Factsheet richtlijn diarree

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

De onderwerpen voor de herziening van de richtlijnen komen onder andere voort uit literatuuronderzoek en de resultaten van de knelpuntenenquête onder zorgverleners. De knelpunten die zorgverleners in de praktijk ervaren rond het onderwerp diarree staan beschreven in de factsheet ‘knelpuntenenquête Diarree in de palliatieve fase’.
 
In de enquête werd aan zorgverleners gevraagd het belang aan te geven van de uitwerking van bepaalde knelpunten in de herziene richtlijn.

Een aantal belangrijke knelpunten die naar voren kwamen:

  • Evalueren van het effect van de behandeling van diarree;
  • Oorzaken van diarree;
  • Voorlichting aan patiënten en naasten over diarree in de palliatieve fase.

Ook gaven de respondenten aan dat zij behoefte hebben aan meer informatie over diagnose en behandeling van paradoxale diarree, de rol van voeding bij preventie en behandeling en educatie voor patiënten en hun naasten. 
 
De multidisciplinaire werkgroep werkt de belangrijkste knelpunten uit in de richtlijn. Het is de verwachting dat de herziene richtlijn Diarree in de palliatieve fase in het derde kwartaal van 2024 gereed is. Deze wordt dan op Pallialine gepubliceerd.
 

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder