tiener wordt getroost

Vier herziene richtlijnen palliatieve zorg in autorisatiefase

De herziene richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase, Palliatieve zorg voor kinderen en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking liggen momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden en gebruikt kunnen worden in de praktijk. IKNL verzorgt de procesbegeleiding rond de richtlijnen palliatieve zorg. De verwachte publicatiedatum voor deze richtlijnen is na de zomer.

Jaarlijks overlijden ongeveer 152.000 mensen in Nederland. Daarvan is zo’n 70% voorafgaand verwacht: het overlijden vindt plaats na een ziektetraject, zoals kanker, hartfalen of dementie [PZNL 2019]. Alle mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid verdienen de best mogelijke palliatieve zorg; zorg die gericht is op het welzijn en het voorkómen en verminderen van klachten.

Multidisciplinair

Alle richtlijnen palliatieve zorg zijn multidisciplinair van aard en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten, naasten en zorgprofessionals opgesteld. Ze bieden een handvat voor zorgprofessionals die werken met mensen in de palliatieve fase. Hiermee kunnen zij vanuit verschillende dimensies – fysiek, psychologisch, sociaal en op het gebied van zingeving - de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten.

Evidence based

De richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking stammen uit 2010, de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen uit 2013. Allen waren aan een update toe en zijn via een evidence based methode en multidisciplinair opgesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van de verschillende richtlijnen palliatieve zorg is te vinden op https://iknl.nl/palliatieve-zorg/richtlijnen/ontwikkeling-richtlijnen

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder