werkgroep herziet richtlijn

Herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD in autorisatiefase

De herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD ligt momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden in de praktijk. Grootste veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn dat de identificatie van de palliatieve zorgbehoefte voor mensen met COPD en de rol van proactieve zorgplanning evidence based uitgewerkt zijn. Daarnaast is er een module opgenomen over de problemen die mensen met COPD ervaren op psychosociaal en existentieel gebied.

In 2019 is IKNL door de Long Alliantie Nederland (LAN) gevraagd om de procesbegeleiding van de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op zich te nemen. Nieuw opgedane kennis in de praktijk en wetenschappelijke inzichten waren aanleiding om de LAN-richtlijn uit 2011 te herzien. Doel van de richtlijn is om een eenduidig zorgbeleid voor mensen met COPD in de palliatieve fase te realiseren.

Een multidisciplinaire werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur (evidence based). De conceptversie van de richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan leden van Verenso, LAN, Ergotherapie NL, Longfonds, KNGF, KNMP, NVALT, NVD, NIP, NIV, V&VN, NVZA, NVLF en Palliactief. De richtlijn is ter instemming aangeboden aan de NHG en Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (voorheen Longcentra NL). Alle respondenten hebben terugkoppeling ontvangen over wat er met hun commentaar gedaan is.

De autorisatiefase loopt tot 17 mei. Wanneer alle beroeps- wetenschappelijke verenigingen de richtlijn hebben geautoriseerd, start de implementatie van de richtlijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de autoriserende verenigingen. Na publicatie van de richtlijn zal informatie- en scholingsmateriaal hierover worden aangeboden via Palliaweb.

Voor meer informatie over de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kun je terecht bij Brigitt Borggreve en Cindy van den Berg-Verberkt.

Op de pagina Ontwikkeling richtlijnen staat een overzicht van de status van alle richtlijnen palliatieve zorg die worden herzien.

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder