tiener wordt getroost

Vier herziene richtlijnen palliatieve zorg in autorisatiefase

De herziene richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase, Palliatieve zorg voor kinderen en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking liggen momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden en gebruikt kunnen worden in de praktijk. IKNL verzorgt de procesbegeleiding rond de richtlijnen palliatieve zorg. De verwachte publicatiedatum voor deze richtlijnen is na de zomer.

Jaarlijks overlijden ongeveer 152.000 mensen in Nederland. Daarvan is zo’n 70% voorafgaand verwacht: het overlijden vindt plaats na een ziektetraject, zoals kanker, hartfalen of dementie [PZNL 2019]. Alle mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid verdienen de best mogelijke palliatieve zorg; zorg die gericht is op het welzijn en het voorkómen en verminderen van klachten.

Multidisciplinair

Alle richtlijnen palliatieve zorg zijn multidisciplinair van aard en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten, naasten en zorgprofessionals opgesteld. Ze bieden een handvat voor zorgprofessionals die werken met mensen in de palliatieve fase. Hiermee kunnen zij vanuit verschillende dimensies – fysiek, psychologisch, sociaal en op het gebied van zingeving - de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten.

Evidence based

De richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking stammen uit 2010, de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen uit 2013. Allen waren aan een update toe en zijn via een evidence based methode en multidisciplinair opgesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van de verschillende richtlijnen palliatieve zorg is te vinden op https://iknl.nl/palliatieve-zorg/richtlijnen/ontwikkeling-richtlijnen

Gerelateerd nieuws

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

lees verder