Oproep: Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) u mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

 

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat u helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient daarmee ook als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers en patiënten en naasten. We herhalen de peilingen eens in de twee jaar.

Ondanks de extra druk die Covid-19 legt op zorgverleners, is samen met hen besloten deze vragenlijst nu toch uit te zetten. Juist omdat we zien dat Covid-19 vraagt om proactieve zorgplanning, zodat -ook in acute situaties- passende zorg gegeven wordt.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw deelname en stellen het op prijs als u wilt helpen de peiling bij uw collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst

banner-peiling-patz_400x200-(002).png

Gerelateerd nieuws

Uitkomsten knelpunteninventarisatie ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’

Huidwond door kanker

Een aantal richtlijnen palliatieve zorg wordt herzien om ze te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Ook de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ wordt momenteel herzien. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Onlangs werden de resultaten bekend van de knelpuntenenquête over de zorg voor mensen met oncologische ulcera in de palliatieve fase.

lees verder

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

lees verder