Kerncijfers palliatieve zorg met filtermogelijkheid

Op basis van de jaarlijkse cijfers van het CBS (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) is het nu mogelijk om per regio zicht te krijgen op de behoefte aan palliatieve zorg. Met de nieuwe tool zijn de nieuwste Kerncijfers palliatieve zorg (2015-2020) op drie niveaus te filteren: landelijk, per provincie en per netwerk palliatieve zorg. Hiermee kunnen de cijfers ingezet worden als stuurinformatie voor het onderbouwen en evalueren van kwaliteitsverbeteringen in de palliatieve zorg.

‘Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Door de nieuwe tool Kerncijfers palliatieve zorg met filtermogelijkheid, komen er op netwerkniveau cijfers beschikbaar. Deze gaan mij heel erg helpen om beleid te onderbouwen. Bijvoorbeeld als we praten over specialistische ondersteuning voor avond- en weekenddiensten, dan is het goed om te weten hoe groot het potentieel van patiënten in onze regio is. Ik kijk er ook naar uit dat er in een volgende ontwikkelingsfase ook regionale trends over de jaren zichtbaar kunnen worden gemaakt. Dan kunnen we bijvoorbeeld volgen of het aantal mensen dat thuis sterft toeneemt’.  Mirjam Heinsbroek, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant

Verwacht overlijden

Elk jaar sterven meer dan 105.000 personen in Nederland aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, de zogenaamde verwachte overlijdens. Dit zijn aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voorafgaand aan het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie, CVA en neurologische ziekten.

Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er in 2020 105.810 personen aan deze aandoeningen. Dat is 63% van het totaal aantal overledenen in Nederland in dat jaar (168.677). De voorgaande jaren was dit percentage circa 72%. In 2020 stierven circa 20.000 mensen aan COVID-19, deze groep mensen vallen echter in de categorie ‘acuut overlijden’. Daarom valt het percentage ‘verwacht overlijden’ in 2020 lager uit.

Trends landelijke cijfers

Van alle personen die sterven aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg, stierf in 2020 41% thuis, 33% in een verpleeg- of verzorgingshuis en 18% in het ziekenhuis. In 2020 stierven mensen met kanker het meest thuis (58%). Personen met dementie sterven vaak in een verpleeg- of verzorgingshuis (82%) en personen met orgaanfalen sterven vaak thuis (39%) of in het ziekenhuis (27%).
Er zijn kerncijfers beschikbaar vanaf 2015 t/m 2020. Hierdoor is het mogelijk om de volgende landelijke trends waar te nemen.

  • Het percentage patiënten met een verwacht overlijden dat thuis sterft, is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven (37%) en in 2020 gestegen naar 41%.
  • Het percentage mensen dat overlijdt in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis is nagenoeg constant gebleven met respectievelijk 20%, 28% en 7%.
  • De meeste mensen met een aandoening die gepaard gaan met behoefte aan palliatieve zorg  overlijden aan kanker (41%), daarna volgen orgaanfalen (32%), dementie (16%) en overige aandoeningen (11%). Dit is over de jaren ook redelijk stabiel gebleven.

Bekijk hier de nieuwste Kerncijfers palliatieve zorg voor uw regio

We ontvangen graag uw feedback op deze nieuwe tool! Opmerkingen en aanvullende wensen kunt u aan ons doorgeven via Heidi Fransen 

Data Inzichten Palliatieve Zorg

Door fragmentatie van data en inzichten is er geen eenduidig beeld van de stand van zaken van kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland onderbouwd te verbeteren, is er een grote behoefte aan data om op te sturen en van te leren. Daarom verzamelt en analyseert IKNL in samenwerking met PZNL en andere partners relevante cijfers om hieruit nieuwe en voor de praktijk toepasbare inzichten te genereren en te evalueren. Om geen extra registratielast te creëren worden bestaande bronnen gebruikt. De data inzichten worden via Palliaweb teruggegeven aan de zorgpraktijk. De cijfers worden regelmatig geactualiseerd zodat zorgverleners, beleidsmakers en bestuurders in de zorg altijd voorzien zijn van de meest recente cijfers. Hierdoor worden zij ondersteund in het leveren van goede en tijdige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten. De Kerncijfers palliatieve zorg maken hier onderdeel van uit.

 

 

Gerelateerd nieuws

Uit enquête blijkt: Kerncijfers palliatieve zorg worden gewaardeerd en gebruikt door het veld

Kerncijfers PZ

De kerncijfers palliatieve zorg op Palliaweb maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. De kerncijfers zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen die regelmatig worden bijgewerkt. In oktober 2022 is er een gebruikersonderzoek geweest met als doel te onderzoeken wat (potentiële) gebruikers vinden van de huidige kerncijfers óf en waarvoor ze de kerncijfers gebruiken en welke onderwerpen er missen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers de kerncijfers heeft bekeken en gebruikt voor het werk. Het onderwerp dat het vaakst bekeken en gebruikt werd, is de ‘behoefte aan palliatieve zorg’.
 

lees verder

Onderzoek naar samenwerking informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker (en hun naasten)

oudere en iets jongere man zitten tegenover elkaar en eten een kom soep

In de komende jaren zal de zorgvraag voor zowel de oncologische zorg als informele palliatieve zorgaanbieders alleen maar toenemen. Dit onderzoek heeft dan ook als doel: het verbeteren van informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten, door betere samenwerking tussen verschillende aanbieders van informele zorg op het kruispunt van oncologie en palliatieve zorg.

lees verder