tiener wordt getroost

Vier herziene richtlijnen palliatieve zorg in autorisatiefase

De herziene richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase, Palliatieve zorg voor kinderen en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking liggen momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden en gebruikt kunnen worden in de praktijk. IKNL verzorgt de procesbegeleiding rond de richtlijnen palliatieve zorg. De verwachte publicatiedatum voor deze richtlijnen is na de zomer.

Jaarlijks overlijden ongeveer 152.000 mensen in Nederland. Daarvan is zo’n 70% voorafgaand verwacht: het overlijden vindt plaats na een ziektetraject, zoals kanker, hartfalen of dementie [PZNL 2019]. Alle mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid verdienen de best mogelijke palliatieve zorg; zorg die gericht is op het welzijn en het voorkómen en verminderen van klachten.

Multidisciplinair

Alle richtlijnen palliatieve zorg zijn multidisciplinair van aard en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten, naasten en zorgprofessionals opgesteld. Ze bieden een handvat voor zorgprofessionals die werken met mensen in de palliatieve fase. Hiermee kunnen zij vanuit verschillende dimensies – fysiek, psychologisch, sociaal en op het gebied van zingeving - de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten.

Evidence based

De richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking stammen uit 2010, de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen uit 2013. Allen waren aan een update toe en zijn via een evidence based methode en multidisciplinair opgesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van de verschillende richtlijnen palliatieve zorg is te vinden op https://iknl.nl/palliatieve-zorg/richtlijnen/ontwikkeling-richtlijnen

Gerelateerd

Knelpuntenenquête Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase

oude man in bed

Dehydratie betekent een tekort aan lichaamswater. Terminale dehydratie is dehydratie bij een stervende patiënt, waarbij deze niet meer in staat is de benodigde hoeveelheid vocht tot zich te nemen. Het is een voorbode van het naderende sterven. In de huidige richtlijn Dehydratie en vochttoediening wordt vooral ingegaan op de symptomen van dehydratie en op de afwegingen die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet vocht toe te dienen aan patiënten met een levensverwachting van dagen tot maximaal één à twee weken.

lees verder

Herziene richtlijn palliatieve sedatie

hand en infuuspomp

De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. De herziening is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van een grote groep patiënten en naasten is meegenomen en er is gebruik gemaakt van ethische en juridische expertise.

lees verder