Factsheet richtlijn diarree

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

De onderwerpen voor de herziening van de richtlijnen komen onder andere voort uit literatuuronderzoek en de resultaten van de knelpuntenenquête onder zorgverleners. De knelpunten die zorgverleners in de praktijk ervaren rond het onderwerp diarree staan beschreven in de factsheet ‘knelpuntenenquête Diarree in de palliatieve fase’.
 
In de enquête werd aan zorgverleners gevraagd het belang aan te geven van de uitwerking van bepaalde knelpunten in de herziene richtlijn.

Een aantal belangrijke knelpunten die naar voren kwamen:

  • Evalueren van het effect van de behandeling van diarree;
  • Oorzaken van diarree;
  • Voorlichting aan patiënten en naasten over diarree in de palliatieve fase.

Ook gaven de respondenten aan dat zij behoefte hebben aan meer informatie over diagnose en behandeling van paradoxale diarree, de rol van voeding bij preventie en behandeling en educatie voor patiënten en hun naasten. 
 
De multidisciplinaire werkgroep werkt de belangrijkste knelpunten uit in de richtlijn. Het is de verwachting dat de herziene richtlijn Diarree in de palliatieve fase in het derde kwartaal van 2024 gereed is. Deze wordt dan op Pallialine gepubliceerd.
 

Gerelateerd nieuws

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

lees verder