werkgroep herziet richtlijn

Herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD in autorisatiefase

De herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD ligt momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden in de praktijk. Grootste veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn dat de identificatie van de palliatieve zorgbehoefte voor mensen met COPD en de rol van proactieve zorgplanning evidence based uitgewerkt zijn. Daarnaast is er een module opgenomen over de problemen die mensen met COPD ervaren op psychosociaal en existentieel gebied.

In 2019 is IKNL door de Long Alliantie Nederland (LAN) gevraagd om de procesbegeleiding van de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op zich te nemen. Nieuw opgedane kennis in de praktijk en wetenschappelijke inzichten waren aanleiding om de LAN-richtlijn uit 2011 te herzien. Doel van de richtlijn is om een eenduidig zorgbeleid voor mensen met COPD in de palliatieve fase te realiseren.

Een multidisciplinaire werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur (evidence based). De conceptversie van de richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan leden van Verenso, LAN, Ergotherapie NL, Longfonds, KNGF, KNMP, NVALT, NVD, NIP, NIV, V&VN, NVZA, NVLF en Palliactief. De richtlijn is ter instemming aangeboden aan de NHG en Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (voorheen Longcentra NL). Alle respondenten hebben terugkoppeling ontvangen over wat er met hun commentaar gedaan is.

De autorisatiefase loopt tot 17 mei. Wanneer alle beroeps- wetenschappelijke verenigingen de richtlijn hebben geautoriseerd, start de implementatie van de richtlijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de autoriserende verenigingen. Na publicatie van de richtlijn zal informatie- en scholingsmateriaal hierover worden aangeboden via Palliaweb.

Voor meer informatie over de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kun je terecht bij Brigitt Borggreve en Cindy van den Berg-Verberkt.

Op de pagina Ontwikkeling richtlijnen staat een overzicht van de status van alle richtlijnen palliatieve zorg die worden herzien.

Gerelateerd nieuws

Evaluatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Evaluatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland verscheen in 2017 met als doel de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren. Kennen zorgverleners het Kwaliteitskader en wat vinden ze ervan? Dat gaan Palliactief en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) samen met IKNL gecoördineerd evalueren. PZNL is daarbij penvoerder. Het Kwaliteitskader wordt geëvalueerd op bekendheid onder zorgverleners en de toepasbaarheid ervan, naast andere kwaliteitskaders, handreikingen, standaarden en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder