man vermoeid op bed

Start commentaarfase richtlijn ‘Obstipatie in de palliatieve fase’

Op donderdag 16 september is de richtlijn obstipatie in de palliatieve fase de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijn is verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijn kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 31 oktober de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

De gevolgen van obstipatie zijn groot. Het kan gepaard gaan met klachten, zoals buikpijn, anale pijn, opgeblazen gevoel, gewichtsverlies, misselijkheid en braken. Obstipatie kan ook leiden tot complicaties, zoals ileus, perianaal abces, blaasretentie en een delier. Sinds september 2020 is een werkgroep bezig geweest met het herzien van de richtlijn over obstipatie in de palliatieve fase uit 2010. Daarbij is veel aandacht geweest voor de signalering van obstipatie en de behandeling van obstipatie bij patiënten die opioïden gebruiken.

Na ontvangst van het commentaar op de richtlijn past de richtlijnwerkgroep de conceptrichtlijn aan op basis van de suggesties. Daarna wordt de definitieve richtlijn voor autorisatie nogmaals naar de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en de patiëntenvereniging gestuurd, waarna publicatie volgt. Dit is voor deze richtlijn naar verwachting begin 2022.

Voor vragen of meer informatie over deze richtlijn: Inge van Trigt 

​​​​​​​​​​​​​​Hoe het richtlijnproces in zijn werk gaat is te zien in het filmpje over richtijnontwikkeling.

Gerelateerd

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder