprofessionals plaats vindt binnen het oncologienetwerk over zijn begeleiding en zorg. Bovendien zijn er korte lijntjes met huisarts van Wim, zodat zij ook goed op de hoogte is.

Wat is een oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker?

In een lokaal of regionaal oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker werken paramedische en psychosociale zorgverleners met aantoonbare expertise rondom de gevolgen van kanker nauw samen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, diëtisten of psychologen. Ze kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de zorg. Zodat de zorg die iemand thuis krijgt, afgestemd is op de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. En niet in de laatste plaats: door samenwerking in een netwerk bevorder je ook het delen van kennis en expertise over kanker.

Groei en doorontwikkeling nodig

Om te stimuleren dat er meer oncologienetwerken In Nederland beschikbaar komen, bij wie de kwaliteit en zichtbaarheid worden vergroot, werkt IKNL namens het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) nauw samen met  Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), ROS’en en bestaande netwerken in het project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. Het project richt zich op de volgende doelen om oncologienetwerkvorming in de regio te bestendigen:

  1. kwaliteit van oncologienetwerken voor de gevolgen van kanker versterken.
  2. landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologienetwerken voor de gevolgen van kanker vergroten.
  3. bekostiging van oncologienetwerken voor de gevolgen van kanker vergroten.
  4. verbinding met medisch-technische oncologienetwerken, zorgverleners in de ziekenhuizen en huisartsen versterken.

Lees meer in het artikel Meer regionale samenwerking rondom de zorg voor de gevolgen van kanker, dat verscheen in het Lynch Polyposis Contactblad (maart 2021, pagina 11).

Gerelateerd nieuws

Intensieve samenwerking zorgt voor versnelling eerstelijns oncologiezorgnetwerken

Steeds meer mensen overleven kanker, maar houden wel last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Het belang van een goed -en goed op elkaar afgestemd- aanbod van zorg en ondersteuning in de eerste lijn wordt daarmee steeds groter. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken voorzien in die behoefte. In een recent artikel van De Eerstelijns wordt geschetst hoe intensieve samenwerking ervoor gezorgd heeft dat oncologiezorgnetwerken zich verder kunnen professionaliseren.

lees verder

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder