Vrouw op bank handen close up in elkaar gevouwen

Herziene handreiking Complementaire zorg ten behoeve van de palliatieve fase

De herziene handreiking ‘Complementaire zorg’ is uitgebracht. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg. De huidige richtlijn complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens tot herziening en de vorm van deze herziening. Hierbij zijn experts in complementaire zorg en patiënten en naasten betrokken. Daarnaast is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen waarin gevraagd werd naar de vorm van de doorontwikkeling en de interventies die hier in terug zouden moeten komen. Op basis daarvan is gekozen voor een herziening in de vorm van een handreiking. 

Gezien de wens voor praktische handvaten over wanneer en hoe complementaire zorg al dan niet in te zetten, is door de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg besloten om een handreiking te ontwikkelen. Hierin wordt op een praktische manier beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar kunnen zijn en hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast. De interventies die behandeld worden zijn door de werkgroep van deze handreiking gekozen op basis van relevantie volgens experts, patiënten en naasten van patiënten. Vervolgens is er een selectie gemaakt op toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. In de handreiking zijn geen interventies opgenomen die veel kennis en expertise vereisen of interventies die interacties met medicatie kunnen geven. 

Complementaire zorg

Complementaire zorg is aanvullende zorg die gegeven kan worden naast de reguliere zorg. Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering die de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg richt zich primair op het verhogen van de kwaliteit van leven. Dit kan natuurlijk ook leiden tot het verlagen van de symptoomlast. Focus is en blijft wel het mogelijk maken van positieve ervaringen gericht op alle menselijke zintuigen om de negatieve ervaringen te reduceren.

Patiënten kiezen vaak voor complementaire zorg om:  
•    hun lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen;  
•    zich geestelijk beter te voelen (meer in balans, meer ontspannen);  
•    lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid en vermoeidheid te verminderen.  

 

Voor volwassenen én kinderen

De handreiking is geschreven voor verpleegkundigen, verzorgenden en zorgvrijwilligers en daarnaast is deze informatief voor artsen. De gepubliceerde handreiking is in eerste instantie gericht op volwassenen, waarbij een apart deel voor kinderen gepland staat om in juli gepubliceerd te worden. Complementaire zorg wordt gegeven door zorgverleners en is in beginsel aanvullend aan de reguliere behandeling. Complementaire zorg beoogt geen invloed uit te oefenen op het ziektebeloop, maar wel bij te dragen aan het welzijn van de patiënt, zodat deze zich beter voelt.  

Meer informatie

De handreiking Complementaire zorg is gemaakt naar aanleiding van een wens tot herziening vanuit het Meerjarenplan Richtlijnen palliatieve zorg in samenwerking met onder andere V&VN, Van Praag Instituut,  Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, VGVZ, KNGF, BPSW en FVB (federatie vaktherapeutische beroepen). De handreiking wordt gelanceerd tijdens een symposium van het Van Praag Instituut op 15 juni en is verder te vinden op Pallialine. Meer informatie over Complementaire zorg is te vinden op de themapagina Complementaire zorg op Palliaweb. Informatie voor patiënten over complementaire zorg in de palliatieve fase is hier te vinden

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder