Kaft Handreiking financiering palliatieve zorg met gekleurde cirkels

Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

PZNL heeft onlangs de Handreiking financiering palliatieve zorg 2023 uitgegeven. Deze handreiking geeft een overzicht van de mogelijkheden van financiering. Met het actualiseren van deze handreiking wordt bijgedragen aan de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II): palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. In de handreiking worden de structuur en regels rondom financiering op een rij gezet en gekoppeld aan mogelijkheden voor registratie en declaratie. Daarnaast is de Handreiking ook een platform voor de praktijk om de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, bijvoorbeeld over financiering, te verzamelen en transparant te maken.

Doel van de Handreiking financiering palliatieve zorg

Het doel van PZNL is om met het uitbrengen van de Handreiking financiering palliatieve zorg de zorgverleners thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en in tal van samenwerkingsverbanden overal in het land zo goed mogelijk te ondersteunen als het gaat om financiering van palliatieve zorg.

Belangrijkste wijzigingen 2023

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2023 meegenomen. De versie uit 2022 komt hiermee te vervallen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

•    NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
•    NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
•    Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
•    Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

Ten behoeve van het overzicht zijn daarnaast de actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg in twee verschillende hoofdstukken verwerkt.

Update in samenspraak met het ministerie van VWS en de NZa

De nieuwe versie van de handreiking is geheel geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en geeft daarmee een compleet overzicht voor 2023. Ook deze herziene versie voor 2023 is in samenwerking met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit en vele andere betrokkenen onder verantwoordelijkheid van PZNL tot stand gekomen. Onze dank gaat uit naar eenieder die betrokken is geweest.

Meer informatie en melden knelpunten

Voor vragen en meer informatie is het Team Passende financiering palliatieve zorg bij PZNL bereikbaar via een e-mail aan info@pznl.nl ter attentie van Team Passende financiering palliatieve zorg. 
Voor het melden van knelpunten met betrekking tot (o.a) de financiering van palliatieve zorg is het praktijkteam palliatieve zorg van PZNL beschikbaar: meldpunt@juisteloket.nl of per telefoon 030 - 789 78 78.

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Geslaagde demonstratie van idee om gegevens te delen in de palliatieve fase

handen vrouwelijke zorgprofessional op laptop

Verschillende zorgprofessionals uit eerste, tweede en derde lijn, een vertegenwoordiger van Patiëntenfederatie Nederland, evenals diverse leveranciers van zorginformatiesystemen, medewerkers van Nictiz, VWS en andere geïnteresseerden kwamen allemaal begin juni bijeen. Onder de bezielende leiding van dr. Manon Boddaert kregen zij een demonstratie door de projectgroep ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’. Hierin werd de haalbaarheid aangetoond van een concept waarmee steeds de meest actueel vastgelegde wensen en behandelgrenzen van patiënten in de palliatieve fase digitaal met elkaar gedeeld kunnen worden.

lees verder